CXN_042015_8702_@Hùng Hói, có 2 cách, cách của GS KT Mỹ mà CXN dùng và cách của 3D chỉ đạo ( muốn con số nào có con số đó, như bên TQ sai số cả 7 ngàn tỉ usd) và TC Thống Kê tuân thủ: C hủ tịch Quốc hội: Cách tính GDP của ta “không biết đằng nào mà lần” (clear GDP formula)

https://www.youtube.com/watch?v=Vwt72MuPRHM


Châu Xuân Nguyễn

——————-
GDP formula

CXN_042015_8701_3D tài ghê, ngày 5.2 chỉ đạo KT phải tăng trưởng 6.2% thì ngày 26.3 TC Thống K ê tuân theo răm rắp, tăng trưởng quý 1 là 6.03% : Chính phủ yêu cầu nỗ lực tăng trưởng GDP 6,2% năm 2015 (GDP formula)


CXN_042015_8700_Khi thằng dốt nó xạo thì ai cũng biết, không dấu cái dốt được: GDP quí 1 t ăng 6,03%, cao nhất trong vòng 4 năm (GDP formula)
——
CXN_041815_8690_CSVN là những thằng chuyên nghề nói láo của những thằng dốt, 4 con số cộng lại, số nào cũng giảm mà tổng cộng tăng dc thì chỉ có bọn ngu và dốt mới dám làm thế: Thá ng 3 tiếp tục nhập siêu, thâm hụt thương mại quý I gần 2,4 tỷ USD (GDP formula)

Đây là cách tính của Mỹ, cách của 3D thì không có công thức, tùy theo chỉ đạo mà tạo ra con số thôi….

http://www.econport.org/content/handbook/NatIncAccount/CalculatingGDP/Expenditures.htmlExpenditures Approach to Calculating GDP

In this approach GDP is calculated as the sum of four categories of expenditures on output. These are:

Gross Private Consumption Expenditures(C)
Gross Private Investment (I)
Government Purchases (G)
Net Exports (X – M)

GDP = C + I + G +NX

Private Consumption Expenditures (C):

This consists of all goods and service purchased by households. This is broken down even farther into services, nondurable goods, and durable goods.

  • As interest rates increase, people begin to save more and consume less in relation to their spending/saving habits with lower interest rates, so C decreases.
  • When taxes go down, people tend to have more income, so C increases.
  • When income increases, C increases.

This is the largest category and accounts for about two-thirds of the GDP

Investment (I):

Total Investment (I) = Fixed Investment + Inventory Investment + Residential Investment

Eventually all capital begins to wear out because of use or may even become technologically obsolete. This process is called depreciation which is the decrease in the capital’s value. Net private investment is gross private investment minus depreciation. Net private investment is important because it gives economists a clue to a possible increase to a certain capacity that a country can produce.

There are two types of investment: fixed investment and inventory investment. Fixed investment is the purchase of capital goods such as robots, machines, and factories. Raw materials (intermediate goods) are NOT included in investment. Inventory Investment is the change in inventories such as goods awaiting sale on store shelves, or raw materials which have yet to be assembled into final form or sold.

Positive inventory means that inventory is rising, while negative inventory means that inventory is falling.

Residential Investment is the purchase of new residential homes by the household sector.

Government Purchases (G):

This accounts for the total expenditures on new goods and services by the local, state, and federal government. Transfer payments are not included in government purchases, but rather find their way to consumption or investment. These payments include the spending of the government on welfare projects. These are programs and benefits that are awarded to individuals who do not need to work for it.

Net Exports (NX = X – M):

The value of a country’s total exports minus its total imports

X = foreign country’s spending on the country’s goods
M = Country’s spending on foreign goods

If (X – M) is positive, then X > M resulting in a trade surplus
If (X – M) is negative, then X < M resulting in a trade deficit
If (X – M) is zero, then X=M results in a trade balance

View an Example

———

Dịch GOOGLE (CXN Hiệu Đính)

Phương pháp tiếp cận chi phí để tính toán GDP

Trong phương pháp này GDP được tính bằng tổng của bốn loại chi tiêu về sản lượng. Đây là những:

Tổng Chi phí tiêu thụ tư nhân (C)
Tổng đầu tư tư nhân (I)
Mua Chính phủ (G)
Xuất khẩu ròng (X – M)

GDP = C + I + G + NX
Chi phí tiêu thụ tư nhân (C):

Điều này bao gồm tất cả các hàng hóa và dịch vụ được mua bởi các hộ gia đình. Điều này được chia nhỏ thậm chí xa hơn vào các dịch vụ, hàng hóa lâu bền như TV, Tủ lạnh, màn, gối v.v.., và hàng hóa tiêu thụ ngay như xăng, dầu, gạo, đường, muối, nước mắm.

