CXN_080614_5870_Làm thế nào Cảnh Sát Úc, Mỹ nhìn thi thể thì họ biết chính xác chết mấy ngày rồi ? Nhờ những bài báo khoa học này đưa vào giảng dạy nghiệp vụ điều tra: Tìm dc thi thể của Bà Lê Thị Thanh Huyền sau 10 tháng chết trôi

Con nít nào trên thế giới cũng thế, bản năng con nít là thế, con người nào, vật nào, đồ dúng nào làm bản năng chúng sợ hãi là bất cứ cha mẹ hay ai cho nó thật nhiều đồ ăn ngon nó vẫn lánh xa, trái lại, cái gì chúng nó thích thì kéo chúng nó ra không được...Nhìn hình này có ai nghĩ lính Mỹ an thịt trẻ miền Nam hay không ?????? Hai đứa trẻ chừng 8 hay 10 tuổi đu 2 tay của người lính Biệt Kích đặc biệt Mỹ (tôi nhìn huy hiệu tôi biết), Green Beret Special Forces, trấn giữ những đồn biên phòng với lực lượng đăc biệt Nùng, Chàm sau này khi Mỹ rút đổi thành trại Biệt Động Quân Biên Phòng như Đức Lập, Thường Đức v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Con nít nào trên thế giới cũng thế, bản năng con nít là thế, con người nào, vật nào, đồ dúng nào làm bản năng chúng sợ hãi là bất cứ cha mẹ hay ai cho nó thật nhiều đồ ăn ngon nó vẫn lánh xa, trái lại, cái gì chúng nó thích thì kéo chúng nó ra không được…Nhìn hình này có ai nghĩ lính Mỹ an thịt trẻ miền Nam hay không ?????? Hai đứa trẻ chừng 8 hay 10 tuổi đu 2 tay của người lính Biệt Kích đặc biệt Mỹ (tôi nhìn huy hiệu tôi biết), Green Beret Special Forces, trấn giữ những đồn biên phòng với lực lượng đăc biệt Nùng, Chàm sau này khi Mỹ rút đổi thành trại Biệt Động Quân Biên Phòng như Đức Lập, Thường Đức v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Châu Xuân Nguyễn
————————–

http://www.scientificamerican.com/blog/post/how-long-do-dead-bodies-remain-inta-2009-06-10/?id=how-long-do-dead-bodies-remain-inta-2009-06-10

How long do dead bodies remain intact in the ocean?

Jun 10, 2009 |By Brendan Borrell

Editor’s note: Some readers may be disturbed by the content of this article, which refers to Air France Flight 447 and contains descriptions of human remains.

On Tuesday, Brazilian authorities recovered 16 bodies from the Air France crash in the Atlantic Ocean, bringing the total to 24.

The Airbus 330 jet took off from Rio de Janeiro on its way to Paris on May 31 when it disappeared during intense thunderstorms. Investigators are currently considering the possibility that the plane’s airspeed sensors were iced over. Meanwhile the Brazilian navy is conducting an all-out search for the bodies.

Finding survivors lost at sea is a race against time because of the possibility of starvation or hypothermia. But none of the 228 people on board Flight 447 were expected to have survived the plane’s impact.

So how long can a body remain intact at sea, to be recovered?

The Australian Museum has an informative Web site, deathonline.net, on how human remains change after death. On land, bacteria and other microbes in the body will rapidly multiply and break down the soft tissue. Shortly after death, flies and other insects consume the soft tissue. Vultures, dogs or other large mammals may also take pieces of the decomposing flesh, sometimes reducing the corpse into a skeleton in under two weeks.

On the open ocean, however, flies and other insects are largely absent. And if the body is floating in water less than 70 degrees Fahrenheit (21 degrees Celsius) for about three weeks, the tissues turn into a soapy fatty acid known as “grave wax” that halts bacterial growth. The skin, however, will still blister and turn greenish black. Finally, crabs and small fish may feed on the soft parts of the face like the eyes and lips, according to the book Forensic Taphonomy: The Postmortem Fate of Human Remains, by William D. Haglund and Marcella H. Sorg.

