Suy Gẫm Đời Sống: Sự Bình An ở Vùng Trung Đông – Peace in the Middle East


Sự Bình An ở Vùng Trung Đông

Woodrow Kroll

Hãy mở ti-vi của bạn lên. Bất cứ ngày nào. Bất cứ đài nào. Sẽ có một câu chuyện về sự bạo động ở vùng Trung Đông. Chắc Chắn sẽ có! Với sự hòa bình bắt đầu mỗi vài năm và lần nào cũng thất bại, bạn có thể hỏi rằng, “Sự bình có thể ở trong vùng Trung Đông không?”

Tôi là một sinh viên đại học trẻ khi tôi viếng thăm “Vùng Đất Thánh.” Đó là một kinh nghiệm mà đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã hiểu Kinh Thánh nhiều thêm như là một kết quả trong một mùa hè hơn là tôi đã đọc trong nhiều năm. Tôi đã nguyện rằng tôi sẽ trở lại. Đó là một lời thề dễ làm. Trong bốn thập niên qua, tôi đã viếng thăm vùng Trung Đông ít nhất một lần mỗi năm. Những người dân nơi đó biết tôi bằng tên.

Vẫn thế, người ta thường hỏi tôi, “Bạn có sợ không? Bạn lo lắng về việc bị bắn hay nổ tung hay việc gì đó, phải không?” Thành thật mà nói, có sự nguy hiểm ở vùng Trung Đông. Những chiến thuật của khủng bố mà đã đưa thế giới vào một trạng thái cố định của sự cảnh cáo cao mà có nguồn gốc tại địa phận này của thế giới. Một người khờ dại nếu không cảnh giác, nhưng trong khi cảnh giác có thể khuyến khích sự tin cậy, nó sẽ không nuôi dưỡng sự bình an.

Mỗi năm khi tôi đi thăm miền Trung Đông, tôi dành thời gian ở nhà của những người bạn mà tôi quen biết trong nhiều năm. Vài trong số những người bạn của tôi là người Do Thái; những người khác là Ả-rập. Tôi không ở nhà với cả hai. Nhưng việc có những người bạn ở vùng Trung Đông cũng không mang lại sự bình an cho tôi.

Đối với người không trực tiếp chiến đấu, người mà thường ở những nơi nguy hiểm như là một thường dân và không như một chiến sĩ, thì bí quyết để bình an là không tìm thấy trong thân thể vũ khí hay hỏa-lực quân sự. Bí quyết để có bình trong những nơi không có trật tự là sức mạnh đức tin được dấu kín.

Tôi không bao giờ đi tới vùng Trung Đông một mình. Tôi không có người hộ tống; tôi có điều tốt hơn. Tôi có đức tin trong lời hứa của Thượng Đế là “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-sai 26:3).

Sự bình an không có nghĩa là không có sự hành hung; sự bình an là sự hiện diện của Thượng Đế.

Cho dù trong vùng nguy hiểm nhất trên thế giới, Thượng Đế có thể giữ bạn trong sự bình hoàn toàn nếu bạn biết đặt niềm tin vào Ngài và đặt hết tâm trí vào Ngài.

Thật nói dễ hơn là làm, dĩ nhiên, nhưng có một cách nhận lấy sự bình an của Thượng Đế với bạn ở bất cứ nơi nào bạn đi tới. Chúa Giê-xu Christ đã hứa với tất cả những ai bày tỏ niềm tin vào Ngài như là Đấng Cứu Rỗi rằng, “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27).

Đó là một lời hứa quan trọng bởi vì nhưng là những con người, chúng ta đã và đang ve vẫy một chiến tranh dài chống lại Thượng Đế. Nó đã bắt đầu trong Vườn E-đen khi cha mẹ đầu tiên của chúng ta, ông A-đam và bà Ê-va, đã cãi lời Thượng Đế và tham dự vào sự nổi loạn của Sa-tăn chống lại Ngài (Sáng Thế Ký 3:6).

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. (Rô-ma 5:12).

Tội lỗi của chúng ta mang đến xung đột như là một hậu quả và rồi đến sự chết. Nhưng dù trong những nơi mà có sự xung đột thường xuyên, chúng ta có thể vui hưởng cuộc đời và sự bình an qua niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh nói rằng, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Làm thế nào để bạn nhận được món quà này? Đây là câu trả lời của Kinh Thánh: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công-vụ cc Sứ Đồ 16:31).

Bạn có đồng ý bạn đã làm tội chống lại Thượng Đế không, cộng vào những tội lỗi mà Đấng Christ đã phải chịu chết thay cho? Bạn có tin rằng điều mà Chúa Giê-xu đã hoàn thành trên thập giá – khi Ngài đã chết vì bạn – là tất cả mà Thượng Đế cần làm để chuộc hết hình phạt cho những tội lỗi của bạn không? Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ ngôi mộ để chứng minh Thượng Đế đã chấp nhận sự chuộc tội hoàn toàn không? Khi đó bạn cũng có thể có “sự bình của Thượng Đế cai trị” trong lòng bạn, dù khi bạn ở những nơi mà nguy hiểm có thể xảy ra (Cô-lô-se 3:15).

