CXN_041815_8689_Rất nhiều cái sai trong tuyên bố GDP tăng 6.03% Quý 1 của 3D: Bộ trưởng choáng , Thống đốc giật mình, Phó Thủ tướng bất ngờ (detailed GDP formula)

ly-quang-dieu-t_1409193376640
Châu Xuân Nguyễn

——————————
CXN_040315_8542_Cách tính GDP theo tấn dầu thô hay theo tỉ usd, nếu tính theo tấn như TCThongKe tính thì GDP tăng nhưng nhập siêu là phải rồi…: GDP tăng cao nhất trong 5 năm (Formula)

http://www.econport.org/content/handbook/NatIncAccount/CalculatingGDP/Expenditures.html

Expenditures Approach to Calculating GDP

In this approach GDP is calculated as the sum of four categories of expenditures on output. These are:

Gross Private Consumption Expenditures(C)
Gross Private Investment (I)
Government Purchases (G)
Net Exports (X – M)

GDP = C + I + G +NX

Private Consumption Expenditures (C):

This consists of all goods and service purchased by households. This is broken down even farther into services, nondurable goods, and durable goods.

 • As interest rates increase, people begin to save more and consume less in relation to their spending/saving habits with lower interest rates, so C decreases.
 • When taxes go down, people tend to have more income, so C increases.
 • When income increases, C increases.

This is the largest category and accounts for about two-thirds of the GDP

Investment (I):

Total Investment (I) = Fixed Investment + Inventory Investment + Residential Investment

Eventually all capital begins to wear out because of use or may even become technologically obsolete. This process is called depreciation which is the decrease in the capital’s value. Net private investment is gross private investment minus depreciation. Net private investment is important because it gives economists a clue to a possible increase to a certain capacity that a country can produce.

There are two types of investment: fixed investment and inventory investment. Fixed investment is the purchase of capital goods such as robots, machines, and factories. Raw materials (intermediate goods) are NOT included in investment. Inventory Investment is the change in inventories such as goods awaiting sale on store shelves, or raw materials which have yet to be assembled into final form or sold.

Positive inventory means that inventory is rising, while negative inventory means that inventory is falling.

Residential Investment is the purchase of new residential homes by the household sector.

Government Purchases (G):

This accounts for the total expenditures on new goods and services by the local, state, and federal government. Transfer payments are not included in government purchases, but rather find their way to consumption or investment. These payments include the spending of the government on welfare projects. These are programs and benefits that are awarded to individuals who do not need to work for it.

Net Exports (NX = X – M):

The value of a country’s total exports minus its total imports

X = foreign country’s spending on the country’s goods
M = Country’s spending on foreign goods

If (X – M) is positive, then X > M resulting in a trade surplus
If (X – M) is negative, then X < M resulting in a trade deficit
If (X – M) is zero, then X=M results in a trade balance

View an Example

———

Dịch GOOGLE (CXN Hiệu Đính)

Phương pháp tiếp cận chi phí để tính toán GDP

Trong phương pháp này GDP được tính bằng tổng của bốn loại chi tiêu về sản lượng. Đây là những:

Tổng Chi phí tiêu thụ tư nhân (C)
Tổng đầu tư tư nhân (I)
Mua Chính phủ (G)
Xuất khẩu ròng (X – M)

GDP = C + I + G + NX
Chi phí tiêu thụ tư nhân (C):

Điều này bao gồm tất cả các hàng hóa và dịch vụ được mua bởi các hộ gia đình. Điều này được chia nhỏ thậm chí xa hơn vào các dịch vụ, hàng hóa lâu bền như TV, Tủ lạnh, màn, gối v.v.., và hàng hóa tiêu thụ ngay như xăng, dầu, gạo, đường, muối, nước mắm.

Khi lãi suất tăng, người ta bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn và tiêu thụ ít liên quan đến chi tiêu của họ / tiết kiệm thói quen với lãi suất thấp hơn, do đó, C giảm. (CXN: điều này là sức mua giảm, như CXN nói ròng suốt 4 năm nay)
Khi thuế giảm, người ta có xu hướng để có thêm thu nhập, do đó, C tăng.
Khi thu nhập tăng, C tăng.