Khi lãi suất tăng, người ta bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn và tiêu thụ ít liên quan đến chi tiêu của họ / tiết kiệm thói quen với lãi suất thấp hơn, do đó, C giảm. (CXN: điều này là sức mua giảm, như CXN nói ròng suốt 4 năm nay)
Khi thuế giảm, người ta có xu hướng để có thêm thu nhập, do đó, C tăng.
Khi thu nhập tăng, C tăng.

Đây là loại lớn nhất và chiếm khoảng hai phần ba của GDP
Đầu tư (I):

Tổng vốn đầu tư (I) = Đầu tư cố định + Đầu tư tồn kho + Đầu tư Khu dân cư

Cuối cùng tất cả vốn đầu tư để mang ra do sử dụng hoặc thậm chí có thể trở thành công nghệ lỗi thời. Quá trình này được gọi là khấu hao hay là sự giảm giá trị của tài sản. Đầu tư tư nhân ròng là tổng tư trừ đi khấu hao. Đầu tư tư nhân ròng là quan trọng bởi vì nó cung cấp cho các nhà kinh tế một đầu mối với khả năng tăng đến một khả năng nào mà một nước có thể sản xuất.

Có hai loại hình đầu tư: đầu tư cố định và đầu tư hàng tồn kho. Cố định đầu tư mua hàng hóa vốn như robot, máy móc, và các nhà máy. Nguyên liệu (hàng hóa trung gian) là không bao gồm trong đầu tư. Đầu tư hàng tồn kho là sự thay đổi trong hàng tồn kho như hàng chờ bán trên các kệ hàng, hoặc nguyên liệu mà chưa được lắp ráp thành hình thức hay bán.

Hàng tồn kho tích cực có nghĩa là hàng tồn kho đang tăng lên, trong khi hàng tồn kho tiêu cực có nghĩa là hàng tồn kho đang giảm.

Đầu tư khu dân cư là việc mua nhà ở mới do các hộ gia đình.
Mua sắm của Chính phủ (G):

Điều này cho thấy tổng chi phí hàng hóa và dịch vụ mới của các địa phương, tiểu bang và chính phủ liên bang. Chuyển khoản thanh toán không bao gồm trong mua sắm chính phủ, mà là tìm cách để tiêu thụ hoặc đầu tư. Các khoản thanh toán bao gồm các chi tiêu của Chính phủ về dự án phúc lợi. Đây là những chương trình và quyền lợi được trao cho những cá nhân không cần phải làm việc cho nó.
Xuất khẩu ròng (NX = X – M):

Giá trị kim ngạch xuất khẩu của một quốc gia trừ đi tổng lượng nhập khẩu

Chi tiêu X = xuất khẩu
Chi M = nhập khẩu

Nếu (X – M) là tích cực, sau đó X> M dẫn đến thặng dư thương mại
Nếu (X – M) là âm, sau đó X <M dẫn đến thâm hụt thương mại
Nếu (X – M) là số không, sau đó X = M kết quả trong cán cân thương mại

————————

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn.

Melbourne

20.04.15

Châu Xuân Nguyễn

+++++++++++++++++++++++++++++++++

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/chu-tich-quoc-hoi-cach-tinh-gdp-cua-ta-khong-biet-dang-nao-ma-lan-20150312142046056.chn

Thứ 5, 12/03/2015, 14:44

Chủ tịch Quốc hội: Cách tính GDP của ta “không biết đằng nào mà lần”

Chủ tịch Quốc hội: Cách tính GDP của ta

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (Ảnh minh họa)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, GDP là con số thống kê quan trọng nhất của đất nước nhưng cách tính hiện nay lại rất lơ mơ, không chính xác, không biết thế nào mà lần.

Nhận định trên được Chủ tịch Quốc hội nêu ra vào chiều 11/3, khi Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thống kê sửa đổi.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) quy định lịch công bố thông tin thống kê là căn cứ để minh bạch hóa việc công bố, phổ biến thông tin thống kê, đồng thời đây cũng là cam kết của cơ quan thống kê trong việc cung cấp kịp thời các thông tin thống kê và giúp cho tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê chính thức chủ động tiếp cận, sử dụng.

