Cho dầu có tuyên truyền nhồi sọ cách mấy rằng lính VNCH tra tấn và giết hại đồng bào, bây giờ không ai tin điều đó nữa và nhìn hình này thì ai ai cũng biết người dân đang đau khổ và khiếp sợ bọn quỷ đỏ CSVN

Cho dầu có tuyên truyền nhồi sọ cách mấy rằng lính VNCH tra tấn và giết hại đồng bào, bây giờ không ai tin điều đó nữa và nhìn hìn này thì ai ai cũng biết người dân đang đau khổ và khiếp sợ bọn quỷ đỏ CSVN

2 comments on “Cho dầu có tuyên truyền nhồi sọ cách mấy rằng lính VNCH tra tấn và giết hại đồng bào, bây giờ không ai tin điều đó nữa và nhìn hình này thì ai ai cũng biết người dân đang đau khổ và khiếp sợ bọn quỷ đỏ CSVN

  1. TRỜI! TẤM HÌNH BIẾT NÓI…

    CSVN KHÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ DÁM TRANH LUẬN TRỰC TIẾP VỚI BẤT KỲ AI THUỘC HẬU DUỆ VNCH, TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ VỀ VIỆC LỊCH SỬ CHIẾN TRANH VN, ĐÃ DẪN ĐẾN HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN.

    Like

  2. Bây giờ bọn chúng cho người tuyên truyền nói xấu chế độ VNCH ,đang chiến đấu với bọn chó ngu xuẩn đó đây. Các bạn ơi hể nghe bất cứ tên cộng nô nào vu cáo QLVNCH thì phải lật tẩy liền (đ éo sợ chúng ), chỉ vài lần hoặc 1 lần thôi là chúng câm họng

    Like

Leave a Reply to Враги в доме Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s