Đây là loại lớn nhất và chiếm khoảng hai phần ba của GDP
Đầu tư (I):

Tổng vốn đầu tư (I) = Đầu tư cố định + Đầu tư tồn kho + Đầu tư Khu dân cư

Cuối cùng tất cả vốn đầu tư để mang ra do sử dụng hoặc thậm chí có thể trở thành công nghệ lỗi thời. Quá trình này được gọi là khấu hao hay là sự giảm giá trị của tài sản. Đầu tư tư nhân ròng là tổng tư trừ đi khấu hao. Đầu tư tư nhân ròng là quan trọng bởi vì nó cung cấp cho các nhà kinh tế một đầu mối với khả năng tăng đến một khả năng nào mà một nước có thể sản xuất.

Có hai loại hình đầu tư: đầu tư cố định và đầu tư hàng tồn kho. Cố định đầu tư mua hàng hóa vốn như robot, máy móc, và các nhà máy. Nguyên liệu (hàng hóa trung gian) là không bao gồm trong đầu tư. Đầu tư hàng tồn kho là sự thay đổi trong hàng tồn kho như hàng chờ bán trên các kệ hàng, hoặc nguyên liệu mà chưa được lắp ráp thành hình thức hay bán.

Hàng tồn kho tích cực có nghĩa là hàng tồn kho đang tăng lên, trong khi hàng tồn kho tiêu cực có nghĩa là hàng tồn kho đang giảm.

Đầu tư khu dân cư là việc mua nhà ở mới do các hộ gia đình.
Mua sắm của Chính phủ (G):

Điều này cho thấy tổng chi phí hàng hóa và dịch vụ mới của các địa phương, tiểu bang và chính phủ liên bang. Chuyển khoản thanh toán không bao gồm trong mua sắm chính phủ, mà là tìm cách để tiêu thụ hoặc đầu tư. Các khoản thanh toán bao gồm các chi tiêu của Chính phủ về dự án phúc lợi. Đây là những chương trình và quyền lợi được trao cho những cá nhân không cần phải làm việc cho nó.
Xuất khẩu ròng (NX = X – M):

Giá trị kim ngạch xuất khẩu của một quốc gia trừ đi tổng lượng nhập khẩu

Chi tiêu X = xuất khẩu
Chi M = nhập khẩu

Nếu (X – M) là tích cực, sau đó X> M dẫn đến thặng dư thương mại
Nếu (X – M) là âm, sau đó X Nếu (X – M) là số không, sau đó X = M kết quả trong cán cân thương mại

Xem một ví dụ

———-

CXN: Khi KT VN Quý 1 chuyển từ zero nhập siêu đến 3 tỉ usd nhập siêu thì chắc chắn rằng GDP phải thấp hơn quý 4, 2014 chứ làm sao hơn được ?????CXN_031915_8372_Điều nhập siêu này thì CXN đã đoán được rồi, hậu quả sẽ là tỷ giá tăng, phá giá đồng tiền VN, tất cả vật giá tính theo nhập khẩu usd sẽ tăng, lạm phát tăng như cuối 2010 và siết chặt tài chính như đầu 2011 bằng cách tăng lãi suất, tất cả trở lại như đầu 2011 nhưng lần này thê thảm hơn vì 650/700 ngàn DN chết, nợ xấu NH 1 triệu tỉ, thâm thủng NS hằng 500 ngàn tỉ mỗi năm khi tổng thu thuế là 900 ngàn tỉ…..: Nhập siêu gần 1 tỷ USD trong tháng 2 (balance of payment)

—–

CXN: Ngắn gọn lại, công thức tính GDP là (tính bằng tỉ usd): GDP=Tiêu thụ tư nhân+Đầu tư (Công+tư)+Chi tiêu CP+(hay trừ )xuất khẩu ròng.

Ví dụ năm 2014 GDP là 180 tỉ usd, nếu tất cả đều bằng năm 2014, quý 1 nhập siêu (nhập khẩu ròng là 2.4 tỉ usd http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/thang-3-tiep-tuc-nhap-sieu-tham-hut-thuong-mai-quy-i-gan-2-4-ty-usd-20150416232529496.chn , cả năm sẽ là 4 X 2.3 tức là 9.2 tỉ, tức là hơn 5% GDP hụt rồi (9.2/180=5.1%).

