CXN_062213_2736_Xem 2 videos này có gì khác nhau ???

Video thừ 2 mất tiếng 1 phần. Đồng ào quá khôn ngoan, đưa trẻ em dười 16 tuổi là Công An bó tay..Kết cuộc 2 videos giống nhau, họ xô đẩy được CA ra khỏi đất của họ.

One comment on “CXN_062213_2736_Xem 2 videos này có gì khác nhau ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s