Suy Gẫm Đời Sống: Tìm Đường Về Nhà Bạn – Finding Your Way Home


Tìm Đường Về Nhà Bạn

Ray Pritchard, Ted Griffin

Robert Frost đã nói, “Nhà là nơi mà, khi bạn đi vào đó, người ta phải nhận bạn vào.” Đó là nơi mà bạn thật sự thuộc về nó.

Đôi lúc tôi gặp những người mà không thật sự biết họ ở đâu. Họ sống quá nhiều nơi mà không có chổ ở nào là nhà đối với họ. Nếu bạn có nhiều ngôi nhà, thì bạn thật sự không có nhà. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm của sự trở về nhà, nơi nào đó, và tìm thấy rằng chúng ta không cảm thấy như là chúng ta nhớ nó là như vậy. Dù khi bạn trở về nhà, nó không luôn cảm thấy như là nhà của bạn.

Một phần của vấn đề là cho dù tới mức tốt nhứt của nó, cuộc đời trên trái đất này không thể thỏa mãn những mong muốn thầm kín nhứt của chúng ta. Đó là điều mà một câu trong Kinh Thánh (Hê-bơ-rơ 13:14) muốn nói đến khi nó nói, “Vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến.” Bản Dịch Đời Sống Mới diễn tả thành ngữ đầu như vầy: “Thế giới này không phải là nhà của chúng ta.”

Inline image 2

Thế giới này không phải và không thể là ngôi nhà thật sự của chúng ta. Victor Hugo đã nói rằng chúng ta dùng 40 năm đầu tiên rời bỏ nhà và tở về nhà trong 40 kế tiếp. Tình bạn đến rồi đi; người ta thì xuất hiện trong cuộc đời của chúng một khoảng thời gian, và rồi họ đi mất. Chúng ta di chuyển từ nhà này sang nhà khác, công việc này sang công việc khác, nhà thờ này sang nhà thờ khác, đôi khi còn thay đổi người hôn phối, luôn luôn nhìn, tìm kiếm, hy vọng cho một nơi mà chúng ta sẽ cuối cùng cảm thấy như là nhà. Một nơi mà chúng ta có thể nghỉ ngơi và làm người của chính chúng ta. Nơi mà chúng ta không phải làm bộ và cố gắng nhiều để làm vui lòng những người khác. Nơi mà chúng ta có thể nói rằng, “À, đây là nơi mà tôi thuộc về nó.”

Nhưng có một chỗ như vậy vượt xa thế giới này. Và chúng ta sẽ không bao giờ thật sự ở nhà tại đây bởi vì chúng ta luôn tạm biệt những người mà chúng ta yêu mến nhất. Họ rời bỏ chúng ta, hay chúng ta rời bỏ họ. Con cái chúng ta lớn lên, chúng rời nhà, chúng trở lại thăm viếng, và thật nhanh chúng lại rời xa chúng ta. Nếu bạn đang tìm một nơi mà bạn sẽ không cần phải nói lời tạm biệt, bạn sẽ không tìm thấy nó trên thế gian này. Tôi nghĩ rằng Thượng Đế sắp đặt nó như vậy có mục đích để cho bất kể nơi nào chúng ta sinh ra, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy như ở nhà bất cứ nơi nào trên trái đất. Những lời tạm biệt của cuộc đời này có mục đích làm cho chúng ta cảm thấy nhớ nhà nơi Thiên Đàng, nơi mà tất cả những ai chính họ biết Chúa Giê-xu sẽ sống mãi mãi.

Thiên Đàng là một nơi có thật, tràn ngập với những con người thật. Và ngược lại với ý kiến số đông, nó không chỉ là sự sống trong hàng trăm ngàn năm và không bao giờ chết. Còn cao xa hơn điều đó. Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta vào Thiên Đàng, chúng ta sẽ “ở cùng Chúa” (2 Cô-rinh-tô 5:8).

Inline image 1

Điều đó có ý nghĩa gì? Chúa Giê-xu đã nói với người ăn trộm treo trên thập tự giá, “hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:43). Thực chất của Thiên Đàng là sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Thiên Đàng là nơi Ngài ở, và khi chúng ta ở trong Thiên Đàng, chúng ta sẽ ở cùng Ngài đời đời.

Inline image 3

Trong đêm trước sự đóng đinh của Ngài, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Chúa Giê-xu định nghĩa cuộc sống đời đời như là sự biết Đức Chúa Trời và biết Ngài, là Chúa Giê-xu Christ.

Inline image 4

Giăng 1:12 hứa rằng, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Nếu bạn biết Chúa Giê-xu, bạn có cuộc sống đời đời ở đây và bây giờ. Nó bắt đầu ngay lúc bạn tin vào Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của bạn, và nó tiếp tục theo qua sự chết của bạn, và nó sẽ mang bạn qua hết đoạn đường tới Thiên Đàng.

