Video: Những Trại Tù…mà bọn VC cho là..”cải tạo”…

https://www.youtube.com/watch?v=FiR5sCwFpeA#t=90


Posted on 19.05.2015 by saohomsaomai

1 giai đoạn lịch sử mà CSVN không muốn nhắc đến và cho thế giới biết rõ bởi nó cho thấy đảng cộng sản không khác gì Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ 2 đối với người Do Thái, nhưng tệ hại hơn nữa bởi chúng khủng bố, hành hạ những người cùng dòng giống, sau khi chiến tranh đã kết thúc, và VN đã có hòa bình.

http://bonphuongsuutap.weebly.com/tr7841i-t7853p-trung-c7843i-t7841o-m7897t-ki7875u-nhagrave-tugrave-man-r7907-nh7845t-c7911a-ch7871-2727897-c7897ng-s7843n-magrave-nhacircn-lo7841i-t7915ng-bi7871t-2737871n.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s