Yêu cầu bạn “PhanChuTrinh_DN”: Hãy tu chĩnh lại cho dúng với hoàn cãnh trung thực…

Matthew Trần:

 

Nhân zịp tìm tài liệu trên Net, tôi dã có cơ hội dọc tài-liệu zưới dây và nhận thấy có nhiều sự sai sót quan trọng, vậy tôi nêu ra dây dễ người có trách nhiệm tu sữa lại cho dược chính xác.
Trong mục “Bõ Chạy”, câu Một số Tướng chỉ huy Quân bỏ chạy trước ngày 30.04.1975, bỏ binh sĩ ở lại đối phó với địch quân”, tôi nhận thấy có sự sai lầm dối với hoàn cãnh cũa Trung Tướng Trần văn Trung, TCT/TC/CTCT.
 
 
Sự kiện trung thực dã xãy ra như sau:
 
 
Vào ngày 30/04/1975, sau khi Tướng Dương văn Minh lên dài fát thanh, ra lệnh cho mọi dơn vị QLVNCH là: “Hãy buông súng (ngưng bắn) và sẵn sàng dón tiếp người anh em từ Miền Bắc”
 
Sau khi nghe lệnh ngưng bắn cũa Tướng Dương Văn Minh, trong chiều 30/04/1975, Trung Tướng Vĩnh Lộc và Trung Tướng Trần văn Trung dã cùng nhau rời nhiệm sỡ, cùng nhau rời cãng Sàigòn trên một tiễu đĩnh cũa HQVN và họ dã rời Vietnam.
 
 
Trong trường hợp nầy, tôi chĩ dề cập hoàn cãnh cũa 2 vị tướng lãnh liên hệ trên mà thôi.
Dối với các vị tướng lãnh khác thì tôi không biết và không có ý-kiến.
 
 
Vậy tôi mong mõi người có tránh nhiệm khi fỗ biến tài liệu nầy, hãy sữa lại cho dúng với hoàn cãnh trung thực trong một zai doạn lịch sữ khó khăn cũa Đất Nước.
 
 
Matthew Trần
 
 
Trích PhanChuTrinh_DN
Bỏ Chạy
 
 
 
 
 
 
Trận chiến mất nước 52 ngày sau cùng của Việt Nam Cộng Hoà khởi đầu bằng hai cuộc rút quân ở Cao Nguyên và Huế trong hỗn loạn, bi thảm.
Một số tướng đã tự sát tại đơn vị trong ngày mất nước. Xem bài “Tổ Quốc Ghi Ơn”
Một số Tướng chỉ huy Quân bỏ chạy trước ngày 30.04.1975, bỏ binh sĩ ở lại đối phó với địch quân. 
Người ta đã không tìm bất cứ một hành động xứng đáng nào của những vị Tướng chỉ huy Quân mà bỏ chạy, bỏ binh sĩ ở lại đối phó với địch quân.
Một số chỉ huy kẹt lại bị quân Cọng Sản tập trung đày đoạ.
Những Vị Tướng đã rời Việt Nam
trước ngày mất nước
 
     
01
 
 
 
Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu,
Tồng Thống kiêm Tư Lệnh Việt Nam Cọng Hoà.
Lúc từ chức (ngày 21 tháng 4, 1975), ông tuyên bố là ông trở về quân đội để tiếp tục chiến đấu. Ngày 25,4,1975 ông Thiệu cùng ông Trần Thiện Khiêm rời Việt Nam trên một chuyến bay do Toà Ðại Sứ Hoa Kỳ tổ chức.
 
02  
Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm,
Thủ Tướng Kiêm Tồng Trưởng Quốc Phòng –
từ chức thượng tuần tháng tư 1975 và rời Việt Nam cùng lúc với Nguyễn văn Thiệu . 
03  
Ðại Tướng Cao văn Viên,
Tồng Tham Mưu Trưởng, Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà. 
04  
Trung Tướng Ðặng văn Quang,
Phụ Tá An Ninh Quốc Gia, Phủ Tổng Thống. 
05  
Trung Tướng Lê Nguyên Khang,
Phụ Tá Tồng Tham Mưu Trưởng, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
06  
Trung Tướng Ðồng văn Khuyên,
Tham Mưu Trưởng, Tổng Tham Mưu, Kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận.
07  
Trung Tướng Trần văn Trung,
Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị.
 
08  
Trung Tướng Phan Trọng Chinh,
Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Quân Huấn.
09  
Trung Tướng Ngô Quang Trưởng,
Tư Lệnh Quân Ðoàn 1, Quân Khu 1.
Người hùng của chiến trường Thành nội Huế hồi Tết Mậu Thân 1968 và chiến trường Huế-Quảng Trị trong trận chiến Mùa Hè đỏ lửa 1972.
10  
Trung Tướng Nguyễn văn Toàn,
Tư Lệnh Quân Ðoàn 3, Quân Khu 3. 
11  
Trung Tướng Nguyẽn văn Minh,
Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Ðô. 
12  
Trung Tướng Lâm Quang Thi,
Tư Lệnh Phó Quân Ðoàn 1. 
13  
Thiếu Tướng Hoàng Lạc,
Tư Lệnh Phó Quân Khu 1
14  
Chuẩn Tướng Trần văn Nhựt,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 2 Bộ Binh. 
15  
Chuẩn Tướng Nguyễn duy Hinh,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 3 Bộ Binh. 
16  
Chuẩn Tướng Phan Ðình Niệm,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 22 Bộ Binh. 
17  
Thiếu Tướng Lê Quang Lưỡng,
Tư Lệnh Sư Ðoàn Nhảy Dù. 
18  
Thiếu Tướng Bùi Thế Lân,
Tư Lệnh Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến. 
19  
Phó Ðề Ðốc (Trung Tướng) Chung Tấn Cang,
Tư Lệnh Hải Quân. 
20  
Trung Tướng Trần văn Minh,
Tư Lệnh Không Quân. 
21  
Thiếu Tướng Võ xuân Lành,
Tư Lệnh Phó Không Quân. 
22  
Chuẩn Tướng Ðổ Kiến Nhiễu,
Ðô Trưởng Sài Gòn. 
23  
Thiếu Tướng Nguyẽn Khắc Bình,
Tư Lệnh Cảnh Sát kiêm Ðặc Uỷ Trưởng Tình Báo Trung Ương, cùng các vị Tướng nắm giữ các ngành của lực lượng Cảnh Sát.
 
