4 comments on “CXN_111013_3413_Chân Dung người lính QLVNCH Lực Lượng Đặc Biệt/Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù Thiếu Tá Nguyễn Sơn (4 Video), rất hay, nên xem hết

  1. dù sao các niên trưỡng cũng đã yên thân nới xứ người,những người còn lại khổ nhục trăm bề,nhất là nhưng chiến hữu thương phế binh qlvnch./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s