Vậy thì muốn GDP tăng 6.03% (year on year, hằng năm), thì tăng năm 2015 phải là 180 tỉ X 6.03 = 10.8 tỉ. Khi nhập khẩu ròng là 9.2 tỉ/năm thì mức tăng của công thức GDP còn lại phải là 10.8 tỉ + 9.2 tỉ= 20 tỉ usd/năm hay 5 tỉ usd cho quý 1, những thành phần còn lại phải tăng 5 tỉ usd trg quý 1 phải là thành phần còn lại, tức là Tiêu thụ tư nhân, đầu tư công và tư, chi tiêu CP phải tăng tổng cộng 5 tỉ usd trong quý 1. Chuyện này không khả thi vì chúng ta biết rất rõ rằng Tiêu thụ tư nhân năm 2015 hay quý 1 trong và ngoài Tết yếu hơn năm 2014, đầu tư công thì là đường xá, chúng ta nhìn thấy La Thăng kêu gào khắp nước bán tài sản cao tốc, cầu, cảng biển sân bay để lấy tiền làm đầu tư công vì trái phiếu năm 2014 hụt 200 ngàn tỉ thì cái cắt đầu tiên là đầu tư công chứ làm gì dám cắt chi thường xuyên lương lậu cho CCCB, chi mua công sở ???

Đầu tư tư nhân thì lại càng thê thảm vì DNNVV đóng cửa 650 ngàn/700 ngàn thì làm gì có DN Tư nào đầu tư vào máy móc thiết bị để gia tăng sản xuất trong một thị trường với sức mua càng ngày càng giảm ???

Món cuối cùng phải tăng là chi tiêu CP…Ai ai cũng biết là NS cạn kiệt thì CP kêu gào tiết kiệm mua xe mới, ăn nhậu đãi khách, công du ngoại quốc thì làm sao con số chi tiêu CP này tăng dc ????

Không thể nào Tiêu thụ tư nhân, đầu tư công và tư, chi tiêu CP tăng tổng cộng 5 tỉ usd cho quý 1/2015, được. Vậy đồng bào đủ thấy con số này tự vẽ ra, đó là lý do “Bộ trưởng choáng, Thống đốc giật mình, Phó Thủ tướng bất ngờ” nhưng siêu xạo 3D thì bình chân như vại vì 3D chỉ đạo con số này mà…..

— Đây là thêm nhiều links về tình hình KT xảy ra trong quý 1/2015 (22 bài báo này khó nói láo, khó bóp méo nhưng bóp méo một con số thống kê hay lừa bịp 1 con số thống kê rất dễ như tại đây…CXN_072913_2882_Cục Thống Kê thú nhận có xào nặn con số GDP, vậy thì CPI và những thống kê khác cũng không ngoại lệ: Báo cáo nợ xấu bất động sản không đúng
http://www.thesaigontimes.vn/128370/Xuat-khau-gao-hop-dong-tang-gia-va-nhu-cau-giam.html

http://www.thesaigontimes.vn/128351/Xuat-khau-nong-san-qui-1-giam-manh-vi-ty-gia.html

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Xuat-khau-cua-doanh-nghiep-noi-am-dam.aspx

http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/quy-1-xuat-khau-nong-san-giam-132-20150329120848073.chn

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vietnam-faces-poor-rice-exported-in-the-first-quarter-03272015082942.html

http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/mon-moi-cho-khai-thong-xuat-khau-ca-tra-sang-brazil-20150327084313874.chn

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/gdp-quy-i-bat-ngo-tang-vuot-du-bao-20150326153340964.chn

http://www.thesaigontimes.vn/128055/Qui-1-Thu-hut-von-FDI-giam-den-gan-45.html

(trên đây là đầu tư tư nhân ngoại FDI)

http://motthegioi.vn/thi-truong-tai-chinh/doanh-nghiep-fdi-dong-gop-lon-vao-xuat-sieu-cua-viet-nam-168401.html

http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/gia-atiso-giam-manh-nong-dan-thu-hep-dien-tich-trong-20150323144238402.chn

http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/chuoi-re-nhu-cho-20150323073353572.chn

http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/thi-truong-quang-sat-giai-doan-toi-te-chua-den-hoi-ket-2015032212203625.chn