A 2002 study in the journal Legal Medicine examined nine bodies that had drifted hundreds of kilometers in cold waters off the coast of Portugal and Spain. Bodies recovered in the first week were in good condition, but the beginning signs of decomposition were present on a body recovered after eight days. The two bodies recovered after 20 days were highly decomposed and could only be identified through DNA analysis or dental records. As for warmer water, A 2008 study on two human bodies recovered following aircraft accidents found one body off of Sicily to be partially skeletonized after 34 days and a second body off of Namibia to be completely skeletonized after three months.*

Of course, sharks are an important scavenger in warm waters, like those off of Brazil, and can quickly reduce a body to shreds. “Sharks, like any predator, are opportunistic feeders, and they’ll take advantage of a resource that’s given to them,” says George Burgess, director of the Florida Program for Shark Research at the Florida Museum of Natural History in Gainesville and the curator of the International Shark Attack File.

Low-frequency noises caused by a ship sinking or a plane crashing travel great distances underwater and can attract the animals. However, he says, “The idea that the…[seas]…are carpeted with sharks…is a misconception.”

*UPDATE (6/11/09): In response to the comment by AndrewJayPollack, we have added this paragraph on the time frame of decomposition.

+++++++++++++++++++
Dịch bởi Google, hiệu đính bởi CXN:
—————
Thi thể còn nguyên vẹn trong đại dương được bao lâu?
Tháng sáu 10, 2009 | By Brendan Borrell

Chú ý: Một số độc giả có thể bị xúc cảm bởi các nội dung của bài viết này, trong đó đề cập đến chuyến bay Air France  447 nội dung mô tả các phần còn sót lại của những thi thể đã bị thối rữa.

Hôm thứ Ba, nhà chức trách Brazil thu hồi thêm 16 thi thể từ vụ tai nạn của Air France trên Đại Tây Dương, đưa tổng số lên 24.

Máy bay Airbus 330 cất cánh từ Rio de Janeiro trên đường tới Paris vào ngày 31 tháng 5 khi nó biến mất trong cơn bão dữ dội. Các nhà điều tra đang xem xét khả năng rằng các cảm biến tốc độ bay của máy bay đã bị đóng băng. Trong khi đó, lực lượng hải quân Brazil đang tiến hành một cuộc tìm kiếm tổng thể những thi thể trên biển.

Tìm kiếm người sống sót mất tích trên biển là một cuộc chạy đua với thời gian vì khả năng nạn nhân bị chết đói hoặc hạ thân nhiệt. Nhưng không ai trong số 228 người trên máy bay 447 được kỳ vọng sẽ sống sót dưới sự va chạm mạnh của máy bay.

Vì vậy, bao lâu một cơ thể có thể vẫn còn nguyên vẹn trên biển, để được trục vớt?

Bảo tàng Úc có một trang web thông tin, deathonline.net, về thi thể con người thay đổi sau khi chết. Trên mặt đất, vi khuẩn và các siêu vi khuẩn khác trong cơ thể sẽ nhanh chóng nhân lên và phá vỡ các mô mềm. Một thời gian ngắn sau khi chết, ruồi và côn trùng khác ăn các mô mềm. Kền kền, chó hoặc động vật có vú lớn khác cũng có thể tiêu thụ những miếng thịt phân hủy, đôi biến xác chết thành một bộ xương dưới hai tuần.

Trên đại dương, tuy nhiên, ruồi và côn trùng khác không hiện hữu. Và nếu cơ thể đang trôi nổi trong nước dưới 70 độ F (21 độ C) trong khoảng ba tuần, các mô biến thành một loại axit béo dạng như xà phòng được gọi là “sáp mộ trong đó vi khuẩn không ngừng tăng trưởng. Da, tuy nhiên, vẫn sẽ phồng lên và bật thành màu xanh đen. Cuối cùng, cua, cá nhỏ có thể ăn các phần mềm của khuôn mặt như mắt và môi, theo cuốn sách Forensic Taphonomy: Số phận của thi thể con người, bởi William D. Haglund Marcella H. SORG.

