Video: Tây Ninh – Phim tài liệu trước 75 (xem video (có lính Phi Luật Tân) để xem lính Mỹ đối xử với tù binh VC như thế nào @ lúc cuối Video)

QLVNCH TT Thiệu Kinh Lý Kontum

QLVNCH TT Thiệu Kinh Lý Kontum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s