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/von-nhat-dang-roi-viet-nam-1046748.htm

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/chu-tich-quoc-hoi-cach-tinh-gdp-cua-ta-khong-biet-dang-nao-ma-lan-20150312142046056.chn

http://www.thesaigontimes.vn/125704/Nganh-than-vien-canh-den-toi.html

http://ndh.vn/nam-2015-du-bao-nhap-sieu-len-toi-6-ty-usd-20141231032743584p4c145.news

http://vnmedia.vn/NewsDetail.asp?NewsId=2783695&CatId=26

http://vneconomy.vn/thoi-su/kinh-te-2015-can-go-kho-hon-on-dinh-vi-mo-2014100909594175.htm

http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/pha-san-nhieu-tang-truong-van-cao-201410101721343130ca33.chn

http://www.thesaigontimes.vn/121358/10-nam-sau-van-la-%E2%80%9Cco-chuyen-bien-tich-cuc%E2%80%9D!.html

http://www.thesaigontimes.vn/121780/Thu-hut-von-FDI-giam-manh.html

http://nld.com.vn/kinh-te/mia-trang-dong-nong-dan-trang-tay-20141126145922866.htm

Và con số 6.03% là tuân theo chỉ đạo này của 3D nè…http://motthegioi.vn/kinh-te/chinh-phu-yeu-cau-no-luc-tang-truong-gdp-62-nam-2015-151925.html

———-

Và dưới đây là những trò mèo ngụy biện làm như không ai có thể lật tẩy dc sự lừa bịp của chúng….

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/gdp-quy-i-co-the-tang-5-5-5-6-3162150.html

http://www.thesaigontimes.vn/128220/GDP-qui-1-tang-603-cao-nhat-trong-vong-4-nam.html

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/thong-ke-phai-phan-anh-su-that-20150402142404796.chn
http://www.thesaigontimes.vn/128422/Duong-tac-nho-kinh-te-phuc-hoi.html

———

Điểm cuối cùng, bất cứ KT gia nào biết tình hình KT tổng quan thì không bao giờ, tôi nhấn mạnh là không bao giờ có con số nào nhảy vọt (trừ TTCK khi phản ứng con người đối với thông tin tốt hay xấu bất chợt). Những con số thống kê luôn luôn tăng hay giảm tiệm tiến vì KT là thành phần của cả quốc gia, khi mỗi ng gia tăng tí xíu, với trọng lượng ngành nghề cũng là ít nói chi tới từng cty. Không bao giờ có chuyện Cty này nọ đột nhiên tăng sản xuất 30% hay 50%, hỏi tất cả DN thì biết ngay, có thể có vài trăm Cty trên tổng số 700 ngàn cty thì ko thể làm số thống kê tăng vọt dc, như một ngành nghề thoát đáy thì chính ngành nghề đó phải từ từ thoát đáy rồi những ngành nghề phụ trợ của nó mới theo bước, đây là bài viết tôi viết từ lâu cho thấy KT phải bắt đầu có dấu hiệu này mới bắt đầu, chỉ bắt đầu thôi nha thoát đáy. Ngay lúc này tìm mỏi con mắt cũng không thấy…CXN*_072512_1675_Dấu hiệu nào cho thấy kinh tế bắt đầu phục hồi ???

Trích bài 1675 ngày 25.7.2012 (3 năm nay):”Ở những nền kinh tế thị trường, rất nhiều chỉ số có thể có sai số rất cao, chỉ số hàng tồn kho (nhà cung cấp có thể cung cấp thông tin không chính xác nên khi tổng hợp có phần sai sót cao), chỉ số tăng cao tín dụng cũng tạm chấp nhận….

Những chỉ số nào càng gần với người tiêu thụ nhất là những chỉ số đáng tin cậy nhất, vì kinh tế chuyển mình hay không là tùy người tiêu dùng (CPI thấp là chứng tỏ người tiêu dùng không có sức mua, cửa hàng hạ giá để giảm tồn kho nên sau vài tháng, khi lấy thống kê thì thấy giá giảm…đó không hẳn là lạm phát giảm nhưng phần nhiều là sức mua kiệt quệ).

