CXN_112315_10 733_Hăm dọa giết hay gây thương tích là một tội hình sự ở Mỹ, Úc với hình phạt tối đa 10 năm tù. Việt Tân hay Mặt Trận có hăm dọa ai hay không ???, Vtan

phóng sự ddiiefu tra truyền hình / trực tuyến. Nguồn: pbs.org/frontline/terror-in-little-saigon

Châu Xuân Nguyễn

x
http://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/Criminal-Threats.htm

Criminal Threats

Defend your rights. We’ve helped 95 clients find attorneys today.

Zip Code:

by Mark Theoharis

Share on Facebook
Share on Google Plus

Even though the Constitution guarantees the right of free speech, that right is not an absolute one. The law has long recognized specific limitations when it comes to speech, such as prohibitions against slander and libel. In some situations, speech can even constitute a crime, such as in the case of criminal threats. A criminal threat, sometimes known as the terrorist threat, malicious harassment, or by other terms, occurs when someone threatens to kill or physically harm someone else.

Communication

A criminal threat involves one person threatening someone else with physical harm. The threat must be communicated in some way, though it doesn’t necessarily have to be verbal. A person can make a threat through email, text message, or even through non-verbal body language such as gestures or movements. However, some states require written or verbal threats, and in those states gestures are not enough.

Fear and Intent

Criminal threats are made with the intention to place someone in fear of injury or death. However, it isn’t necessary for a victim to actually experience fear or terror. Rather, it’s the intention of the person making the threat that matters. The intent of a person who makes threats is usually determined by the circumstances surrounding the case.

Specificity and Reasonableness

You cannot commit a criminal threat if the threat is vague or unreasonable. The threat must be capable of making the people who hear it feel as if they might be hurt, and conclude that the threat is credible, real, and imminent. If, for example, you threaten to blow up the world unless your bartender doesn’t bring your drink to you immediately, no reasonable person hearing it would believe the threat was real. On the other hand, if you walk into a store with a gun and threaten to shoot the clerk unless she gives you a refund, such a threat is credible and specific.

Assault

The crime of assault, in some states, is very similar to criminal threats. An assault occurs when a person either attempts to physically injure someone else, or uses threats of force accompanied by threatening actions. Words alone are usually not enough to commit an assault, and some sort of physical action is typically required. For example, threatening to punch someone is usually not an assault. However, making the threats and then approaching the person in a threatening manner does qualify as assault. So, the same conduct that is considered a criminal threat in one state may be classified as an assault in another.

Penalties

A court can impose several possible penalties on someone who was convicted of making criminal threats. Depending on the state, a criminal threat can be charged as either a misdemeanor or felony offense. While felony offenses are more serious than misdemeanors, either of them can result in incarceration, fines, and other penalties.

 • Prisonorjail. Anyone convicted of making a criminal threat faces a substantial time in jail or prison. A misdemeanor conviction can result in up to a year in county jail, while felony convictions can impose sentences of five years or more. In some instances, a terrorist threat can result in a sentence that lasts decades.
 • Fines.The fine for making criminal threats also varies depending on the state and the circumstances of the case. A misdemeanor conviction might bring a fine of up to $1,000, though more is possible in some situations. Felony convictions can have fines that exceed $10,000.
 • Probation. A court may sentence someone convicted of making criminal threats to probation. Probation typically lasts at least 12 months, during which time you must comply with specific probation conditions. Common conditions include maintaining employment, asking the court or your probation officer’s permission before you move or leave the state, and not committing any more crimes.

Speak to a Lawyer

Being charged with making a criminal threat is a very serious situation. You need to speak to a criminal defense lawyer any time you are charged with a crime, especially one as serious as making criminal threats. Laws differ significantly among states, though any conviction will impose significant consequences. You should never face a criminal charge without the assistance of a local criminal defense attorney who is experienced with the criminal justice system in your area. An area attorney who knows local courts and prosecutors, and who understands the legal requirements of the criminal threat laws in your state, is the only person qualified to give you advice about your case.

Dịch Google, CXN hiệu đính
Các mối đe dọa hình sự
Bảo vệ quyền lợi của bạn. Chúng tôi đã giúp 95 khách hàng tìm luật sư ngày nay.
Ma bưu điện:

Mark Theoharis
Chia sẻ trên Facebook
Chia sẻ trên Google Plus

Mặc dù Hiến pháp bảo đảm quyền tự do ngôn luận, quyền đó không phải là một điều tuyệt đối. Luật pháp lâu đã công nhận những hạn chế cụ thể khi nói đến lời nói, chẳng hạn như cấm đối với vu khống và phỉ báng. Trong một số tình huống, lời nói thậm chí có thể tạo thành một tội phạm, chẳng hạn như trong trường hợp của các mối đe dọa hình sự. Một mối đe dọa hình sự, đôi khi được gọi là các mối đe dọa khủng bố, sách nhiễu độc hại, hoặc bởi các điều khoản khác, xảy ra khi một người nào đó đe dọa sẽ giết hay làm tổn thương người khác.
Giao tiếp

