8.360 tỷ đồng tài sản của ACB bị kiểm toán viên lưu ý

 

Published on April 15, 2014   ·   No Comments

LEVUKY-ACB

 

Đây là các khoản tiền gửi, cho vay và phải thu bị quá hạn của ACB được công ty kiểm toán KPMG lưu ý trong báo cáo kiểm toán năm 2013.

• 718 tỷ đồng tiền gửi và 30 tỷ đồng lãi phải thu tại ngân hàng Vietinbank thông qua ủy thác cho nhân viên ACB. Khả năng thu hồi tài sản này của ACB sẽ phụ thuộc vào phán quyết của tòa án trong tương lai. Ban lãnh đạo ACB khẳng định ngân hàng này có đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu hoàn trả đủ gốc và lãi.
Tuy nhiên ACB đã trích lập dự phòng 376 tỷ đồng (tương đương 50%) cho khoản tiền gửi này theo một công văn hướng dẫn của NHNN vào tháng 2/2014.

• 466 tỷ đồng cho vay, 500 tỷ trái phiếu và 94 tỷ đồng lãi phải thu tại một Tổng công ty. Phần lớn mục đích sử vốn để mua và/hoặc đóng tàu biển. Theo một kết quả thanh tra của NHNN vào tháng 8/2013, số dư vay và trái phiếu này được phân loại nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn). Tỷ lệ trích lập dự phòng là 20% tổng dư nợ, không gồm tài sản đảm bảo và được phẩn bổ trong 3 năm từ 2013 dến 2015.

• 2.237 tỷ đồng cho vay, 2.429 tỷ đồng trái phiếu, 1.696 tỷ đồng phải thu, 192 tỷ đồng lãi trái phiếu tại nhóm 6 công ty liên quan đến Nguyễn Đức Kiên. So với năm 2012, tổng giá trị của ACB cho vay vào 6 công ty này đã giảm khoảng 1.300 tỷ và khoản trái phiếu không thay đổi.

Theo yêu cầu của NHNN, các khoản vay và dư nợ trái phiếu của nhóm 6 công ty này được phân loại vào nhóm 2 (không thuộc nợ xấu). ACB hiện đang dự phòng chung gần 300 tỷ cho tổng danh mục cho vay và đầu tư này.

Đối với khoản phải thu gần 1.700 tỷ, ACB phải trích lập dự phòng 30% tổng giá trị phải thu, không tính đến tài sản đảm bảo. Số dự phòng được phân bổ từ 2013 đến 2015.

Đáng chú ý là tổng tài sản thế chấp của nhóm dư nợ này chỉ gần 6.000 tỷ, thấp hơn con số dư nợ cho vay hiện tại (khoảng 6.700 tỷ).

THEO BIZLIVE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s