Chỉ số bán hàng của cửa hàng là tin cậy, nhưng ở Tây Âu, phải phân chia ra làm 2 loại hàng, durable goods (hàng không tiêu thụ) và non-durable goods (hàng tiêu thụ).

Hàng tiêu thụ (non-durable goods) là những mặt hàng mua để dùng, dùng hết thì phải mua thêm…như xà bông, nước mắm, xăng, dầu, gạo, thịt v.v…Hàng mua xài hết phải mua thêm, hàng tối cần thiết

Hàng không tiêu thụ (durable goods) là TV, tủ lạnh, xe hơi, xe gắn máy, gối, mền, màng, cửa sổ, quần áo, giày, dép v.v…một món hàng mua một lần xài cả năm hay hơn.

Một nền kinh tế bắt đầu ra khỏi khủng hoảng khi sức mua vực dậy, lúc đó thì cửa hàng đặt thêm sản phẩm, nhà phân phối đặt hàng nhà sản xuất, nhà sản xuất mướn thêm nhân công, thất nghiệp giảm bớt, sức mua tăng trở lại….Ở Mỹ, Úc, từ lúc chỉ số bán hàng (không tiêu thụ) tăng cho tới lúc thất nghiệp giảm là 2 năm, vì khi sức mua vực dậy, phải 6 tháng hay 1 năm mới tiêu thụ hết hàng tồn kho, phải 6 tháng nữa để đặt hàng và cho tới khi nhà sản xuất thấy đơn đặt hàng ổn định thì mới tuyển người và phải 6 tháng mới tuyển và tái huấn luyện một ê kíp mới lành nghề.

Vậy chỉ số để trông vào là chỉ số bán hàng không tiêu dùng.

Chúng ta thấy rỏ điều này khi bọn rừng rú 3 Dũng giảm lãi suất nhưng DN đâu có vay tiền để sản xuất, sản xuất thì không nhà phân phối nào lãnh, nhà phân phối lãnh thì không cửa hàng nào chịu nhận để chôn vốn vì người tiêu dùng không mua….Mà cái chính là người tiêu dùng phải cầm đồng tiền mua sản phẩm, mà phải gần như 90 triệu người tiêu dùng mua thì mới vục dậy. Nhưng than ôi, người tiêu dùng chỉ mua khi họ có dư tiền và tình hình kinh tế vĩ mô không làm họ chùn tay khi mua cái giường, cái TV tinh thể lõng v.v…Bây giờ mua thịt mà người tiêu dùng không dám mua vì lo sợ thì bao giờ mới bắt đầu mua xe tay ga ??? 2 hay 3 năm nữa ???? Đó là sớm nhất.

Không tin cứ làm một cuộc thăm dò…”Anh định bao giờ mua TV mới, xe tay ga mới ???” thì biết ngay.

Tại sao giảm lãi suất 5% (rừ 14% còn 9%) mà BĐS vẫn chết, có ai can đảm mua khi DN đóng cửa ào ào, thất nghiệp hàng triệu.

Và lòng tin về kinh tế vĩ mô đối với “đàn bò về thành phố” này là bao nhiêu ??? Một con số không to tướng…Vậy thì bao giờ bắt đầu mua xe tay ga ??? Khi nào CS sụp đổ, CP Hậu CS giỏi về kinh tế thì người dân mới có lòng tin, tiếng Anh gọi là “Consumer confidence”, điều này ngay cả CP Anh, Mỹ Úc còn không có được thì CP CS là nhưng mất tích hoàn toàn lòng tin của 90 triệu dân.

ĐCS hoàn toàn sai lầm khi bắt đầu đồn thổi thì tất cả người tiêu dùng sẽ mua hàng….Người tiêu dùng VN còn cẩn thận gấp trăm lần người tiêu dùng Úc vì đồng tiền khó kiếm hơn và Chính Phủ VN nói láo nhiều hơn (quá nhiều hơn). Vì vậy nên khi nào họ thấy tốc độ phá sản giảm, tốc độ thất nghiệp giảm, DN bắt đầu tuyển mộ lại thì lúc đó may ra có một tia hy vọng. Bây giờ nếu lãi suất 10% , thanh khoản tràn đầy mà người dân không có lòng tin là họ không tiêu dùng…vậy thì làm sao giảm tồn kho, làm sao sản xuất thêm ?????

