CXN_070214_5510_Tất cả những gì họ làm là ăn cắp, đạo văn (Phạm Chí Dũng) , hưởng ké hào quang của người khác, sống ký sinh trên mồi hôi nước mắt người dân, bảo vệ đất nước bằng máu của đồng loại….nhưng khi gặp chuyện thì gục đầu nhận tội (NTT, LTL, Lê Công Định), không biết nhục nhã là gì.

PhamXuanAn.jpg

Phạm Xuân Ẩn, Thiếu Tướng Tình Báo nằm vùng báo chí Mỹ, VNCH suốt thời gian chiến tranh

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Xu%C3%A2n_%E1%BA%A8n

One comment on “CXN_070214_5508_Đúng là ruồi nhặng rân chủ bu đầy mặt, đầy mày của Đổ Thị Minh Hạnh, có mấy khi được chụp hình với người nổi tiếng đâu !!!! Có ruồi Phạm Chí Dũng còn vo ve gọi ĐTMH là chim báo bão, bão gì vậy ?????”

Bản chất người cs, dân chủ xôi thịt là như thế đó.
Họ không bao giờ tự đứng trên đôi chân của mình.
Tất cả những gì họ làm là ăn cắp, đạo văn (PCD) , hưởng ké hào quang của người khác, sống ký sinh trên mồi hôi nước mắt người dân, bảo vệ đất nước bằng máu của đồng loại….nhưng khi gặp chuyện thì gục đầu nhận tội (NTT, LTL, LCD), không biết nhục nhã là gì.

Ôi ! không biết từ đâu sản sinh ra cái loại ruồi nhặng này nhiều thế nhỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s