VIDEO: Cưỡng chế đất và bắt đi đảng viên 60 năm tuổi đảng ở Huế


HẢ HÊ CHƯA MỘT ĐỜI THEO *ĐẢNG ?!
Cưỡng chế đất và bắt đi đảng viên 60 năm tuổi đảng ở Huế

https://www.youtube.com/watch?v=nTotoNm9pbs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s