Những Vị Tướng đã rời Việt Nam
trong ngày mất nước
 
01  
Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ,
cựu Tư Lệnh Không, cựu Phó Tổng Thống.
Những ngày cuối cùng, ông tuyên bố là sẽ rút về đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tử thủ. 
02  
Trung Tướng Vĩnh Lộc,
nhận chức Tồng Tham Mưu Trưởng, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà lúc 3 giờ chiều 29.04.1975. 
03  
Chuẩn Tướng Nhuyễn Hữu Tần,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 4 Không Quân, kiêm Tư Lệnh Không Quân từ ngày 29.04.1975. 
04  
Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Chức,
nhận chức Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận lúc 5 giờ chiếu 29.04.1975. Khi nhận chức ông nói rằng: Nếu không xong thì ông xuống Cần Thơ đem Liên Ðoàn 7 Công Binh Kiến Tạo lên Thất Sơn (tỉnh Châu Ðốc) tổ chức chiến đấu.
     
Cấp Lãnh Ðạo bị Kẹt Lại
Những Vị bị Cộng Sản đày đọa trong các trại tù tập trung
từ 12 năm đến 17 năm
01  
Trung Tướng Nguyễn vĩnh Nghi,
Tư Lệnh Tiền Phương của Sư Ðoàn 3 tại chiến trường Phan Rang, bị bắt khi thất thủ.
02  
Chuẩn Tướng Phạm ngọc Sang,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 6 Không Quân, bị bắt cùng Trung Tướng Nguyễn vĩnh Nghi khi chiến trường Phan Rang thất thủ.
03  
Chuẩn Tướng Trần văn Cẩm,
Tư Lệnh Phó, Quân Ðoàn 2. 
04  
Chuẩn Tướng Lê Trung Tường,
Tham Mưu Trưởng Quân Ðoàn 3. 
05  
Chuẩn Tướng Huỳnh văn Lạc,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 9 Bộ Binh. 
06  
Thiếu Tướng Lê minh Ðảo,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 18 Bộ Binh. 
07  
Chuẩn Tướng Mạch văn Trường,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 21 Bộ Binh
08  
Thiếu Tướng Lý tòng Bá,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 25 Bộ Binh. 
09  
Ðại Tá Nguyễn Ðình Vinh,
Tư Lệnh Phó Quân Khu 4.
10  
Thiếu Tướng Ðỗ Kế Giai,
Chỉ Huy Trưởng binh chủng Biệt Ðộng Quân. 
11  
Chuẩn Tướng Phạm duy Chất,
Chỉ Huy Trưởng Biệt Ðộng Quân Quân Khu 2, chỉ huy cuộc hành quân rút bỏ tỉnh Cao Nguyên hồi tháng 3.1975. 
12  
Ðại Tá Nguyễn Thành Trí,
Tư Lệnh Phó Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến.
13  
Ðại Tá Lê hữu Ðức,
Quyền Tư Lệnh Phó Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến.
14  
Chuẩn Tướng Lê văn Thân,
Tư Lệnh Phó Biệt Khu Thủ Ðộ. Nhận chức chiều 29.04.1975. 
15  
Chuẩn Tướng Lê trung Trực,
Trường Cao Ðẳng Quốc Phòng. 
16  
Ðại Tá Nguyễn xuân Hường,
Tư Lệnh Lữ Ðoàn 1 Kỵ Binh.
17  
Ðại Tá Nguyễn đức Dung,
Tư Lệnh Lữ Ðoàn 2 Kỵ Binh.
18  
Chuẩn Tướng Trần quang Khôi,
Tư Lệnn Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh.
19  
Ðại Tá Trần ngọc Trúc,
Tư Lệnh Lữ Ðoàn 4 Kỵ Binh.
20  
Thiếu Tưóng Trần bá Di,
Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. 
21  
Chuần Tướng Vũ văn Giai,
cựu Tư Lệnh Sư Ðoàn 3 Bộ Binh. 
22  
Chuần Tướng Lê văn Tư,
cựu Tư Lệnh Sư Ðoàn 25 Bộ Binh. 
23  
Thiếu Tướng Văn Thành Cao,
Tổng Cục Phó Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị. 
24  
Thiếu Tướng Ðoàn văn Quảng,
cựu Tư Lệnh Lực Lượng Ðặc Biệt.
Chết tại trại tù cải tạo Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh. 
25  
Trung Tá Bùi thế Dung,
Thứ Trưởng Quốc Phòng trong thành phần chánh phủ chưa kịp trình diện. 
26  
Hải Quân Ðại Tá Nguyễn văn May,
Tư Lệnh Vùng 5 Duyên Hải. 
27  
Hải Quân Ðại Tá Nguyễn bá Trang,
Tư Lệnh Lực Lượng Ðặc Nhiệm Thủy Bộ 211. 
28  
Hải Quân Ðại Tá Nguyễn văn Tấn,
Quyền Tư Lệnh Hải Quân vào những giờ cuối cùng. 
29  
Thiếu Tướng Cảnh Sát Bùi văn Nhu,
Tư Lệnh Phó Cảnh Sát. Chết tại trại tù cải tạo Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh. 
30  
Cựu Thiếu Tướng Huỳnh văn Cao,
Nghị Sĩ. 
31  
Chuần Tướng Hồ trung Hậu,
Binh Chủng Nhảy Dù, Chánh Thanh Tra Quân Ðoàn 3.
32  
Ðại Tá Nguyễn khắc Tuân
nhận chức Tham Mưu Trưởng Tổng Tham Mưu chiều 29.04.1975.
Chết tại trại tù cải tạo Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh. 
33  
Ðại Tá Lại Ðức Chuẩn,
Trưởng Phòng Nhất Tổng Tham Mưu 
34  
Ðại Tá Phạm bá Hoa,
Tham Mưu Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận.
35  
Ðại Tá Ngô văn Minh,
Tham Mưu Trưởng Biệt Khu Thủ Ðô.
36   Ðại Tá Vũ Ðức Nghiêm.
     
