Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy Trước 1975


(Currencies Pre-1975 in South Vietnam)

Chắc chắn quý vị không bao giờ quên. Những đồng tiền trước 1975. 

Một thời để nhớ, một thời để thương!! và một thời nuối tiếc….!!!

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Click here to view full sizeClick here to view full sizeClick here  to view full  size
Click here to view full sizeClick here to view
 full size
Click  here to view full sizeClick here to view full sizeClick here to view full size

Click here to view full size

Click here to
 view full sizeClick here to view full size
Click here to view full sizeClick here to view full size
Click here to view full size

Click here to view  full  sizeClick here to view full sizeClick here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Tiền Giấy Thời Pháp Thuộc
Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s