Việt Nam sẽ ban hành qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu

RFA-18-03-2015
Các đại biểu trong phiên họp quốc hội

Các đại biểu trong phiên họp quốc hội (minh họa)

qdnd.vn

Việt Nam sẽ ban hành qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội.

Đó là nghị quyết vừa được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội  ban hành liên quan đến trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội sẽ được bàn thảo ý kiến vào tháng 12 năm 2015 để tiến tới thông qua vào tháng Giêng 2016.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội, khẳng định qui trình sẽ được ban hành, song lại nhấn mạnh rằng đây là điều đáng lo nhất trong số các văn bản mới trong việc bảo đảm thi hành Luật Tổ Chức Quốc Hội.

Trong khi đó ông Uông Chu Lưu là phó chủ tịch quốc hội thì cho rằng qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội này là vấn đề phải cân nhắc kỹ lưỡng và nghị quyết nếu ban hành ngay được thì tốt, không thì đợi đến nhiệm kỳ quốc hội sau cũng được.

Ông Uông Chu Lưu còn nói thêm rằng cử tri có quyền bãi nhiệm đại biểu, nhưng bãi nhiệm ai thì không phải do cử tri quyết định, nói rõ đây là hai vấn đề khác nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s