 
Những Vị bị Cộng Sản đày đọa trong các trại tù tập trung trên 10 năm
     
01   Cựu Trung Tướng Nguyễn hữu Có. 
02   Cựu Ðề Ðốc Trần văn Chơn. 
03   Cựu Thiếu Tướng Nguyễn chấn Á. 
04   Cựu Thiếu Tướng Phan Ðình Thứ, Tự Lam Sơn. 
05  
Ðại tá Ðàm Trung Mộc
cưụ Viện Trưởng Học Viện Cảnh Sát QG. Sau 30-4, ông bị giam tại Chí Hòa để rồi tháng 2/1976, ông bị đưa ra Vĩnh Phú rồi về Hà Tây, và ông mất tại đó vào ngày 14/11/1982, thọ 65 tuổi.
     
 
Những Vị bị Cộng Sản bị giam chưa đến 3 năm
     
01  
Thiếu Tướng Quân Y Vũ ngọc Hoàn,
cựu Cục Trưởng Cục Quân Y. 
02  
Chuẩn Tướng Quân Y Phạm bá Thanh,
Cục Trưởng Cục Quân Y. 
03  
Ðại Tá Nguyễn văn Lộc,
Tư Lệnh Sư Ðoàn 106 Biệt Ðộng Quân.
Sư Ðoàn này thành lập vào những ngảy cuối tháng 4.1975 và bảo vệ vùng Phú Lâm, cửa ngõ phía Tây Sài Gòn. Thời gian trong tù chưa đến một năm. 
04  
Ðại Tá Dương thanh Sơn,
em ruột Tổng Thống Dương văn Minh.
     
 
 
 

42 comments on “Yêu cầu bạn “PhanChuTrinh_DN”: Hãy tu chĩnh lại cho dúng với hoàn cãnh trung thực…

 1. Nói đến Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta thừa biết đó là một chế độ như thế nào, máu lạnh như thế nào. Hãy nhớ lại những ngày tháng chiến tranh, khó khăn đất nước ta lúc trước. VNCH đã làm tay sai cho đế quốc, chém giết không thương tiếc những người dân vô tội. Đó là điều không thể chấp nhận được, là một vết đen trong lịch sử.

  Like

  • Thôi đi cha lộn mẹ nó sòng rồi, sang báo nhân dân mà còm.
   – VNCH đéo làm cái gì CSVN hết, mà CSVN cứ gào lên miền nam bị ngụy kìm kẹp rồi đưa quân chính qui tấn công,mặt khác cho biệt động thành pháo kích, đốt xóm, phá cầu…,ám sát lung tung.
   – Dân vô tội mà bị chém giết là những địa chủ bị đấu tố thời thằng chó HCM còn sống thôi. VNCH đéo làm chuyện ấy ông nhá.
   Năm 1975 ông có mặt trên cuộc đời này chưa vậy?. Nếu có rồi thì phải biết miền nam hơn cả trăm lần miền bắc CS . Sau năm 1975 bọn chó CS “giải phóng một phát” ăn mày cả lũ hết…bây giờ trai làm cu li, gái làm đĩ ở các nước tư bản cả đống, mù sao mà đéo thấy, cái xe đạp làm đéo ra hồn… còn nhiều nữa nói đéo hết được
   Còm chơi cho vui chứ ngữ như ông nói như nước đổ dầu vịt có biết nghĩ đéo gì đâu mà tranh luận.

   Like

 2. Trong Chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh đã gây ra hàng loạt tội ác như giết người, đánh đập tù nhân, ném bom có chủ ý vào thường dân, rải chất độc da cam v.v… Nổi bật như các hành động thảm sát xảy ra trong liên tiếp nhiều năm. Tất cả đều có đầy đủ bằng chứng để chứng minh và buộc tội những “tác giả” của những hành động vô nhân tính trên cái cớ “nguyên nhân do chiến tranh” này. Và chính VNCH là đồng minh của Mỹ, đã giúp sức cho Mỹ trong việc thực hiện tội ác của mình. Đó là điều mà tất cả người dân Việt Nam không thể chấp nhận được.

  Like

  • DKM! Người ta đã phân tích cả ngàn lần rằng: Nếu thằng chó HCM đéo xâm lược miền nam VN, đéo gào lên rằng dân miền nam vô cùng đói khổ, đéo dí súng vào đầu dân miền bắc bắt đi “giải phóng miền nam” thì đéo có một cục gạch nào rơi xuống đất Việt cả…mà đéo đọc…. Chán bỏ mẹ luôn chủ nhà ơi!

   Like

 3. Mã cha cái thằng Tâm Mập, chúng mày bị mất giống từ lâu rồi nên điếu biết gì về lịch sử VN, cũng như VNCH nhân bản nhân văn…

  Chính bọn CSVN chó dại chuyên táp bậy chúng mày đã làm TAY SAI đánh thuê CHO NGA + TÀU mà giết cả cha lẫn mẹ, anh em nòi giống đồng bào mình…

  Bọn CSVN chúng mày đã tráo trở, mất dạy không tính người, không tuân thủ những gì đã ký, chuyên lùa dân vào chỗ chết rồi đỗ cho người khác, bán đất bán biển bán nước liếm gót ngoại bang Nga+Tàu cũng là bọn con hoang CSVN mất dạy, chó dại chúng mày đấy…

  Không còn lâu nữa, ngày toàn quốc sẽ lùa hết bọn chó dại csvn chúng mày vào một chỗ, chính tay tao sẽ lột da chúng mày đấy… Chờ Xem.

