Chữ XHCN-Tiếng Việt Hay Tuyệt Vời


Chữ XHCN-Tiếng Việt Hay Tuyệt Vời

XHCN: Đây là viết tắt của Xã Hội Chủ Nghĩa


XHCN cũng dùng để diễn tả cuộc sống và những gì đã và đang xẩy ra ở 1 nước Cộng Sản như VN
XHCN : Xù Hết Chủ Nợ (quịt nợ); bankruptcy
XHCN : xếp hàng cả ngày,
XHCN : xuống hố cả nước,
XHCN : xuống hàng chó ngựa,
XHCN : xạo hết chỗ nói,
XHCN : xét hỏi cả ngày,
XHCN : xâm hại con người,
XHCN : xấu hơn cả ngợm,
XHCN : xơi hết cả nhà,
XHCN : xóa hết cội nguồn,
XHCN : xì hơi chết người,
XHCN : xóa hết chữ nghĩa…
Bốn chữ này đều diễn tả đúng cái khốn nạn của các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội.
 
Có lẽ chưa có tiếng nước nào mà thần tình đọc ra được nhiều lối như tiếng Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s