Melbourne

25.07.2012

Châu Xuân Nguyễn“(HT)

Không biết bao giờ bọn đầu tôm này khá nổi ?????

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn.

Melbourne

18.04.15

Châu Xuân Nguyễn

++++++++++++++++++++++

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/bo-truong-choang-thong-doc-giat-minh-pho-thu-tuong-bat-ngo-1052790.htm

Thứ Ba, 31/03/2015 – 07:11

Bộ trưởng choáng, Thống đốc giật mình, Phó Thủ tướng bất ngờ

Sau khi nhận tin GDP quý I, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh thấy choáng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình giật mình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thì bất ngờ.
 >>  ADB: Tăng trưởng GDP chỉ 6,1%, lạm phát 2,5%
 >>  Dân “lười” mua sắm làm khó tăng trưởng GDP
 >>  Tăng trưởng GDP Việt Nam chưa bền vững

Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA:

* Lãi suất giảm sâu, có nên gửi tiết kiệm?

Đầu tư hơn 80 tỷ, mỗi năm lỗ 5 tỷ đồng!

Dự án “Thung lũng Silicon” đắp chiếu: Ngại thu hồi vì sợ kiện?

Khi đại gia ngoại Lotte mê nông nghiệp Việt

Tăng thuế xuất khẩu vàng trang sức

Tịch thu phương tiện của tài xế say xỉn chưa khả thi vào lúc này

Đó là những cảm xúc được các Bộ trưởng và lãnh đạo Chính phủ chia sẻ tại cuộc họp Tổ điều hành kinh tế vĩ mô chiều tối 30/3.

GDP quý I tăng 6,03%

“Khi nghe tin tăng trưởng kinh tế Quý I 6,03%, quả thật là hơi giật mình. Vì vừa hôm trước, chưa có số liệu chính thức, anh em chúng tôi đều hào hứng, phấn khởi, lạc quan nhưng với dự tính có lẽ GDP quý I chỉ 5,6%”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình chia sẻ.

Ông Bình cho biết, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, con số này là chính xác. Bởi có nhiều yếu tố tích cực đã làm GDP tăng trên 6%, như sản xuất công nghiệp chế tạo, khai khoáng, khí đốt, dầu thô tăng. Nếu loại bỏ các yếu tố này thì GDP sẽ chỉ tăng đúng khoảng 5,6%.

Thủ tướng chủ trì họp Tổ điều hành kinh tế vĩ mô chiều tối 30/3.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Quang Vinh kể lại: “Khi tôi đi công tác ở Úc, New Zealand, anh Lâm (Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê) có nhắn GDP quý I, tôi hơi choáng. Vì quý I năm ngoái, GDP chỉ có 5,06%, mà năm nay, lại tăng 6,03%, thậm chí lúc đó còn dự báo khoảng 6,27%, gần 6,3%. Thấy vui, nhưng lại lo vì cao quá”.

Choáng nên Bộ trưởng Vinh không báo cáo Thủ tướng ngay, mà yêu cầu Tổng cục Thống kê kiểm tra, qua đó, thấy rất yên tâm là các phương pháp thống kê, so sánh đều chặt chẽ. “Khâu nối lại, có hàng loạt con số rất logic thể hiện tăng trưởng kinh tế quý I đã tốt hơn rất nhiều”, ông Vinh nói.

Ông Vinh phân tích, nhập khẩu vừa qua tăng mạnh, thì chủ yếu là phục vụ sản xuất, với 80% là hàng máy móc, thiết bị. Ngay cả nhập khẩu ô tô tăng, nhưng là ô tô tải, nghĩa là đều phục vụ cho sản xuất, vận chuyển vật liệu, chở đất cát…, chứ không phải xe du lịch, đi chơi.

Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số các doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động hiện tăng hơn 12%. Nhiều doanh nghiệp đã nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu cao hơn trước.

Cuối buổi họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói: “Tôi không nghĩ là mình có thể đạt được. Tăng trưởng công bố lên, hơi bất ngờ, nhưng có cơ sở”.

Ông nói, nhìn lại dãy năm 2011-2015, có thể thấy có chuyển biến ở nhiều chỉ tiêu. Trong 5 năm qua, với con số 6,03%. GDP quý I năm nay đã bứt phá, tăng cao nhất. Năm 2011, quý I GDP tăng 5,9%, năm 2012 là 4,75%, năm 2013 là 4,26%, 2014 là 5,06%.