  Like

 4. chúng mày bọn dư lợn viên ngu thì học hỏi, bằng đâu hình ảnh đâu đưa ra đi?bọn mày ngu lâu quá tao có chứng cứ ông nội mày thằng phạm văn đồng ký công hàm bán ước cho tàu cộng,tao có chứng cứ bọn cộng sản pháo kích vào trường th cây lậy,có chứng cứ cộng sản thảm sát đồng bào huế 1968,và chứng thác bản giốc ải nam quan đang nằm trong tay tàu cộng,còn chúng mày có chứng cứ nào nó vnch giết dân đưa ra cho dân biết.đụ má bọn mày ngu lâu quá./.

  Like

 5. Thằng @Tâm Mập và @Cá Ngáo gần như là không thể phản biện sự thật cho nên nói và kháng cự trong tuyệt vọng mà thôi. Nhắc cho hai em mù về lịch sử Việt Nam nhớ luôn là Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng kí vào công hàm 1958 để dâng Hoàng Sa và Biển Đông cho Trung cọng, sau khi Cọng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đảng Cọng sản Việt Nam vì muốn giữ lại địa vị độc tài và khát máu cho nên bọn chúng dâng Việt Nam cho Trung cọng luôn, vì trong trong hội nghị Thành Đô 1990 Trung cọng đã ra thời hạn 30 năm để Cọng sản Việt Nam đưa Việt Nam để sáp nhập vào Trung cọng, sự sụp đổ của đảng Cọng sản Việt Nam là không thể tránh khỏi. Đảng Cọng Sản Việt Nam là một lũ Lê Chiêu Thống mại quốc cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà.
  “Cọng sản là không thể sửa chữa, chúng phải bị xoá bỏ”-Boris Yeltsin(Cựu bí thư thứ nhất của đảng Cọng sản Liên Xô-Uỷ ban thành phố Moscow và cũng là cố tổng thống Liên Bang Nga).
  “Chủ nghĩa Cọng sản sai lầm ngay khi nó còn trên giấy. Nó như con quái vật càng ngày càng phình to, không còn cách nào khác là sớm vứt nó đi. Tôi đã bỏ một nữa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản, nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cọng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”-Cựu tổng bí thư đảng Cọng sản Liên-Xô Mikhail Gorbachev. Mấy em tôn sùng Cọng sản còn non lắm, cố gắng trưởng thành hơn.
  “Cọng sản làm cho con nguòi thành gian dối”-Angela Merkel(được sinh ra và lớn lên ở Đông Đức và là nữ thủ tướng Đức hiện tại).
  “Ai tin Cọng sản là không có cái đầu, ai theo Cọng sản là không có trái tim”-Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga hiện tại).
  “Lịch sử đã chứng minh rằng tất cả loại độc tài, tất cả chính quyền độc tài đều chóng suy tàn, Còn chế độ dân chủ thì không sụp đổ.”-Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga hiện tại)
  Sự sụp đổ của đảng Cọng sản Việt Nam là không tránh khỏi, bởi vì nó đã hoạt động trái quy luật của xã hội, không những vậy nó còn gây ra tội ác trong chiến tranh nữa.

  Like

 6. Ê thằng chó 2 trong 1 “tâm mập, cá ngáo”, mày về hỏi bố mẹ mày hoặc ra cái mã ba đình lôi đầu thằng chó hồ chí minh lên mà hỏi lý do tại sao, vì sao Boác- bố mẹ- đồng đội nhà sản chúng mày đã phải ăn năng hối cải nhé thằng dốt bền?????

  Sau khi chia đôi đất nước, chính bọn chó csvn không tuân thủ hiệp định, lại xua quân đánh phá miền nam BUỘC QUÂN LỰC VNCH PHẢI RA TAY BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VÀ CON DÂN MÌNH…

  Lũ chó dại csvn đã khủng bố khắp mọi nẽo đường MNVN làm chết vô số người dân vô tội từ bệnh viện, trường học, bến xe, rạp cinema, chợ, lãnh sự quán,….

  Csvn chúng mày đột nhập nhà người ta bất hợp pháp, phá phách,bắn giết vô tội vạ… Chủ nhà buộc phải sử dụng thuốc khai hoang Dioxin, nhằm mục đích không cho bầy lũ chúng mày núp bóng để phá hoại, chúng mày thừa biết là chất độc vậy sao lũ chó dại chui vào nhà người ta làm gì….

  Like

 7. chúng mày bọn dư luận viên hỏi ông nội chúng mày xem vnch có dân oan không?
  phái đoàn báo cáo nhân quyền của nhà nước chxhcnvn chạy như vịt tại sao vậy?
  tại sao nhiều đảng viên cộng sản bõ đảng và chống đảng ngày càng nhiều quá vậy?
  ngu thì cố học đễ được làm người bộ chúng mày muốn làm cho muôn liếp hay sao?

  Like

 8. Hàng lãnh đạo đcsvn từ xưa đến nay tất cả không có thằng, con nào đủ tư cách xách dép cho con tao đâu, vì chúng quá dơ, quá nhiều Virus cs ký sinh độc hại. Bọn này thượng thừa tư cách liếm háng Hán Gian mà thôi.

  Chinashit

  Like

 9. Hai thằng Tâm mập và Cá ngáo nên câm mồm thối của chúng mày lại 2 năm nữa, đồng thời theo dõi kỹ từng bài của trang này, lúc đó hãy quyết định sủa hay nói tiếng nói của con người. Còn bây giờ “Hãy cút đi”! Tao đã quá tởm lợm cái chế độ tanh tưởi này rồi. Giọng điệu của chúng mày chỉ vừa tai bọn chó nhà Sản mà thôi.

