Video: GDVBDL – Tâm tình người lính VNCH (Tập 11) , Hậu duệ QLVNCH đi lính Mỹ

QLVNCH Hành quân Lam Sơn 719 Hạ Lào tháng 2 năm 1971, QL9 Khe Sanh

QLVNCH Hành quân Lam Sơn 719 Hạ Lào tháng 2 năm 1971, QL9 Khe Sanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s