Mỗi lần tôi đi thăm vùng Trung Đông, tôi được nhắc nhở rằng nơi này có rất nhiều bạo động cũng là nơi mà Thượng Đế đã mang đến sự bình an trong lòng. Trong khi bạn đang ở những nơi nguy hiểm trên thế giới, bạn có thể vui hưởng một hòn đảo của sự bình an từ Thượng Đế bằng cách bày tỏ niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ như là một Đấng Cứu Rỗi và xác nhận lời hứa của Thượng Đế để giữ bạn trong sự bình an hoàn toàn.

Nếu bạn chưa kinh nghiệm được sự bình an cá nhân này, tại sao không mời Thượng Đế ban nó cho bạn ngay bây giờ. Hãy cầu nguyện cách chân thành như vầy:

Thưa Cha, con thừa nhận rằng con đã sống trong chiến tranh với Ngài. Con đã phá những Luật Pháp của Ngài và con có tội. Con biết con không thể tự cứu con, nhưng con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết thế cho hình phạt của những tội lỗi của con và ban cho con cuộc sống đời đời. Ngay bây giờ con mời Chúa Giê-xu vào trong cuộc đời con, tha thứ những tội lỗi của con, và ban cho con sự bình an mà con chân thành muốn có. Cám ơn Ngài, Thượng Đế. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

© 2002 – 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

Peace in the Middle East

Woodrow Kroll

Turn on your TV. Any day. Any station. There will be a story about violence in the Middle East. Guaranteed! With peace initiatives every few years and failures each time, you may be asking, “Can there ever be peace in the Middle East?”

I was a young college student when I made my first trip to the “Holy Land.” It was an experience that changed my life. I understood more about my Bible as a result of that one summer than I had in years of reading. I vowed I would return. It was an easy vow to keep. Over the four decades since, I have made at least one trip to the Middle East every year. Folks there know me by name.

Still, people often ask, “Aren’t you afraid? Aren’t you worried about getting shot or blownup or something?” To be honest, there is danger in the Middle East. The tactics of terror that have plunged the world into a constant state of high alert first took root in this part of the world. One would be a fool not to be vigilant, but while vigilance may foster confidence, it doesn’t foster peace.

Each year when I visit the Middle East I spend time in the homes of friends I have known for years. Some of my friends are Jewish; others are Arab. I am at home with both. But having friends in the Middle East doesn’t yield peace for me either.

For the non-combatant, the person who frequents dangerous places as a civilian and not as a soldier, the secret to peace is not found in body armor or military firepower. The secret to peace in unruly places is the hidden strength of faith.

I never go the Middle East alone. I have no bodyguards; I have something better. I have faith in the promise that God will “keep him in perfect peace whose mind is stayed on [God], because he trusts in [Him]” (Isaiah 26:3).

Peace is not the absence of violence; peace is the presence of God.

Even in potentially the most dangerous region of the world, God can keep you in perfect peace if you learn to trust Him and anchor your mind on Him.

Easier said than done, of course, but there is a way to take the peace of God with you wherever you go. Jesus Christ promised all who express faith in Him as Savior, “Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid” (John 14:27).

That’s a significant promise because as people we have been waging a long war against God. It started in the Garden of Eden when our first parents, Adam and Eve, disobeyed God and joined Satan’s rebellion against Him (Genesis 3:6). “Therefore, just as sin came into the world through one man [Adam], and death through sin, and so death spread to all men because all sinned” (Romans 5:12).

Our sinfulness brings conflict as a consequence and eventually death. But even in places of frequent conflict, we can enjoy life and peace through faith in Jesus Christ. The Bible says, “For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23).

How do you receive this gift? Here’s the Bible’s answer: “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved” (Acts 16:31).

Do you agree you have sinned against God, adding to the sins Christ had to die for? Do you believe that what Jesus accomplished on the cross—when He died for you—is all that God required to pay the full penalty for your sins? Do you believe Jesus rose from the grave proving God had accepted His payment in full? Then you too can have “the peace of God rule” your heart, even when you’re in places of potential danger (Colossians 3:15).

Every time I visit the Middle East I am reminded that this place of so much violence is the same place where God brought peace to the heart. While you may be in dangerous places in the world, you can enjoy an island of God’s peace by expressing faith in Jesus Christ as Savior and claiming God’s promise to keep you in perfect peace.

If you haven’t experienced this personal peace, why not ask God to give it to you right now. Sincerely pray:

Dear Father, I admit I have been at war with You. I have broken Your Law and am guilty. I know I cannot save myself, but I believe Jesus died to pay the penalty for my sins and give me eternal life. Right now I ask Jesus to come into my life, forgive my sins, and give me the peace I so sincerely want. Thank You, God. Amen.

© 2002 – 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s