  Like

 10. tai sao chế độ này vẫn còn tồn tại vì nó có nhiều thằng ngu như tâm mập và cá ngão ngu hết chỗ nói. mày mù hay điếc mà không nhìn và xem tivi xem dân hàn quốc nó khổ thế nào và xem nó có mất độc lập không,nhìn thằng bắc hàn xem thiên đường cộng sản dân chết đói thế nào và thẳng ủn như con lợn nó được thằng bố nó truyền ngôi cho đấy là chế độ vua chúa khoác áo cs. còn thằng cs việt nam này sớm muộn cũng bị tan và rã đám thôi vì nó chỉ lo giữ chế độ tức là giữ bổng lộc cho chúng và gia đình chúng nhưng rất nhiều người dân bị chúng nhồi sọ từ bé lên không biết và không hiểu cứ nghĩ không có bác hồ không có đảng thì dân việt nam suốt đời làm nô lệ cho mỹ lên đất nước này phải do đảng cs lãnh đạo. thế tổ bố chúng dân mỹ và dân pháp hoặc bọn tư bản dân nó nghèo vì đảng khác lãnh đạo chứ không phải nó là thiên đường mà bản thân tao và rất nhiều người việt giờ cho 1 điều ước thì sẽ ước là người mang quốc tịch mỹ hoặc là công dân của bọn tư bản đấy cái mả cha thằng cá ngão vá tâm mạp ngu như lợn.

  Like

 11. Tôi quan sát tự nảy giờ thi nhận xét là Tâm Mập Cá Ngáo rồi Lặng im
  (bên http://chauxuannguyen.org/2014/02/10/truyen-ngan-di-dom-gap-tong-thong-obama/)

  tạm thời là 3 trong 1.
  Dừng nói là thằng Tàu con Pắc bó này. Ông nội cha Tàu cẩu của nó có ” 1000 năm trồng người Tàu trên đất Việt” đi nửa hể mà ló mó nói tiếng Việt hay viết tiếng Việt là lòi đuôi chó HánG xà mâu ra ngay.

  Chứng tõ lủ HánG chó ở mãi tận kinh thành “Bắc Kụ” đã “lồng lộn” lên rồi, không mất tin tưởng lủ tay sai nên đã đích thân vào cuộc đốc thúc, kẹt là thúc bách quá nên tung vội ra mấy tên nhãi nhép loại này.

  Để xem tình hình tổng quát ở đây ra sao ….

  Like

 12. may thang cho bi nhoi so tranh cai voi no lam gi.Thu nhu tui nay no co nao dau ma suy nghi. Dau co tai de nghe ma suy nghi, Co mat nhin nhung bi mu mau hehe. Tui DLV ngu hon lon, suot ngay ra ra noi nhu con vet

  Like

 13. Việt Nam cộng hòa là một chế độ như thế nào thì chắc hẳn người dân Việt Nam nào cũng biết, đó là một chế độ thân Mỹ, chúng là chính quyền tay sai của Mỹ, chúng đã bán nước, hại dân để nhận lấy sự thỏa mãn của chủ nó, chúng là những tên cầm thú hút máu người, chúng ta thử nhìn lại những gì mà chúng đã làm cho dân tộc ta thử xem, quá ghê tởm

  Like

  • Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng kí vào công hàm 1958 để dâng Hoàng Sa và Biển Đông cho Trung cọng, sau khi Cọng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đảng Cọng sản Việt Nam vì muốn giữ lại địa vị độc tài và khát máu cho nên bọn chúng dâng Việt Nam cho Trung cọng luôn, vì trong trong hội nghị Thành Đô 1990 Trung cọng đã ra thời hạn 30 năm để Cọng sản Việt Nam đưa Việt Nam để sáp nhập vào Trung cọng, sự sụp đổ của đảng Cọng sản Việt Nam là không thể tránh khỏi. Đảng Cọng Sản Việt Nam là một lũ Lê Chiêu Thống mại quốc cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà.
   “Cọng sản là không thể sửa chữa, chúng phải bị xoá bỏ”-Boris Yeltsin(Cựu bí thư thứ nhất của đảng Cọng sản Liên Xô-Uỷ ban thành phố Moscow và cũng là cố tổng thống Liên Bang Nga).
   “Chủ nghĩa Cọng sản sai lầm ngay khi nó còn trên giấy. Nó như con quái vật càng ngày càng phình to, không còn cách nào khác là sớm vứt nó đi. Tôi đã bỏ một nữa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản, nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cọng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”-Cựu tổng bí thư đảng Cọng sản Liên-Xô Mikhail Gorbachev. Mấy em tôn sùng Cọng sản còn non lắm, cố gắng trưởng thành hơn.
   “Cọng sản làm cho con nguòi thành gian dối”-Angela Merkel(được sinh ra và lớn lên ở Đông Đức và là nữ thủ tướng Đức hiện tại).
   “Ai tin Cọng sản là không có cái đầu, ai theo Cọng sản là không có trái tim”-Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga hiện tại).
   “Lịch sử đã chứng minh rằng tất cả loại độc tài, tất cả chính quyền độc tài đều chóng suy tàn, Còn chế độ dân chủ thì không sụp đổ.”-Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga hiện tại)
   Sự sụp đổ của đảng Cọng sản Việt Nam là không tránh khỏi, bởi vì nó đã hoạt động trái quy luật của xã hội, không những vậy nó còn gây ra tội ác trong chiến tranh nữa.

