CXN_072714_5759_Sứ quán Mỹ, Úc sẽ nhìn thấy Bùi TM Hằng và 2 người bạn can tội gây rối trật tự công cộng phải được phạt tại chổ từ 100 đến 300 aud chứ ko đc giữ 5 tháng trong tù

fa7c3-1779254_439957626134582_288607525_n
Châu Xuân Nguyễn
——————
http://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/register-or-report-to-police/report-a-crime-or-disturbance/report-a-nuisance-or-disturbance/
====================
Report a nuisance or disturbance
What is a disturbance?

A disturbance could include:

assault or threat of assault
use of threatening or abusive language
behaviour that is uncontrolled, violent, disorderly, indecent, offensive or threatening
behaviour that causes a substantial, unreasonable annoyance or disruption
willful damage to property.

How to report a nuisance or disturbance

Call Policelink on 13 14 44 for non-urgent help.

You should only call Triple Zero (000) if:

a crime is happening now
a life is threatened
the event is time critical, such as a fire.

Report it online

Report suspicious activity

Report a hoon online

Complain about a party or other noise

Report damage or graffiti
Infringement notices

Police officers can issue infringement notices for public nuisance offences, such as:

disorderly behaviour
offensive behaviour
threatening behaviour
violent behaviour
offensive or threatening language
public urination
obstructing a police officer
not stating your correct name and address when asked by a police officer.

The fine is usually $100–300.

Officers use discretion when dealing with public nuisance offences and aim to diffuse the incident. They will issue an infringement notice for public nuisance as an alternative when the offender would otherwise have to go to court for the offence.

Police officers will use the same infringement notices that they use for traffic offences with the same options—you can either pay a fine or choose to go to court. (If you pay the fine, you won’t have a conviction on your criminal record.)
Police powers in a disturbance

A police officer can take whatever steps they think are necessary to prevent a public disturbance.

If the person making the disturbance disobeys a police direction, they can be charged with an offence.

If a person is unreasonably making excessive noise that is affecting you in your home or workplace nearby, you can report it to the police, who can tell them to stop making the noise.

This includes noise from musical instruments, electronic sound and amplifying systems, and even noise from a party may be ‘excessive’ in some circumstances.

If police tell someone to stop making excessive noise (known as a ‘noise abatement direction’) that person must stop making noise immediately. This direction lasts for 12 hours.

If the person continues to make noise or starts making noise again in that 12-hour period, tell the police and they may take more serious action. Police can take the property used to make the noise (e.g. a guitar or amplifier), lock it up, make it inoperable or even remove it for 24 hours.

The offender can be fined up to $1000 for disobeying this order.
Move on powers

Police have ‘move on’ powers and can order people to move on from public places, such as shops, childcare centres, schools, licensed premises, railway stations, malls, South Bank in Brisbane, automatic teller machines and war memorials.

Police will use these powers if a person is:

causing anxiety to people entering or leaving a place
interfering with trade or business
disrupting an event or gathering
being disorderly, indecent, offensive or threatening.

More information

Find out how you can contact police.
———————-

DỊCH THẲNG TỪ GOOGLE, KHÔNG CẦN THAY 1 CHỬ
————
Báo cáo một mối phiền toái hoặc xáo trộn
Một sự xáo trộn là gì?

Một sự xáo trộn có thể bao gồm:

tấn công hoặc đe dọa tấn công
sử dụng ngôn ngữ đe dọa hoặc lạm dụng
hành vi đó là không kiểm soát được, bạo lực, gây mất trật tự, không đứng đắn, xúc phạm hoặc đe dọa
hành vi đó gây ra, ít phiền toái không hợp lý đáng kể hoặc gián đoạn
thiệt hại cố ý đến tài sản.

Làm thế nào để báo cáo một mối phiền toái hoặc xáo trộn

Gọi Policelink 13 14 44 để được giúp đỡ không khẩn cấp.

Bạn chỉ nên gọi Ba Số Không (000) nếu:

một tội ác đang xảy ra bây giờ
một cuộc sống đang bị đe dọa
sự kiện này là thời điểm quan trọng, chẳng hạn như một ngọn lửa.

