VIDEO: Sự khác nhau trong đời sống giữa Hà Nội và Sài Gòn trong thời chiến


Video sau đã khắc họa về cuộc sống hằng ngày giữa Hà Nội và Sài Gòn trong thời chiến 55-75. Video đã lấy nhiều nguồn video tư liệu và phân bổ thành 2 màn hình. Tổng số là 5 phút, tư liệu hoàn toàn có thật được xảy ra vào thời chiến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s