   Like

  • Hồ Chí Minh(Hồ Tập Chương-quê ở Tàu) đã lệnh cho Phạm Văn Đồng kí vào công hàm dâng Hoàng Sa và Biển Đông cho Trung cọng, không những vậy bọn đảng Cọng sản Việt Nam còn dâng cả nước Việt cho Trung cọng qua hội nghị Thành Đô 1990, phía Trung cọng ra thời hạn cho phía Cọng sản Việt Nam là thời hạn 30 năm để Cọng sản Việt Nam đưa Việt Nam sáp nhập vào Trung cọng, tội bán nước hại dân của băng đảng Cọng sản là quá lớn.
   “Chủ nghĩa Cọng sản sai lầm ngay khi nó còn trên giấy. Nó như con quái vật càng ngày càng phình to, không còn cách nào khác là sớm vứt nó đi. Tôi đã bỏ một nữa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản, nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cọng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”-Cựu tổng bí thư đảng Cọng sản Liên-Xô Mikhail Gorbachev. Mấy em tôn sùng Cọng sản còn non lắm, cố gắng trưởng thành hơn.
   “Cọng sản là không thể sửa chữa, chúng phải bị xoá bỏ”-Boris Yeltsin(Cựu bí thư thứ nhất đảng Cọng sản Liên-Xô-Uỷ ban thành phố Moscow và cũng là cố tổng thống Liên Bang Nga).
   “Ai tin Cọng sản là không có cái đầu, ai theo Cọng sản là không có trái tim”-Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga)
   “Cọng sản làm cho con người thành gian dối”-Angela Merkel(được sinh ra và lớn lên ở Đông Đức và hiện tại là nữ thủ tướng Đức).
   “Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ là ảo tưởng”- Lê Hiếu Đằng-Đảng viên đảng Cọng sản Việt Nam-Phó chủ tịch uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc
   “Lịch sử đã chứng minh rằng tất cả loại độc tài, tất cả chính quyền độc tài đều chóng suy tàn, Còn chế độ dân chủ thì không sụp đổ.”- Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga hiện tại).

   Đương nhiên sự sụp đổ của đảng Cọng sản Việt Nam là không tránh khỏi, chế độ hoạt động trái với quy luật xã hội sẽ bị đào thải, đó là quy luật và Cọng sản không thể thoát ra khỏi quy luật đó. Cọng sản là tội ác chống lại nhân loại, chúng đã diệt chủng 100 triệu người trên toàn thế giới và con số vẫn còn tăng lên.

   Like

 14. chúng ta là người dân Việt Nam thì chúng ta phải biết tôn trọng lịch sử của dân tộc chứ, thử nghĩ xem, Việt Nam cộng hòa là chế độ như thế nào mà giờ còn có kẻ bệnh vực bảo vệ chúng nữa, chúng đã bán nước, hại dân chưa đủ sao mà giờ lại muốn tiếp tục những lời lẽ thối tha kia nữa. Việt Nam cộng hòa là chế độ bán nước, là tay sai của ngoại quốc, là vết đen trong lịch sử của dân tộc ta

  Like

  • Thằng @Tâm Mập và @Cá Ngáo gần như là không thể phản biện sự thật cho nên nói và kháng cự trong tuyệt vọng mà thôi. Nhắc cho hai em mù về lịch sử Việt Nam nhớ luôn là Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng kí vào công hàm 1958 để dâng Hoàng Sa và Biển Đông cho Trung cọng, sau khi Cọng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đảng Cọng sản Việt Nam vì muốn giữ lại địa vị độc tài và khát máu cho nên bọn chúng dâng Việt Nam cho Trung cọng luôn, vì trong trong hội nghị Thành Đô 1990 Trung cọng đã ra thời hạn 30 năm để Cọng sản Việt Nam đưa Việt Nam để sáp nhập vào Trung cọng, sự sụp đổ của đảng Cọng sản Việt Nam là không thể tránh khỏi. Đảng Cọng Sản Việt Nam là một lũ Lê Chiêu Thống mại quốc cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà.
   “Cọng sản là không thể sửa chữa, chúng phải bị xoá bỏ”-Boris Yeltsin(Cựu bí thư thứ nhất của đảng Cọng sản Liên Xô-Uỷ ban thành phố Moscow và cũng là cố tổng thống Liên Bang Nga).
   “Chủ nghĩa Cọng sản sai lầm ngay khi nó còn trên giấy. Nó như con quái vật càng ngày càng phình to, không còn cách nào khác là sớm vứt nó đi. Tôi đã bỏ một nữa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản, nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cọng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”-Cựu tổng bí thư đảng Cọng sản Liên-Xô Mikhail Gorbachev. Mấy em tôn sùng Cọng sản còn non lắm, cố gắng trưởng thành hơn.
   “Cọng sản làm cho con nguòi thành gian dối”-Angela Merkel(được sinh ra và lớn lên ở Đông Đức và là nữ thủ tướng Đức hiện tại).
   “Ai tin Cọng sản là không có cái đầu, ai theo Cọng sản là không có trái tim”-Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga hiện tại).
   “Lịch sử đã chứng minh rằng tất cả loại độc tài, tất cả chính quyền độc tài đều chóng suy tàn, Còn chế độ dân chủ thì không sụp đổ.”-Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga hiện tại)
   Sự sụp đổ của đảng Cọng sản Việt Nam là không tránh khỏi, bởi vì nó đã hoạt động trái quy luật của xã hội, không những vậy nó còn gây ra tội ác trong chiến tranh nữa.

   Like

  • “Vịt Tàu dân chảy cộng hòa Hà lội là con đẻ của Tàu sida, là chế độ bán nước, là tay sai của ngoại quốc, là vết đen trong lịch sử của dân tộc ta..”

   Cháu viết quá đúng. Hay , khen nhiệt liệt.

