Vietinbank thừa nhận có tình trạng chưa tuân thủ quy trình tín dụng

 

Published on April 15, 2014   ·   No Comments

Vietinbank

 

Năm thứ 2 liên tiếp, Ban kiểm soát Vietinbank cho biết có tình trạng chưa tuân thủ quy trình tín dụng tại một số chi nhánh, đơn vị.

Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát Vietinbank trình bày tại ĐHCĐ thường niên 2014 vừa được ngân hàng này công bố.

Đánh giá hoạt động của Vietinbank trong năm 2013, Ban kiểm soát cho biết: Tại một số đơn vị, chi nhánh vẫn tồn tại và lặp lại tình trạng chưa tuân thủ đúng quy định, quy trình nghiệp vụ và đặc biệt là tuần thủ quy trình tín dụng cùng với những nguyên nhân khác quan dẫn đến một số rủi ro tác nhiệp, phát sinh nợ xấu, nợ nhóm 2.

Ban kiểm soát nhận định nguyên nhân chủ yếu do: (i) ý thức về vai trò và trách nhiệm kiểm soát của từng khâu, từng cấp, đặc biệt là cán bộ tác nghiệp chưa cao, (ii) công tác quản trị điều hành và giám sát tại một số chi nhánh chư sâu sát chưa hiệu quả, (iii) tại một số chi nhánh, đội ngũ cán bộ trẻ tuổi kinh nghiệm nghiệp vụ còn yếu, bản lĩnh chưa vững vàng, (iv) một số đơn vị tại địa bàn đặc biệt chưa tuyển dụng và bố trí được đầy đủ nhân lực.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Ban kiểm soát Vietinbank báo cáo về trình trạng này của ngân hàng. Trước đó trong báo cáo tại ĐHCĐ năm 2013, Ban kiểm soát cũng đưa ra đánh giá tương tự “đến từng câu, từng chữ”.

Trong báo cáo năm 2012, Ban kiểm soát cho biết Vietinbank vẫn đang trong quá trình xây dựng và phát triển các công cụ kiểm soát, đo lường và giảm thiểu rủi ro nhằm tiến tới kiểm soát, đo lường và giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là rủi ro đạo đức của người tác nghiệp.

Đến hết năm 2013, bộ mày kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng bao gồm phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ tại trụ sở và 26 phòng khu vực và 150 bộ phần tại 150 chi nhánh với mục tiêu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của toàn hệ thống.

THEO BIZLIVE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s