Một mối đe dọa hình sự liên quan đến một người đe dọa người khác bằng cách gây thương tích cho người bị hăm dọa. Các mối đe dọa phải được truyền đạt một cách nào đó, mặc dù nó không nhất thiết phải bằng lời nói. Một người có thể làm cho một mối đe dọa qua email, tin nhắn văn bản, hoặc thậm chí thông qua cử chỉ. Tuy nhiên, một số tiểu bang yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng lời nói đe dọa, và trong những tiểu bang cử chỉ là không đủ.
Sợ hãi và ý định

Mối đe dọa hình sự được thực hiện với ý định để đặt một người nào đó trong nỗi lo sợ chấn thương hoặc tử vong. Tuy nhiên, nó không phải là cần thiết cho một nạn nhân để thực sự cảm thấy sợ hãi hay khủng bố. Đúng hơn, đó là ý định của người làm cho các mối đe dọa có vấn đề. Mục đích của một người làm cho các mối đe dọa thường được xác định bởi hoàn cảnh xung quanh vụ việc.
Đặc hiệu và hợp lý

Bạn không thể cam kết một mối đe dọa hình sự nếu các mối đe dọa mơ hồ hoặc không hợp lý. Các mối đe dọa phải có khả năng làm cho người nghe cảm thấy như thể họ có thể bị tổn thương, và kết luận rằng mối đe dọa là đáng tin cậy, thực tế, và sắp xảy ra. Nếu, ví dụ, bạn đe dọa cho nổ tung thế giới trừ khi người phục vụ Hotel của bạn không mang lại rượu bia của bạn ngay lập tức, không ai với suy nghĩ hợp lý sẽ tin rằng mối đe dọa là có thật. Mặt khác, nếu bạn bước vào một cửa hàng với một khẩu súng và dọa bắn các nhân viên bán hàng trừ khi cô ấy mang lại cho bạn một khoản hoàn lại, một mối đe dọa như vậy là đáng tin cậy và cụ thể.
Tấn công

Tội hành hung, ở một số bang, rất giống với các mối đe dọa hình sự. Một cuộc tấn công xảy ra khi một người hoặc là cố gắng để làm tổn thương cơ thể người khác, hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đi kèm với hành động đe dọa. Lời nói suông thường không đủ để thực hiện một cuộc tấn công, và một số hành động phải được thể hiện. Ví dụ, đe dọa đấm ai đó thường không phải là một cuộc tấn công. Tuy nhiên, làm cho các mối đe dọa và sau đó tiếp cận người một cách đe dọa không đủ điều kiện như cuộc tấn công. Vì vậy, các hành vi tương tự được coi là một mối đe dọa hình sự trong một bang có thể được phân loại như là một cuộc tấn công.
Hình phạt

Tòa án có thể áp dụng một số hình phạt có thể vào một người bị kết tội làm cho các mối đe dọa hình sự. Tùy thuộc vào nhà nước, một mối đe dọa sự có thể được tính như là khinh tội hoặc tội phạm. Trong khi hành vi phạm tội đại hình là nghiêm trọng hơn tội nhẹ, hoặc là của họ có thể dẫn đến việc giam giữ, phạt tiền, và các hình phạt khác.

Nhà tù hoặc tù. Bất cứ ai bị kết tội làm cho một mối đe dọa hình sự phải đối mặt với một thời gian đáng kể trong tù. Khinh tội có thể dẫn đến một năm ở quận tù, trong khi tiền án trọng tội có thể áp đặt các bản án năm năm trở lên. Trong một số trường hợp, một mối đe dọa khủng bố có thể dẫn đến một bản án kéo dài nhiều thập kỷ.
Các khoản tiền phạt. Mức phạt đối với các mối đe dọa khiến tội phạm cũng khác nhau tùy thuộc vào tình trạng và hoàn cảnh của vụ án. Một khinh tội nhẹ có thể mang lại một khoản tiền phạt lên đến $ 1,000, mặc dù nhiều hơn là có thể có trong một số tình huống. Án trọng tội có thể bị phạt tiền vượt quá $ 10,000.
Quản chế. Tòa án có thể kết án một người nào đó bị kết tội làm cho các mối đe dọa tội phạm quản chế. Thử việc thường kéo dài ít nhất là 12 tháng, trong thời gian đó bạn phải tuân thủ các điều kiện quản chế cụ thể. Điều kiện phổ biến bao gồm duy trì công ăn việc làm, yêu cầu tòa án hoặc cho phép nhân viên quản chế của bạn trước khi bạn di chuyển hoặc rời khỏi tiểu bang, và không phạm bất kỳ tội nhiều hơn.