   Ta mới đổi cặp kiếng mới, đọc chữ thật đã. Cháu “mở hàng’, rửa kiếng bằng một câu mà dân chúng VN bây giờ ai cũng biết tường tận rõ ràng !!! Phải tặng quà lì xì cho cháu mới được. Đây nè, quà không gói, để mở, để mọi người dân ngó vô thấy phẩm chất món quà thật tương xứng với chân lý lù lù “Vịt Tàu Dân chảy Cộng Hòa Hà lội là lủ bán nước” cháu vừa mới hét vang chấn động cả hố xí “BẮC KỤ-Yên Kinh” luôn . Thật dễ nễ !

   http://anle20.wordpress.com/2013/06/24/a-629/
   http://wwwvietnamquehuong.blogspot.co.uk/2012/01/nguoi-viet-nam-yeu-nuoc-chan-dung-ho.html

   Dặn nhỏ nè : Có về méc hay không méc với lủ “Tin đạo tặc” để mưu đồ đánh phá các blog trên cũng vô ích.
   Có đầy đủ bản sao lưu và cả đống địa chỉ chỉ Blog mới để “phục dựng ” mọi thứ như cũ. Đã hông cháu ???
   Chúc cháu tha hồ “ngứa” dài đài đến tết con dê cụ năm sau, cháu nhé. Ngoan. Cháu khiến ta hứng khởi muốn tặng thật nhiều quà “không đóng gói” kiểu này để Đồng bào VN tha hồ kiểm tra, trước khi các cháu ngoan đón nhận.
   Trong tuyên truyền kiểu Cộng sản “Đại học phương Đông” có dạy là gặp phải những trường hợp như vầy, thì càng hả họng cho rộng “chành bành”(cả trên lẫn dưới- đều ở “mặt tiền” phía trước của cháu) thì càng bị ” mất vốn” làm ăn lẹ hơn, càng phản tác dụng nặng nề hơn! “Đại học phương Đông” cũng “theo Mác theo Lê” đi ăn mày ở cỏi dưới từ khuya rồi , vậy mà cái thằng “khôn liền” sai cháu lên đây, nó quá ” khôn lùi” nên đưa cháu ra hứng đạn (trong khi nó đang láo liên ngó quanh tìm đường trốn), Ậy cháu đừng nản, cứ còm lấy “xiền” đi, khi nào NgânSách cạn không còn tiền trả công xả rác cho các cháu nữa thì cháu ” khôn lạc” bắn ” cái ” khôn lí ” thật nhiều vào mồm cái thằng xếp “khôn lùi” để lấy tiền bù đắp sống thoi thóp, chờ dân chúng tới quét đi một mẻ chung với rác rưởi nhé! Dân giang hồ như ta không úy kỵ ngôn ngữ nhưng vẫn “thanh tao”, thiên hạ có tật hay nói lái thì trước tiên họ phải tự trách móc cái tật của họ, chứ đừng trách cứ các “chùm ký tự” vô nghĩa của ta. Ta nói rồi, lủ Tàu ghẻ lác phù nề, một triệu năm sau cũng không thể đem cái tiếng Việt ba tàu ba rọi hàng nhái đó mà làm nổi trò trống gì đâu. Mà đây mới chỉ là thứ Việt ngữ bình dị dân dã thôi đó…

   Nick hay thiệt 1 cháu thì” Hướng nguyên xi” chành ành, còn 1 cháu thì hăng hái ” Thun trong thun ngoài”, đây chánh cống là văn hóa đến từ “kinh thành Bắc Kụ” nổi tiếng Thế Giới với mấy ông vua hăng thun đến độ liệt sạch “xí quách”.
   À, đi quảng cáo “văn hóa Bắc Kụ” như vầy có “cải thiện” bổ sung thêm đồng nào hông dzậy. Nhưng mà trong khi minh họa để quảng cáo tận tình, thì đừng có hăng tiết mà thun quá ễ, kẻo Bò lết cũng không nổi đấy. Dặn trước không thừa đâu

   Like

   • Cái chi mà Thun trước, Thun sau, Thun Trên, Thun dưới dị cha nội hỏng hiểu à nhen????

    Chỉ có Thun Lưng Quần chuyên dùng bắn ná thôi… BT coi bộ suy diên dữ ha…. hihi

    Like

 15. lịch sử thì không bao giờ có thể thay đổi được, cũng giống như việc đã rồi thì cho dù làm gì cũng chẳng đổi được gì cả, những kẻ thuộc chính quyền Việt Nam cộng hòa là những kẻ như thế nào chắc chắn ai cũng sẽ biết, tội ác mà chúng gây ra cho dân tộc, cho người dân của mình thì chúng ta chỉ cần dùng một từ đó là máu lạnh thôi, chúng đã nhẫn tâm theo nước ngoài để chà đạp, làm hại chính dân tộc mình, chúng là những kẻ không có đạo đức

  Like

 16. @huong nguyen, thong trung,hong mai mot lu DLV chuyen bung bo bu cac theo chi thi.mot lu theo hua liem dit Tau Cong kiem bong loc khong biet nhuc.
  Noi chuyen voi bon nay met moi qua.Cai giong duoi uoi kho day.

  Like

 17. Các bạn trong CLB CXN cùng các bạn đọc khác chú ý
  Gần đây bọn dư lợn viên chó săn vào trang này sủa ầm ỉ cốt chọc tức chúng ta, nếu các bạn còm lại thì chú ý điều này đừng bao giờ bấm vào ô ” Báo cho bạn khi có người bình luận tiếp theo đề tài này bằng điện thư”. VÌ SAO ? Vì từ đó chúng sẽ phăng ra địa chỉ của các bạn.
  còn lủ khốn này thì miễn nói tới cứ coi chúng như cục cứt không ai muốn ngó tới thì trả lời chúng làm gì ,chúng ta cứ phân tích bài theo ý chúng ta.Nhớ khi đánh địa chỉ dùng bàn phiếm ảo

  Like

 18. Khà khà khà nói đúng đấy anh bạn Thiên sứ 546, cuối cùng thì cũng RÕ như ban ngày rằng cái BẤT THƯỜNG này nó cũng thường và dễ hiểu thôi.

  Like

 19. Trang blog này đang bị công phá dữ dội thì phải. Ai đó kiểm chứng giùm nhen. Liệu chú CXN có kiểm định được không? Xin gửi qua email cho clb CXN biết với.

  Thanks to all…

  Like

 20. Nếu huong mai (huong nguyen; thong trung là 01 người) ở mien Nam thì đã bị CSVN tẩy não, nhồi sọ nếu ở mien Bắc thì thuộc thành phầ ngu lâu, nói túm lại là đám dư lơn viên bị bọn quan thầy cho ăn thuốc lú, không phân biệt thật giả. Bọn lãnh đạo cs không coi trọng những người như các vị đâu, dùng xong là vứt ngay!

