CXN_021015_8072_”Chống TC chỉ hiệu quả khi nào chính quyền thật sự là do dân cử, dân bầu lên và chính quyền đó phải có kế sách làm cho dân giàu nước mạnh thật sự ,không tham nhũng và có quyết tâm bảo vệ đất nước phù hợp lòng dân . Một chính quyền như vậy chỉ có ở thể chế đa đảng , tam quyền phân lập . Còn CSVN là bản sao của TC nghe theo nó chỉ tổ nó biết mình là ai rồi nó thanh toán” (TCvsCSVN,MMDT)

 

NGU SAO NGHE CS
10.02.2015 @ 6:32 Chiều SửaChống TC chỉ hiệu quả khi nào chính quyền thật sự là do dân cử, dân bầu lên và chính quyền đó phải có kế sách làm cho dân giàu nước mạnh thật sự ,không tham nhũng và có quyết tâm bảo vệ đất nước phù hợp lòng dân . Một chính quyền như vậy chỉ có ở thể chế đa đảng , tam quyền phân lập . Còn CSVN là bản sao của TC nghe theo nó chỉ tổ nó biết mình là ai rồi nó thanh toán
By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

One comment on “CXN_021015_8072_”Chống TC chỉ hiệu quả khi nào chính quyền thật sự là do dân cử, dân bầu lên và chính quyền đó phải có kế sách làm cho dân giàu nước mạnh thật sự ,không tham nhũng và có quyết tâm bảo vệ đất nước phù hợp lòng dân . Một chính quyền như vậy chỉ có ở thể chế đa đảng , tam quyền phân lập . Còn CSVN là bản sao của TC nghe theo nó chỉ tổ nó biết mình là ai rồi nó thanh toán” (TCvsCSVN,MMDT)

  1. Thằng khốn TBT nó nói xót cả ruột khi nghe chạy chức vì chia cho nó quá ít . Ý nó nói tức lộn gan lên đầu đó . Lủ khốn nạn csvn . chĩ giỏi hút máu dân và hèn với giặc

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s