Đời Sống Xã Hội: Sự Tự Do Lâu Dài – Enduring Freedom


Sự Tự Do Lâu Dài

Christin Ditchfield, Thomas Kinkade

Inline image 1

“Chúng ta giữ những điều thật để làm chứng cho chính chúng ta, rằng tất cả loài người được dựng nên trong bình đẵng, họ được ban cho bởi Đấng Tạo Hóa của họ với những Quyền chắc chắn không thể chuyển nhượng được, trong những điều này là Cuộc Sống, Quyền Tự Do, và mưu cầu Hạnh Phúc.” — Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Liên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một quốc gia được xây dựng trên nguyên tắc của tự do. Những Ông Cha Sáng Lập đã tin rằng đàn ông và đàn bà có quyền tự do để nhóm họp, tự do phát ngôn, tự do để biện hộ cho chính họ, và tự do để thờ phượng Thượng Đế theo những tiếng gọi của chính những lương tâm họ. Hơn 200 năm qua, quốc gia của chúng ta đã đi xa tới những giai đoạn kỳ lạ để bảo vệ và duy trì những sự tự do mà chúng ta thưởng thức hôm nay. Với sự trôi qua của thời gian, chúng ta đã lớn lên thành thói quen với những tự do này – chúng ta nghĩ chúng như là việc đương nhiên. Chúng ta còn giả dụ chúng là như vậy.

Nhưng khi chúng ta được nhắc nhở gần đây, sự tự do và an toàn của chúng ta không thể không bị tấn công. Quyền tự do là cách sống của chúng ta, và bây giờ cách sống đó đang bị đe dọa. Lịch sử ghi lại sự lớn lên và sụp đổ của nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa, nhiều dân tộc. Khi chúng ta quan sát những nguy hiểm đang chạm trán với chúng ta, chúng ta bị đối diện với một câu hỏi đe dọa: “Liệu tự do của chúng ta sẽ bền vững không?”

Thực tế là sự tự do có thể chiến thắng và sự tự do có thể bị mất đi. Chúng ta không có những sự bảo đãm cho tương lai.

Không nghi ngờ khi những tấm lòng của chúng ta lớn lên cách nặng nề.

Chỉ có một sự tự do mà sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ một sự tự do mà có thể sẽ không bao giờ bị lấy mất đi khỏi chúng ta. Đó là sự tự do của Linh Hồn – sự tự do mà đến từ sự sở hữu một mối quan hệ riêng tư với Chúa Giê-xu Christ.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta tất cả đều trong sự ràng buộc tới điều mà xa tồi tệ hơn là một chính quyền lừa đảo hay một quốc gia thù nghịch. Chúng ta sống trong ràng buộc của tội lỗi – sự tối tăm của chính những tấm lòng chúng ta.

Những thất bại và lỗi lầm của chúng ta, sự bất tuân cố ý của chúng ta đối với những quy tắc của Thượng Đế – điều này chia rẽ chúng ta với Ngài. Thái độ của chúng ta thiếu mất những tiêu chuẩn linh thiêng và công bằng của Ngài. Tội lỗi, mà biến chúng ta thành nô lệ, cuối cùng sẽ đưa đến sự chết và địa ngục, một sự xa cách đời đời với Thượng Đế.

Nhưng Thượng Đế muốn giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài mong muốn hàn gắn với chúng ta. Trong tình yêu của Ngài cho chúng ta, Ngài đã tìm ra một cách: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Thượng Đế đã ban Chúa Giê-Xu Con của Ngài để chết trên thập tư giá thay cho hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Chúa Giê-xu đã chết thế chổ của chúng ta, chúng ta có thể được tha thứ. Chúng ta có thể tự do khỏi quyền lực của sự phạm tội và sự chết. Chúng ta có thể được tự do khỏi tội và sợ hãi. “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 3:36).

Nếu chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào Ngài, chúng ta có thể đối diện với bất cứ điều gì tương lai nắm giữ với sự tin chắc – biết rằng những tấm lòng của chúng ta là đúng với Thượng Đế. Ngài đang ở với chúng ta. Ngài sẽ ban thêm sức và chấp nhận chúng ta. Và khi cuộc đời của chúng ta trên thế gian này đi đến lúc cuối cùng, chúng ta sẽ được liên kết với Thượng Đế trên Thiên Đàng. Nơi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng không diễn tả được và sự bình an không lay chuyển được được mà sẽ chấm dứt ở vô tận.

Điều này thật sự là “sự tự do lâu dài”.

Nếu bạn muốn kinh nghiệm sự tự do mà đến từ sự hiểu biết về Chúa Giê-xu Christ, bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy:

Chúa Giê-xu thân mến, con biết rằng con là một tội nhân, đang cần một Đấng Cứu Rỗi. Xin hãy vui lòng tha thứ cho con. Con tin Ngài là Con của Thượng Đế. Cám ơn Ngài đã chết trên thập tự giá để cho con được tự do khỏi tội lỗi. Hãy giúp con sộng trong sự tự do đó từng ngày. Hãy làm đầy lòng con với sự vui mừng và bình an của Ngài cũng như là giúp con học để tin vào Ngài. A-men.”

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

© 2002-2004 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

Enduring Freedom

Christin Ditchfield, Thomas Kinkade

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” –the Declaration of Independence

The United States of America is a nation built on the principle of freedom. The Founding Fathers believed that men and women should be free to assemble together, free to express themselves, free to defend themselves, and free to worship God according to the dictates of their own consciences. For over 200 years, our nation has gone to extraordinary lengths to protect and preserve the freedoms we enjoy today. With the passing of time, we have grown accustomed to these freedoms–we expect them as a matter of course. We even take them for granted.

But as we’ve recently been reminded, our freedom and security are not invulnerable to attack. Liberty has been our way of life, and now that way of life has been threatened. History records the rise and fall of many nations, many cultures, many peoples. When we consider the dangers that confront us, we are faced with a frightening question: “Will our freedom endure?”

The reality is that freedom can be won and freedom can be lost. We have no guarantees for the future. No wonder our hearts grow heavy.

There is only one freedom that will last forever, only one freedom that can never be taken from us. That’s the freedom of the Spirit–the freedom that comes from having a personal relationship with Jesus Christ.

The Bible tells us that we are all in bondage to something far worse than a rogue government or enemy nation. We are in bondage to sin–the darkness of our own hearts. Our failures and mistakes, our willful disobedience to God’s laws–this separates us from Him. Our behavior falls far short of His holy and righteous standards. The sin that enslaves us leads ultimately to death and hell, an eternal separation from God.

But God wants to set us free from sin. He longs to be reconciled to us. In His love for us, He found a way: “For God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life” (John 3:16).

God sent His Son Jesus to die on the cross to pay the penalty for our sin. Because Jesus died in our place, we can be forgiven. We can be set free from the power of sin and death. We can be set free from guilt and fear. “So if the Son sets you free, you will be free indeed” (John 8:36).

If we put our trust in Him, we can face whatever the future holds with confidence–knowing that our hearts are right with God. He is with us. He will strengthen and sustain us. And when our life on this earth comes to an end, we will be reunited with God in Heaven. There we will experience unspeakable joy and unshakable peace that will last for all eternity.

This is truly “enduring freedom.”

If you want to experience the freedom that comes from knowing Jesus Christ, you might pray something like this:

“Dear Jesus, I know that I am a sinner, in need of a Savior. Please forgive me. I believe You are the Son of God. Thank You for dying on the cross to set me free from sin. Help me to live in that freedom day by day. Fill my heart with Your joy and peace as I learn to trust in You. Amen.”

© 2002-2004 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s