Thiệt 1,6 tỷ USD vì gạo, dầu thô

Nếu như ở 2 cuộc họp trước, giá dầu và giá điện là vấn đề nóng nhất thì ở cuộc họp này, các bộ trưởng đều bày tỏ lo ngại về sự suy giảm xuất khẩu.

Giải trình với Thủ tướng về sự giảm sút này, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Vũ Huy Hoàng bày tỏ: ” Quý I dù vẫn duy trì đà tăng trưởng là trên 6%, nhưng so với cả năm là thấp và cũng thấp hơn cùng kỳ năm 2013 và 2014, 2013″.

Xuất nhập khẩu đóng góp lớn cho tăng trưởng.

Theo Bộ trưởng Hoàng, nguyên nhân là do nhóm hàng nông nghiệp, thuỷ sản giảm rất mạnh, cả về giá và khối lượng. Về kim ngạch, nhóm này đã giảm tới 797 triệu USD. Mặt hàng chủ lực thuỷ sản, gạo xuất thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhóm này chỉ chiếm tỷ trọng 20% trong giá trị kim ngạch xuất khẩu.

Nguyên nhân thứ hai là do giảm giá trị đáng kể về dầu thô, than đá. Than đá giảm xuất khẩu là theo chỉ đạo của Thủ tướng từ cuối 2014 đến 2015, chủ trương của Việt Nam là hết sức hạn chế xuất khẩu than, nhất là than cám, chỉ duy trì than cục nên giảm rất nhiều. Cùng đó, giá dầu thô quý I giảm tới 40% so với mức bình quân 2014. Riêng nhóm hàng này giảm kim ngạch xuất khẩu tới 800 triệu USD.

“Cộng cả hai lĩnh vực trên thì xuất khẩu quý I đã giảm 1,6 tỷ USD so với dự tính”, Bộ trưởng Hoàng cho hay.

Trong khi đó, nhập khẩu lại tăng cao, tốc độ trên 16%. Tuy nhiên, bộ trưởng Công Thương cho rằng, có điều đáng mừng là trong cơ cấu nhập, máy móc thiết bị chiếm chủ yếu, trên 80%. Mặt hàng cần kiểm soát nhập khẩu chỉ tăn 11,4%, mặt hàng hạn chế nhập khẩu giảm 1,3%. Như vậy, vẫn kiểm soat được nhập khẩu, điều kiện cho đầu tư, sản xuất kinh doanh nhưng vẫn khống chế những mặt hàng không cần thiết. Nhập siêu quý I bằng 5,1% trên tổng kim ngạch xuất khẩu cũng vẫn nằm trong dự báo đã báo cáo Quốc hội.

Bộ trưởng Vinh bày tỏ, 2 nguyên trên đã giải thích tại sao, năm ngoái doanh nghiệp trong nước xuất khẩu ngang với khu vực FDI, bằng 14-16%, nhưng năm nay, doanh nghiệp trong nước lại xuất khẩu tụt xuống trong khi khu vực FDI vẫn giữ vững. Đây là vấn đề cần tháo gỡ.

“Ta vẫn xuất thô là chính, chịu tác động bên ngoài nhiều, không cạnh tranh được. Gạo vẫn thế thôi, mủ cao su vẫn vậy thôi, cho nên dứt khoát phải tái cấu trúc nền kinh tế nông nghiệp mạnh hơn”, ông Vinh đề nghị.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp so với khu vực. Do vậy, phải bám sát diễn biến giá dầu, đồng đô-la, diễn biến các nền kinh tế như Nhật Bản, Trung Quốc…

“Mục tiêu GDP đề ra có khả năng đạt được, nhưng cấn phấn đấu đạt cao hơn 6,2%. Xuất khẩu tăng 10%, nhập siêu kiểm soát 5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bộ Công Thương phải chủ trì tháo gỡ xuất nhập khẩu. “, Thủ tướng yêu cầu.