Một nghiên cứu năm 2002 trên tạp chí Y học pháp lý kiểm tra chín thi thể đã trôi hàng trăm cây số trong vùng nước lạnh ngoài khơi bờ biển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Những thi thể trục vớt trong tuần đầu tiên trong tình trạng tốt, nhưng những dấu hiệu bắt đầu phân hủy đã có mặt trên một thi thể trục vớt sau tám ngày. Hai thi thể phục hồi sau 20 ngày bị phân hủy gần hết chỉ có thể được xác định thông qua phân tích ADN hoặc hồ sơ nha khoa. Đối với nước ấm, Một nghiên cứu năm 2008 trên hai thi thể con người phục hồi sau tai nạn máy bay Sicily tìm thấy một thi thể đã một phần chỉ còn xương sau 34 ngày và một thi thể thứ hai tại Namibia hoàn toàn chỉ còn xương sau ba tháng. *

Tất nhiên, cá mập là một tác nhân chính trong vụ rỉa xác thối trong vùng biển ấm áp, giống như ở Brazil, có thể nhanh chóng làm thi thể thành từng mảnh. “Cá mập, giống như bất kỳ động vật ăn thịt, ăn thịt cơ hội, và chúng sẽ tận dụng lợi thế của một nguồn tài nguyên đó trao cho chúng“, George Burgess, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho cá mập tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida ở Gainesville và người phụ trách Chương trình Quốc tế về những tấn công của cá mập.

Những âm thanh tần số thấp gây ra bởi một con tàu bị đắm hay một chiếc máy bay bị rơi khoảng cách rất xa dưới nước và có thể thu hút các loài cá mập. Tuy nhiên, ông nói, “Ý tưởng rằng [biển] được trải thảm với đầy dẫy cá mập là một quan niệm sai lầm.

* Cập nhật (6/11/09): Đáp lại những nhận xét của AndrewJayPollack, chúng tôi đã thêm đoạn này vào khung thời gian phân hủy.
————————

Vậy mà đám công an giỏi nhất thế giới tìm dc thi thể sau 10 tháng còn đầy đủ da thịt. Trích bài trên: “một thi thể đã một phần chỉ còn xương sau 34 ngày và một thi thể thứ hai tại Namibia hoàn toàn chỉ còn xương sau ba tháng”(HT)

Rõ ràng đây là cơ quan an ninh giỏi nhất thế giới, ng ta tìm xác còn xương sau 3 tháng nhưng an ninh VN tìm xác gần như nguyên vẹn sau 10 tháng…..

Mel, 6.8.14, CXN

3 comments on “CXN_080614_5870_Làm thế nào Cảnh Sát Úc, Mỹ nhìn thi thể thì họ biết chính xác chết mấy ngày rồi ? Nhờ những bài báo khoa học này đưa vào giảng dạy nghiệp vụ điều tra: Tìm dc thi thể của Bà Lê Thị Thanh Huyền sau 10 tháng chết trôi

 1. đúng la sau 10 tháng tìm kiếm, và vớt được xác còn nguyên là do người ta mới đem bỏ cái xác xuống vài ngày, trước đó thì để phòng lạnh

  Like

 2. Bác sĩ đã tay nghề chuyên môn yếu mà cộng thêm bản tính vô nhân thì chẳng khác nào kẻ giết người không rung tay ,Bác sĩ nầy để hắn tự xử tử hắn,xem hắn có ray rức lương tâm và can đảm để chết không?

  Like

 3. Thêm vào đó một lũ công an cảnh sát dốt nát ,trình độ nghiệp vụ kiểu ”tư tưởng Mác Lê Nin bách chiến bách thắng ”chỉ giỏi ăn hối lộ .tham nhũng như trình độ của thằng thiếu tướng Nguyễn Kông Tư đòi dẫn độ phóng viên đài BBC của Anh Quốc về Việt Nam .
  Một Thiếu Tướng công an mà sủa bậy như vậy thì biết cái lũ đàn em nó còn ngu như thế nào nữa.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s