Inline image 5

Vì vậy hãy nhớ rằng, bạn sẽ không tìm thấy một ngôi nhà thật trên thế gian này. Chỉ có một ngôi nhà thật là sẽ ở trên Thiên Đàng, và bạn không thể tới đó mà không có Chúa Giê-xu. Và cho dù bạn biết Ngài như là Đấng Cứu Rỗi của bạn, bạn cũng chưa về nhà được. Vì thế sự thử thách cho tất cả chúng ta là đến với Chúa Giê-xu, nhận Ngài vào làm Đấng Cứu Rỗi, rồi trong mỗi lời nói và trong mỗi hành động chúng ta phải xây dựng cuộc đời của chúng ta trên Ngài. Nếu bạn muốn bắt đầu một quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu Christ, bạn có thể cầu nguyện với Ngài như vầy:

Thưa Chúa Giê-xu, con biết rằng Ngài đã chết trên thập tự giá để chuộc lấy hình phạt cho những tội lỗi của con. Ngài đã sống lại từ sự chết để chứng minh rằng Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết để cho tất cả ai tin vào Ngài có thể sống đời đời với Ngài trên Thiên Đàng. Con bây giờ tin Chúa Giê-xu và tin rằng Ngà đã chuộc lấy hình phạt cho tội lỗi của con và cho con thành một thành viên trong gia đình của Chúa mãi mãi. Con từ bỏ những tội lỗi của con và bây giờ nhận Ngài vào làm Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của con. Xin giúp con phục vụ Ngài cách trung tín và hướng về cuộc sống với Ngài trên Thiên Đàng cho sự đời đời. Cám ơn Ngài, Chúa Giê-xu, vì Ngài thương con và cứu con. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

© 2002 – 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

Finding Your Way Home

Ray Pritchard, Ted Griffin

Robert Frost said, “Home is where, when you go there, they have to take you in.” It’s the place where you truly belong. From time to time I meet people who aren’t really from anywhere. They’ve lived in so many places that no one place is home to them. If you have many homes, you don’t really have a home at all. And we’ve all had the experience of going back home, wherever that might be, and finding out that it doesn’t feel the way we remember it. Even when you go home, it doesn’t always feel like home.

Part of the problem is that even at its best, life on this earth can’t satisfy our deepest longings. That’s what a verse in the Bible (Hebrews 13:14) means when it says, “For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come.” The New Living Translation renders the first phrase: “This world is not our home.”

This world is not and cannot be our true home. Victor Hugo said we spend the first 40 years leaving home and the next 40 years going home. Friendships come and go; people move into our lives for a while, and then they drift away. We move from house to house, job to job, church to church, sometimes even from spouse to spouse, always looking, searching, hoping for a place where we will finally feel at home. A place where we can relax and be ourselves. Where we don’t have to pretend or try hard to impress others. Where we can say, “Ah, this is where I belong.”

But such a place is beyond this world. And we will never really be at home here because we are constantly saying good-bye to the people we love the most. They leave us, or we leave them. Our children grow up, they leave home, they come back for a visit, and all too soon they leave again. If you are looking for a place where you won’t have to say good-bye, you won’t find it in this world. I think God set it up this way on purpose so that no matter where we’re from, we’ll never feel at home anywhere on earth. The good-byes of this life are meant to make us homesick for heaven, where all who know Jesus personally will live forever.

Heaven is a real place, filled with real people. And contrary to popular opinion, it’s not just living for hundreds of thousands of years and never dying. Far from it. The Bible says that when we get to heaven, we will be “at home with the Lord” (2 Corinthians 5:8). What does that mean? Jesus said to the thief on the cross, “Today you will be with me in Paradise” (Luke 23:43). The essence of heaven is the presence of Jesus. Heaven is where He is, and when we are in heaven, we will be with Him forever.

The night before His crucifixion, Jesus prayed, “And this is eternal life, that they know you the only true God, and Jesus Christ whom you have sent” (John 17:3). Jesus defines eternal life as knowing God and knowing Him, Jesus Christ. John 1:12 promises, “To all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.” If you know Jesus, you have everlasting life here and now. It begins the moment you believe in Jesus as your Savior, and it continues right on through your death, and it will carry you all the way home to heaven.

So remember, you won’t find a true home in this world. The only true home will be heaven, and you can’t get there without Jesus. And even if you know Him as your Savior, you’re not home yet. So the challenge for all of us is to come to Jesus, receive Him as Savior, then in every word and in every action build our life on Him. If you want to begin a personal relationship with Jesus Christ, you might want to offer Him a prayer like this:

Jesus, I know that You died on the cross to pay the penalty for my sins. You rose from the dead to prove that You have conquered sin and death so all who believe in You can live forever with You in heaven. I now trust Jesus and believe that He has paid the penalty for my sin and makes me a member of God’s family forever. I turn away from my sins and now receive You as my Savior and Lord. Help me to serve You faithfully and look forward to being with You in heaven for all eternity. Thank You, Jesus, for loving me and saving me. Amen.

© 2002 – 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street –  Wheaton, IL 60187  U.S.A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s