Những bức tượng độc đáo.

25 bức tượng kỳ quặc trên khắp thế giới.

25 bức tượng kỳ quặc được dựng giữa thành phố ở khắp nơi trên thế giới, những bức tượng với hình dáng độc đáo khiến du khách một lần tới thăm sẽ không thể nào quên được. Ảnh trên Lilo.

tuongla1.jpg

tuongla2.jpg

tuongla6.jpg

tuongla4.jpg

25 bức tượng kỳ quặc trên khắp thế giới [url] [-]
tuongla5.jpg

tuongla6.jpg

tuongla7.jpg

tuongla8.jpg

25 bức tượng kỳ quặc trên khắp thế giới #25 [url] [-]
tuongla9.jpg

tuongla10.jpg

tuongla11.jpg

tuongla12.jpg

25 bức tượng kỳ quặc trên khắp thế giới #26 [url] [-]
tuongla13.jpg

tuongla14.jpg

tuongla15.jpg

tuongla16.jpg

25 bức tượng kỳ quặc trên khắp thế giới #27 [url] [-]
tuongla17.jpg

tuongla18.jpg

tuongla19.jpg

25 bức tượng kỳ quặc trên khắp thế giới #28 [url] [-]
tuongla20.jpg

tuongla21.jpg

tuongla22.jpg

25 bức tượng kỳ quặc trên khắp thế giới #29 [url] [-]
tuongla23.jpg

tuongla24.jpg

tuongla25.jpg

Hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s