CXN_100314_6617_Tại sao không dẹp tất cả DNNN như Vinalines lỗ 4 500 tỉ để ngân sách đủ trang trải 200 ngàn tỉ bội chi (thay vì không đủ 400 ngàn tỉ), để giáo viên huyện có việc làm ???: Rà soát việc quản lý lao động và tiền lương trong các tập đoàn kinh tế

Chiến dịch uy hiếp Công An bắt đầu để chúng không dám đàn áp biểu tình lớn của dân

Chiến dịch uy hiếp Công An bắt đầu để chúng không dám đàn áp biểu tình lớn của dân

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141003/ra-soat-viec-quan-ly-lao-dong-va-tien-luong-trong-cac-tap-doa

Rà soát việc quản lý lao động và tiền lương trong các tập đoàn kinh tế

03/10/2014 01:00

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản gửi Bộ trưởng các bộ chuyên ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đề nghị chỉ đạo đôn đốc rà soát lại định mức lao động, tiền lương và thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động gắn với vị trí, chức danh, tiêu chuẩn công việc, bảo đảm công bằng, công khai và hiệu quả.

Trước tình trạng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện đúng quy định của nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, sử dụng lao động, trả lương chưa gắn với vị trí, chức danh công việc dẫn đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn thấp, Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty chỉ được tuyển dụng lao động theo đúng số lượng, chất lượng theo kế hoạch được phê duyệt.

Trường hợp do yêu cầu công việc phải tuyển dụng thêm ngoài kế hoạch thì phải có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu; coi đây là một nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc. Các đơn vị tổng hợp, đánh giá tình tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, thưởng năm 2013, 2014 gửi về Bộ trước ngày 25.11.

Thu Hằng

One comment on “CXN_100314_6617_Tại sao không dẹp tất cả DNNN như Vinalines lỗ 4 500 tỉ để ngân sách đủ trang trải 200 ngàn tỉ bội chi (thay vì không đủ 400 ngàn tỉ), để giáo viên huyện có việc làm ???: Rà soát việc quản lý lao động và tiền lương trong các tập đoàn kinh tế

  1. Câu này nghe từ năm 2000 đến nay mà có tác dụng gì,lại hát ầu ơ ru ngủ đám công bộc khi cơ cấu chân rết đã bám sâu vào ngóc ngách XH loạn xạ ngầu này rồi,mơ giữa trưa.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s