Báo cáo trực tuyến

Báo cáo hoạt động đáng ngờ

Báo cáo một hoon trực tuyến

Khiếu nại về một bên hoặc tiếng ồn khác

Báo cáo thiệt hại hoặc graffiti
thông báo vi phạm

Nhân viên cảnh sát có thể ra thông báo vi phạm cho hành vi phạm tội phiền toái công cộng, chẳng hạn như:

hành vi gây mất trật tự
hành vi tấn công
hành vi đe dọa
hành vi bạo lực
ngôn ngữ xúc phạm hoặc đe dọa
đi tiểu công cộng
cản trở cảnh sát
không nêu rõ tên chính xác của bạn, địa chỉ khi được hỏi bởi một sĩ quan cảnh sát.

Tiền phạt thường là $ 100-300.

Cán bộ sử dụng quyết định khi xử lý vi phạm phiền toái nào nhằm mục đích khuếch tán vụ việc. Họ sẽ phát hành một thông báo vi phạm cho phiền toái nào như một sự thay thế khi người phạm tội nếu không sẽ phải ra tòa về tội.

Nhân viên cảnh sát sẽ sử dụng các thông báo vi phạm tương tự mà họ sử dụng để vi phạm giao thông với các tùy chọnbạn cùng có thể trả tiền phạt hoặc chọn để đi đến tòa án. (Nếu bạn nộp tiền phạt, bạn sẽ không một niềm tin vào hồ sơ tội phạm của bạn.)
Quyền hạn của cảnh sát trong một sự xáo trộn

Một sĩ quan cảnh sát có thể mất bất cứ điều gì họ nghĩ là các bước cần thiết để ngăn chặn một sự xáo trộn nào.

Nếu người làm xáo trộn không tuân theo một hướng cảnh sát, họ có thể bị buộc tội hành vi phạm tội.

Nếu một người không hợp lý làm cho tiếng ồn quá mức đang ảnh hưởng đến bạn trong nhà hoặc nơi làm việc của bạn gần đó, bạn có thể báo cáo với cảnh sát, những người có thể nói với họ để ngăn chặn làm cho tiếng ồn.

Điều này bao gồm tiếng ồn từ nhạc cụ, âm thanh điện tử và hệ thống khuếch đại, và thậm chí cả tiếng ồn từ một bên có thể là “quá mức trong một số trường hợp.

Nếu cảnh sát nói với ai đó dừng lại làm cho tiếng ồn quá mức (được biết đến như là một “xử lý tiếng ồn hướng ‘) người đó phải chấm dứt ngay lập tức làm cho tiếng ồn. Hướng này kéo dài trong 12 giờ.

Nếu người đó tiếp tục làm cho tiếng ồn hoặc bắt đầu gây ồn ào một lần nữa trong đó khoảng thời gian 12 giờ, nói với cảnh sát và họ có thể có hành động nghiêm trọng hơn. Cảnh sát có thể nhận tài sản được sử dụng để làm cho tiếng ồn (ví dụ như một bộ khuếch đại guitar hay), khóa nó lên, làm cho nó không thể hoạt động hoặc thậm chí loại bỏ nó trong 24 giờ.

Người phạm tội có thể bị phạt lên đến $ 1000 cho không tuân theo thứ tự này.
Chuyển quyền hạn

Cảnh sát đã di chuyển vào quyền hạn có thể đặt người dân di chuyển trên những nơi công cộng, chẳng hạn như các cửa hàng, trung tâm chăm sóc trẻ, trường học, cơ sở được cấp phép, nhà ga, trung tâm thương mại, Ngân hàng Nam tại Brisbane, máy rút tiền tự động và đài tưởng niệm chiến tranh.

Cảnh sát sẽ sử dụng các quyền hạn nếu một người :

gây lo lắng cho những người vào, ra một nơi
can thiệp vào thương mại, kinh doanh
phá vỡ một sự kiện hoặc thu thập
gây mất trật tự, không đứng đắn, xúc phạm hoặc đe dọa.

thêm thông tin

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể liên hệ với cảnh sát.

MELBOURNE
27.7.2014

 

Châu Xuân Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s