One comment on “CXN_081313_2956_1 triệu người di tản khỏi miền Bắc tháng 7-1954 chỉ vì vài trăm thằng VM cầm đầu bởi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s