Suy Gẫm Đời Sống: Những Lời An Ủi – Words of Comfort


Những Lời An Ủi

Inline image 1

Những người bạn và những người thân yêu sẽ rời xa ta, nhưng Thượng Đế sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ngài là “nơi nương náu và sức lực của chúng ta, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân” (Thi-Thiên 46:1).

Sẽ không có một ngày quá buồn thảm
mà Thượng Đế không thể làm nó sáng tươi
Và trong tấm lòng của người tin vào Ngài
Thì Ngài ban cho những bài ca trong đêm tối.
Sẽ không có một con đường nào bị che khuất
Mà Thượng Đế không thể chỉ lối dẫn đường
Nếu như ta tìm đến sự hướng dẫn Thánh Linh Ngài
Và kiên nhẫn đợi chờ và nguyện cầu.

Thượng Đế làm sáng tỏ sự an ủi của Cha Ngài qua Lời Ngài. “Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy” (Rô-ma 15:4).

Một quyển Kinh Thánh được đóng lại và bị để ra ngoài thì thường gây nên những tấm lòng không bình an. Nhưng chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ quay đi khỏi nỗi sầu khổ để tới sự cảm ơn đầy đủ hơn mà Chúa Giê-xu cũng đã gánh chịu sự buồn bã, cô đơn, và đau khổ trong suốt cuộc đời Ngài trên thế gian. Và Ngài đã bước đi bước cuối cùng mà chúng ta sẽ không bao giờ phải bước tới – Ngài gánh chịu và đã chết một mình cho những tội lỗi của chúng ta trên thập tự tàn nhẫn đó.

Không có thập tự nào nặng hơn
mà đôi tay bị đóng đinh khiếp sợ ở đó
Bị duỗi ra trong lòng thương dịu dàng
cái gánh nặng Ngài giúp chúng ta mang.
Không có tấm lòng nào qua tan vỡ
Mà Thượng Đế không thể hàn gắn được,
Bởi vì tấm lòng mà bị xuyên thấu trên CalVar
Vẫn làm điều đó cho những kẻ Ngài yêu thể cảm nhận.

Khi chúng ta trình lên những yêu cầu của chúng ta trước Cha Thiên Thượng, chúng ta biết rằng Ngài thật sự hiểu những nhu cầu sâu sắc của chúng ta. Chúng ta có thể dựa và và yên nghĩ trong những lời hứa của ngài:

” Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” Thi-Thiên 55:22, 1 Phi-e-rơ 5:7


” Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Phi-líp 4:6-7

Inline image 2
“Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó . Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi . Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Ê-sai 49:13, Giăng 14:18, Hê-bê-rơ 13:5

Thượng Đế trong tình yêu thương đã hứa ban cho ân điển trong mỗi thử thách,
Thêm sức cho mỗi sự buồn phiền, giúp đỡ trong mỗi dặm đường,
Và xin Ngài ở trong thông cảm
Và tình yêu không hư mất sẽ phân chia đến nhiều người
Giúp đỡ cho từng người ngày mai
Và ban sự can đãm mới trong lòng bạn.

” Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn .” 2 Cô-rinh-tô 1:3-4

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

© 2002 – 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

Words of Comfort

Billy Graham

Friends and loved ones depart, but God will never leave us. He is “our refuge and strength, a very present help in trouble” (Psalm 46:1).

There is never a day so dreary
but God can make it bright
And unto the soul who trusts Him
He giveth songs in the night.
There is never a path so hidden
but God will lead the way
If we seek for His Spirit’s guidance
and patiently wait and pray.

God makes His Fatherly comfort clear through His Word. “For whatsoever things were written aforetimes were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures we might have hope” (Romans 15:4).

A closed, neglected Bible often causes comfortless hearts. But as we read the Bible we turn from our grief to fuller appreciation that Jesus also endured sadness, loneliness, and pain during His life on earth. And He went that final step we will never take-He suffered and died alone for our sins on that cruel cross.

There is never a cross so heavy
but the nail-scarred hands are there
Outstretched in tender compassion
the burden to help us bear.
There is never a heart so broken
but the loving Lord can heal,
For the heart that was pierced on Calvar
doth still for His loved ones feel.

As we bring our requests before the Heavenly Father we know that He truly understands our deepest needs. We can count on and rest in His promises:

“Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee; He shall never suffer the righteous to be moved…. Casting all your care upon him, for he careth for you.”
Psalm 55:22, 1 Peter 5:7

“Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.”
Philippians 4:6-7

“The Lord has comforted his people and will have mercy upon his afflicted…. I will not leave you comfortless…. I will never leave thee or forsake thee.”
Isaiah 49:13, John 14:18, Hebrews 13:5

God in love has promised grace for every trial,
Strength for every sorrow, help for every mile,
And may He in sympathy
and unfailing love impart
Help for each tomorrow
and new courage to your heart.

“Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; Who comforteth us in all our tribulation….” 2 Corinthians 1:3-4

© 2002 – 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s