Theo Phạm Huyền
Vietnamnet

6 comments on “CXN_041815_8689_Rất nhiều cái sai trong tuyên bố GDP tăng 6.03% Quý 1 của 3D: Bộ trưởng choáng , Thống đốc giật mình, Phó Thủ tướng bất ngờ (detailed GDP formula)

 1. Bài này của AC là vã trúng cái mồm láo phịa ra con số không đèn, không lửa của thằng 3X rồi, Hi Hi!!! tình hình kinh tế của CSVN hiện nay rất ư là bi đát, từ TW đến địa phương đang trong giai đoạn bố náo, 3X ạ o xạo hết công suất, đã lộ ra quá nhiều cái ngu, cái dốt đặc của đcs.

  Like

 2. Láo,láo toàn tập,cái GDP ma quỉ của đảng CSVN có tăng lên đến cung trăng thì GDP trên đầu dân cũng không lết lên nổi con số ngàn đô/năm,nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói,chừng ấy là biết CS láo xạo.

  Like

 3. CsVN láo từ việc xây dựng nhân vật siêu giỏi, đại đức liêm khiết, không vợ, không con là thăng Hồ tàu , đem về bưng lên cha già dân tộc để lừa dân mà chúng còn thành công nữa là việc báo cáo điêu mấy con số, dễ ợt mà vì số má, báo đài đều phát từ mồm chúng mà ra.

  Nhưng trên toàn cõi VN giờ này nhìn thấy BĐS chết ngắc, NS cạn kiệt nợ lương công nhân , tăng giá điện, xăng, viện phí, học phí,…hàng hoá KD ứ đọng k có ng mua thì đủ biết là nền KT chết ngắc rồi.

  GDP quý 1 tăng 6,03% là một con số láo điêu, bậy, nổ, lừa mà thằng 3D chém gió. Dân nghe xong muốn ỉa vào mồm thằng thủ lợn ngu dốt này.

  Like

 4. thủ tướng bốc phét quen miệng , lên 0 phết mấy % cũng là chuyện bình thường như ở huyện . thường thì quí 1 ở các năm sau khi ăn tết song là các nhà kinh doanh xả được hàng tồn kho trong năm trước, thu hồi được nợ cũ của năm trước mới lấy số vốn ấy tái đầu tư hoặc mở rộng , khoản đầu tư này bao gồm nhà xưởng , mặt bằng , và các thiết bị hạ tầng khác như máy móc sản xuất , kệ tủ bàn quầy …những hạng mục này cải thiện thêm chút ít về việc làm cho bọn cu ly xây dựng , và bọn buôn bán vật liệu xây dựng cùng những dịch vụ ăn theo khác . đó là điểm đặc thù của kinh tế VN , nó theo chu kỳ mùa vụ cố định mỗi năm ( và cũng là đặc thù của quí 1 hàng năm ) .
  sau quí 1 thì đâu lại hoàn đó , sức mua lại ì ra , hàng hóa lại ế chương ế chảy , cu ly xây dựng lại thất nghiệp dài cổ …kéo dài cho tới cuối năm và sang năm sau lại quay lại chu kỳ mới y vậy

  Like

 5. đéo có công lao của thằng đảng hay chính phủ nào ở đây cả , tăng hay giảm phần lớn phụ thuộc vào thị trường thế giới tác động và nhu cầu thật của lũ dân đen trong nước

  Like

 6. Không có tiền cho con ăn hoc, đau không dám đến bệnh viện… vì giá cả các dịch công, lĩnh vực độc quyền kinh doanh của đcs đang nắm giữ đều tăng giá vùn vụt hàng năm mạnh nhất là năm 2015;
  Nông dân sản xuất hàng hóa nông nghiệp quá cực khổ, nhưng bán buôn giá cả như thế này: http://dantri.com.vn/su-kien/hoa-qua-5-ngankg-do-dong-khap-via-he-ha-noi-1061562.htm, GDP tăng là sao??? là sao bà con ơi??? hiện giờ nó đang muốn phá giá mạnh tiền Việt nam đồng;
  AC và ACE trên trang CXN phân tích, kiểm chứng quá rõ ràng nên Kinh tế đcs VN chắc chắn sụp đổ trên diện rộng rất nhanh, rất nhanh trong thời gian tới;
  Lòng dân đang sụt sôi chờ ngày quét sạch lũ tàn ác, ác ôn CS.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s