CXN_061514_5312_Nguyễn Đình Thắng, Việt Tân, Phạm Chí Dũng, … muốn làm lãnh đạo nước VN mà sao không đếm xỉa gì tới 90 triệu dân VN là làm sao vậy ? Bộ tự coi mình cao còn dân là cỏ rác thì dân sẽ ủng hộ sao ? Bộ cứ nói mình giỏi, nói mình tài mà không đưa ra được bất cứ chứng minh nào thì dân sẽ tin sao ? (GPCXN,MMDT)

 


2 comments on “CXN_061514_5307_Nguyễn Đình Thắng tố cáo Việt Tân tung tin vịt làm CXN liên tưởng tới Đảng Cướp Sạch VN (ĐCSVN) tố thằng ăn cắp Trung Cộng chiếm lãnh hải của nó…..Cỏn thằng dốt tiếng Anh là Phạm Chí Dũng là thằng cường điệu nhất về Mỹ sắp quỳ xuống lạy 3 Dũng xin làm đồng minh của Mỹ kìa….”

  1. Nguyễn Đình Thắng, Việt Tân, Phạm Chí Dũng, … muốn làm lãnh đạo nước VN mà sao không đếm xỉa gì tới 90 triệu dân VN là làm sao vậy ? Bộ tự coi mình cao còn dân là cỏ rác thì dân sẽ ủng hộ sao ? Bộ cứ nói mình giỏi, nói mình tài mà không đưa ra được bất cứ chứng minh nào thì dân sẽ tin sao ?
    Nên nhớ, bầu cử chính thức là do gần 90 triệu dân trong nước chứ không phải do chạy chọt ở nước ngoài, vì chắc chắn 100% là những người như vậy đều đưa nước VN vào tình trạng phụ thuộc ngặt nghèo vào ngoại bang. Bọn nầy chủ yếu là cầu lợi mà thôi, bất chấp mọi thủ đoạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s