One comment on “CXN_Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5

  1. Giống “CXN_Video Bí mật Không Lực của tương lai” , cả 2 clip đều có thông điệp rất trầm lắng bàng bạc đầy ý nhị, được đặt giữa người đọc và người post.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s