Mật vụ tại một số nơi ở Ukraine đã bắt đầu đốt tài liệu

Ukraina Protest 01Ukraina Protest Burning documents

Requiem for Ukraine

Mật vụ tại một số nơi ở Ukraine đã bắt đầu đốt tài liệu. Dấu hiệu cho thấy chế độ chỉ còn những giờ phút cuối cùng.

Trong ảnh là từ thành phố Kharkiv.

Nguyễn Vũ Quốc

One comment on “Mật vụ tại một số nơi ở Ukraine đã bắt đầu đốt tài liệu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s