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho rằng, cần quy định rõ các nguyên tắc, phương thức công bố thông tin thống kê nhằm tạo sự minh bạch, thuận lợi trong việc tiếp cận, sử dụng thông tin thống kê chính thức đối với các tổ chức, cá nhân.

Vấn đề được đại biểu nêu là: Quy định nào đảm bảo tính chính xác của thông tin thống kê? Về việc này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, luật sửa đổi lần này sẽ khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu bằng việc làm rõ trách nhiệm và hệ thống chỉ tiêu giao cho Tổng cục thống kê chịu trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh: Luật thống kê sửa đổi lần này sẽ khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu (Ảnh: ND)

Ở khía cạnh khác, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nêu vấn đề: Luật thống kê năm 2003 có nói đến thống kê chính thức và thống kê không chính thức. Tuy nhiên Luật này mới chỉ nói đến thống kê chính thức.

Vậy nếu không quy định thống kê không chính thức thì ai quản lý? Nghĩa là vấn đề này đang bị bỏ rơi. Đại biểu dẫn dụ, các tổ chức đưa lên thống kê về số người xem chương trình truyền hình thực tế nhằm mục đích lôi kéo quảng cáo. Vậy ai chịu trách nhiệm trước các công bố thống kê này? Đại biểu đề nghị luật sửa đổi phải khắc phục được tình trạng này.

Về hệ thống tổ chức thống kê, dự thảo Luật quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thống kê. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay đang có 3 luồng ý kiến khác nhau. Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban kinh tế đề nghị quy định cơ quan thống kê Trung ương thuộc Chính phủ để bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong hoạt động thống kê, góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị quy định cơ quan Thống kê trung ương do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Còn một số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật, cơ bản kế thừa quy định của Luật thống kê hiện hành.

Theo Bộ trưởng Vinh, có ý kiến đề nghị nên tách ra khỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Một là giao cho Chính phủ, hai là cơ quan khác. Nhưng nếu giao cho Chính phủ thì Bộ Kế hoạch & Đầu tư gần hơn, còn giao cho cơ quan khác thì Chính phủ vẫn quyết định, như vậy là như nhau.

Về việc này, theo ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, cơ quan thống kê nằm ở đâu không quan trọng mà quan trọng là công khai minh bạch chia sẻ thông tin thì tính độc lập sẽ cao.

Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá luật này không minh bạch khi gần 100% điều khoản giao cho Thủ tướng và Chính phủ quy định.

“Vậy người công bố chỉ tiêu quốc gia là ai? Ngay ví dụ như cách tính GDP của ta rất lơ mơ, không biết thế nào mà lần”, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, GDP là con số thống kê quan trọng nhất của đất nước nhưng cũng không chính xác. Vậy Luật lần này khắc phục thế nào? Vì chỉ tiêu không minh bạch mới dẫn đến tính không chính xác.

“Chỉ tiêu không chính xác thì sao lãnh đạo đất nước được? Phải công khai minh bạch chỉ tiêu quốc gia. Luật phải quy định chỉ tiêu quốc gia vào thẳng trong Luật, quy định từ chỉ tiêu cho đến cách tính cho rõ ràng, và chịu trách nhiệm rõ ràng chứ không phải giao hết cho Thủ tướng, Chính phủ quy định” – Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Theo Thành Nam

Infonet

One comment on “CXN_042015_8702_@Hùng Hói, có 2 cách, cách của GS KT Mỹ mà CXN dùng và cách của 3D chỉ đạo ( muốn con số nào có con số đó, như bên TQ sai số cả 7 ngàn tỉ usd) và TC Thống Kê tuân thủ: C hủ tịch Quốc hội: Cách tính GDP của ta “không biết đằng nào mà lần” (clear GDP formula)

  1. Công thức tính GDP của bọn cộng sản thế này nè @Hùng hói:Lấy tổng tiền bán nước của 4 sâu bự+tiền cướp của 12 thằng còn lại trong bộ sâu+ tiền tham nhũng của 500 nghị gật+tiền của móc ruột của 4,4triệu đảng viên CS rồi trừ cho đi tiền vung tay quá trán trong việc nuôi băng nhóm,mua chức quyền, bao gái,cho con tiêm chích….là ra đáp số,vậy xem ra năm nay tham nhũng thành công hơn mong đợi đấy chứ,3X tính có sai đâu,khéo giữ mõm nhé @Hùng hói.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s