CXN_090814_6189_QLVNCH: Hơn 1 triệu lính QLVNCH, những người hy sinh nhiều nhất trong cuộc chiến và khổ sở nhiều nhất sau cuộc chiến, tri ân các anh: Video Bến Cũ và Điểm Hẹn, 40 Năm gặp lại, Lôi Hổ Tống Hồ Huấn

Hội Đồng Liền và Tồn (L.n và Tiền)Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc (aka Thích Chánh Lac)

Hội Đồng Liền và Tồn (L.n và Tiền)Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc (aka Thích Chánh Lac)

https://www.youtube.com/watch?v=0f0NeB32BlM&feature=em-subs_digest

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s