  Like

 21. Vừa còm cho các bạn xong thì bị liền màng hình chạy lung tung thậm chí hiện ra một ô có cả hình ảnh trên deskop của mình khi đưa chuột vào thì điều khiển được như vậy có bạn nào dùng camera nên tắt hoặc rút ra và tắt máy ngay lập tức .Chịu khó cài đặt chương trình diệt virut và quét thường xuyên vào lúc này

  Like

 22. Có lẻ mấy hôm nay anh C. có nhiều việc phải làm ,tất nhiên phải rất quan trọng ACE hãy vững tin và chờ đón .Hẹn chúng ta gặp nhau trong ngày vui gần đây

  Like

 23. “Chủ nghĩa Cọng sản sai lầm ngay khi nó còn trên giấy. Nó như con quái vật càng ngày càng phình to, không còn cách nào khác là sớm vứt nó đi. Tôi đã bỏ một nữa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản, nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cọng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”-Cựu tổng bí thư đảng Cọng sản Liên-Xô Mikhail Gorbachev. Mấy em tôn sùng Cọng sản còn non lắm, cố gắng trưởng thành hơn.
  “Cọng sản là không thể sửa chữa, chúng phải bị xoá bỏ”-Boris Yeltsin(Cựu bí thư thứ nhất đảng Cọng sản Liên-Xô-Uỷ ban thành phố Moscow và cũng là cố tổng thống Liên Bang Nga).
  “Ai tin Cọng sản là không có cái đầu, ai theo Cọng sản là không có trái tim”-Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga)
  “Cọng sản làm cho con người thành gian dối”-Angela Merkel(được sinh ra và lớn lên ở Đông Đức và hiện tại là nữ thủ tướng Đức).
  “Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ là ảo tưởng”- Lê Hiếu Đằng-Đảng viên đảng Cọng sản Việt Nam-Phó chủ tịch uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc
  “Lịch sử đã chứng minh rằng tất cả loại độc tài, tất cả chính quyền độc tài đều chóng suy tàn, Còn chế độ dân chủ thì không sụp đổ.”- Vladimir Putin(Cựu thành viên KGB-Uỷ ban an ninh Liên Xô và cũng là tổng thống Liên Bang Nga hiện tại).

  Đương nhiên sự sụp đổ của đảng Cọng sản Việt Nam là không tránh khỏi, chế độ hoạt động trái với quy luật xã hội sẽ bị đào thải, đó là quy luật và Cọng sản không thể thoát ra khỏi quy luật đó. Cọng sản là tội ác chống lại nhân loại, chúng đã diệt chủng 100 triệu người trên toàn thế giới và con số vẫn còn tăng lên.

  Like

 24. Báo Động ! Trang CXN bị tung virút lên rồi đó các bạn đọc .Mở ngay chương trình diệt virut nhớ xài loại trả tiền chứ loại miễn phí không ăn thua gì đâu nhé,mình đang quét virut đây…

  Like

 25. À thế ra văn hóa Kinh thành Bắc Kụ chỉ làm nổi mấy trò Bắc Kụ đầy tức giận “lồng lộn”
  thế thôi ư !

  Chán lủ chệt tụi bây quá ! Ông cố tụi bây đi ị đây.

  AE rõ, tôi đã lên tiếng từ hai hôm nay rồi !
  Vụ này “quen” lắm , “đã từng”….

  Like

 26. Xài hàng nước ngoài đừng xài hàng của Nguyễn tử Quảng. Tụi nó đang dò IP hãy cẩn thận

  Like

 27. Có ai bị màn hình xanh thì nhớ Restart máy tính lại nhé,window 7 đặc biệt là nó tự sửa lỗi hệ thống.Nếu thấy tắt máy nhiều lần thì bung ghost ra .Quét virut 2 lần liền cho chắc ăn…

  Like

 28. May hom nay anh Chau di dau bo nha tha cua trong tron de lu cho hoang vao sua bay ia tray khap nha thoi qua.
  Trang cua anh khong co bai doc chan qua.

  Like

 29. Anh Châu thâm thật đấy! Em bái phục anh! Cộng nô không chết mới là là bởi chiêu này của anh Châu! Ha ha! Anh cứ cho bọn dư lợn viên vào sủa bậy trong này nhiều vào anh nhé! Thâm thật! Anh cao kiến lắm!

  Like

 30. Chúng nó chặn dữ quá, vào CXN hỏng được, vượt tường rất nảy lửa và khó khăn….

  Đập trúng huyệt đạo tay ba hán cẩu, nhật lùn, nga điểu nên bị chặn quyết liệt, quyết liệt, quyết liệt…

  AC chưa bung bài mới nào mà bị chặn là sao??????

  Nhắm ngay tử huyệt mà dập các chiến hữu ơi….

  Chinashit

  Like

 31. Không lẽ đánh trúng tử huyệt tay ba hán cẩu, nhật lùn, nga điểu… nên bị chặn dữ quá, vượt tường nảy lửa rất khó khăn.

  AC chưa ra bài mới nào sao chặn dữ thế????

  Haha… trúng huyệt chăng???, nếu vậy tới luôn bác tài…

  Chinashit

  Like

 32. Anh em còm dữ dội quá nên tụi nó ghét nó mới vừa tung virut vừa chặn trang CXN hôm qua đến giờ.Mấy thằng ranh con NKYN với DLV muốn biết ai chống Cộng thì vào đây đọc còm ,càng sủa bậy thì bạn đọc CXN càng chửi mạnh thì phải..

  Like

 33. Lùa hết mấy thằng con dư luận viên vncs về cho ăn cám heo hết sao không thấy ma nào hết chọi vậy kà?

  Nhớ ăn cám trộn với rau muốn nhiều nhiều thêm nha nuốc cho bạo vào trúng thực, trúng gió chết hết đi cho dân tao nhờ nhang lũ ngu

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s