Suy Gẫm Đời Sống: Ta Là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống – I Am the Way, the Truth, and the Life


Ta Là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống

Billy Graham
Trong những năm qua, tôi đã nói chuyện với hàng nghìn người đã hỏi tôi làm thế nào để tìm thấy con đường đến Thượng Đế.

Vài người trong số đó đã ngồi trong những hàng ghế nhà thờ cả đời họ nhưng chưa bao giờ biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Một số khác cố tìm cho được ý nghĩa tối thượng bằng mọi phương pháp khác nhau nhưng chưa bao giờ tìm được điều mà họ đang kiếm tìm, đó là sự thanh thản trong tâm hồn. Một vài người đơn giản nhận ra rằng cuộc đời họ đang thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng.

Kinh Thánh dạy rằng, ý thức về sự thiếu vắng này khởi nguồn từ việc chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, mà trong đó tất cả chúng ta đã bị tật nguyền bởi bản chất tội lỗi: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Và cho dù nỗ lực hết mình, chúng ta vẫn không thể cất đi gánh nặng ám ảnh của tội lỗi đã phân rẽ chúng ta với Đấng Tạo Hóa của mình.

Thượng Đế đã sai con Ngài đến để giải quyết nan đề của chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Đức Chúa Giê-xu Christ đã tạo nên con đường đến Thượng Đế qua sự chết của Ngài trên Thập Tự Giá. Ngài đã chuộc sự cứu rỗi của chúng ta bằng cách đổ huyết Ngài ra. Sự chết và sự sống lại của Ngài đã hình thành một giao ước mới và đời đời giữa Đức Chúa Trời và nhân loại.

Chúa Giê-xu phán với các môn đồ Ngài rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6. Ngài không đơn thuần chỉ ra con đường đến Thượng Đế. Chính Ngài tuyên bố mình là con đường duy nhất đến cùng Cha và nguồn của lẽ thật và sự sống đời đời.

Con đường đến với Đức Chúa Trời là qua đức tin cá nhân trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự chấp nhận Đấng Christ bằng trí tuệ thì không đủ. Bạn phải đến với Ngài, xác định quay lưng lại với những điều không đẹp lòng Ngài, với một niềm tin hoàn toàn vào quyền năng cứu chuộc của Đấng Christ dành cho bạn.

Đấng Christ hứa với những ai đến với Ngài: “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24)

Hôm nay bạn có thể đến với Ngài bằng cách dâng cuộc đời và tấm lòng bạn cho Đấng Christ. Kinh Thánh có chép: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Ngay tại chỗ của bạn hiện giờ, bạn có thể cầu nguyện như thế này: “Kính lạy Chúa, con biết con đã phạm tội và cần sự tha thứ của Ngài. Con tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết cho con và đã sống lại từ sự chết. Con xin mời Ngài vào đời sống con, làm Chủ và Cứu Chứa của con.”

Nếu bạn chân thành đặt niềm tin của mình nơi Đấng Christ, Thượng Đế hứa không chỉ tha thứ cho bạn, nhưng Ngài cũng tiếp nhận bạn vào gia đình của Ngài. Đó là sự khám phá vĩ đại nhất mà bạn tìm được!

Chuyển ngữ: Ivy Trần

(c) 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
ỤS.Ạ

I Am the Way, the Truth, and the Life

Billy Graham
Over the years I have talked to thousands of people who have asked me how to find their way to God. Some have sat in church pews all their lives but never come to personally know God. Others have sought for ultimate meaning in all sorts of ways but never found the peace of mind for which they were searching. Some simply realize that there is something vital missing in their lives.

The Bible teaches that this sense of lostness is rooted in the fact that we live in a fallen world in which we are all handicapped by a sin nature: we “all have sinned and fall short of the glory of God” (Romans 3:23). And despite our best efforts we are unable to remove the haunting weight of guilt that separates us from our Creator.

God sent his Son to solve our dilemma. “God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life” (John 3:16).

Jesus Christ made the way to God for us by his death on the Cross. He purchased our salvation by the shedding of his blood. His death and resurrection made a new and everlasting covenant between God and humanity.

Jesus told his disciples, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6). He did not merely point the way to God. He himself claimed to be the only way to the Father and the source of eternal truth and life.

The way to God is through personal faith in Jesus Christ. Intellectual acceptance of Christ is not enough. You must come to him determined to turn from what displeases him, with a total trust in Christ’s saving power for you.

Christ promises those who turn to him: “Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed from death to life” (John 5:24).

Today you can come to him by surrendering your life and heart to Christ. The Bible says: “To all who received him (Jesus Christ), to those who believed in his name he gave the right to become children of God” (John 1:12).

Right where you are you can pray something like this: “Lord, I know that I have sinned and need your forgiveness. I believe that Jesus Christ died for me and rose from the dead. I invite you into my life to be my Lord and Savior.”

If you sincerely put your faith in Christ, God promises not only to forgive you, but also to receive you into his family. It’s the greatest discovery you will ever make!

© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s