Nói chuyện với một luật sư

Bị buộc tội thực hiện một mối đe dọa hình sự là một tình huống rất nghiêm trọng. Bạn cần phải nói chuyện với một luật sư bào chữa hình sự bất cứ lúc nào bạn bị buộc một tội phạm, đặc biệt là một nghiêm trọng như làm cho các mối đe dọa hình sự. Luật lệ khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, mặc dù bất kỳ niềm tin sẽ áp đặt những hậu quả đáng kể. Bạn không bao giờ phải đối mặt với tội hình sự mà không có sự trợ giúp của một luật sư bào chữa hình sự địa phương, người có nhiều kinh nghiệm với hệ thống tư pháp hình sự trong khu vực của bạn. Một luật sư khu vực những người hiểu biết tòa án địa phương và các công tố viên, và những người hiểu được các yêu cầu pháp lý của luật hình sự đe dọa trong trạng thái của bạn, là người duy nhất đủ điều kiện để cung cấp cho bạn lời khuyên về trường hợp của bạn.

xxxxxxx
http://www.findlaw.com.au/articles/5203/threats-to-kill-how-is-it-an-offence-.aspx
Threats to kill: How is it an offence?

by The FindLaw Team

We’ve all probably uttered the words to the effect of wanting to ‘kill someone’, but of course we don’t actually mean we’d like to kill that person. However, it probably goes without saying that it is an offence to make threats to kill, and all jurisdictions in Australia have statutory provisions outlawing the act – although, there are a number of elements to the offence that this piece will further explore.

How is the offence defined?

Before turning to the common law, we can look to s 31 of the Crimes Act 1900 (NSW) as our statutory example, with the following actions considered an offence:

“(1) A person who intentionally or recklessly, and knowing its contents, sends or delivers, or directly or indirectly causes to be received, any document threatening to kill or inflict bodily harm on any person is liable to imprisonment for 10 years.

(2) It is immaterial for the purposes of an offence under this section whether or not a document sent or delivered is actually received, and whether or not the threat contained in a document sent, delivered or received is actually communicated to the person concerned or to the recipient or intended recipient of the document (as relevant in the circumstances).”

Now looking to the common law, in R v Leece (1995) 78 A Crim R 531, after reviewing the relevant authorities, Higgins J said (at 536):

“One may infer from these quotations that to be a threat to kill, the relevant utterance or communication must convey, objectively, to the hypothetical reasonable person in the position of the listener or recipient that the publisher proposes to kill the listener or recipient or another person. If it conveys a merely hypothetical proposal that will not suffice, but a conditional threat, particularly when the person threatened is entitled not to meet such conditions, will suffice as “a threat”. There may, of course, be a fine line between such a conditional threat and a merely hypothetical one.”

The elements of the offence

In Luu v Cook (2008) 185 A Crim R 403, Penfold J set out the elements of the offence (at 405-406 [15]) based on Leece and Barbaro v Quilty [1999] ACTSC 119, which are as follows:

 • there must be a declaration of an intention to end the life of the person threatened;
 • utterances may amount to a threat to kill by reason of circumstances previously, even if it is not literally expressed as such a threat;
 • there must be a threat that the person will be killed, not just injured (e.g. a threat to shoot someone would not by itself satisfy the requirement);
 • a conditional threat to kill may be a sufficient threat if the person threatened is entitled not to meet the condition;
 • there must be an utterance or communication conveying, objectively, to the hypothetical reasonable person that the person publishing the threat, proposes to kill that person;
 • a history of threats may be able to supply the meaning of an intention to kill if this is not clear from the conduct charged;
 • threats to murder a person need not be a threat of murder by the accused personally, nor of murder ‘there and then’, or murder that the accused has an immediate capacity to carry out;
 • in cases where the specifying of the charge is of intention, rather than recklessness, the person threatened must be intended to believe that the threat will be carried out;
 • the fact that the person threatened took the threat seriously, or held the belief that it would be carried out, is not, however sufficient;
 • there must be a threat that an objective and reasonable bystander, knowing the history of the prior dealings between the accused and the person threatened, would believe is intended to be carried out;
 • it is not necessary for the person uttering the threat to intend that it be carried out;
 • the question of whether a reasonable person in the position of the person threatened would fear that the threat would be carried out.

xxxxx

Các mối đe dọa giết: Đó là hành vi phạm tội ntn?
bởi Đội FindLaw

Chúng ta tất cả đều có thể thốt ra những lời như tác dụng của muốn ‘giết người’, nhưng tất nhiên chúng ta không thực sự có ý định thực thi hành động giết người đó. Tuy nhiên, hiển nhiên đó là một hành vi phạm tội để làm cho các mối đe dọa giết, và tất cả các khu vực pháp lý tại Úc có quy định theo luật định nghiêm cấm các hành động – mặc dù, có một số yếu tố để các hành vi phạm tội mà phần này sẽ tiếp tục tìm hiểu.
Làm thế nào là vi phạm quy định?

Trước khi chuyển sang các luật chung, chúng ta có thể nhìn vào s 31 của Crimes Act 1900 (NSW) là ví dụ theo luật định của chúng tôi, với những hành động sau đây được coi là một hành vi phạm tội:

“(1) Một người cố ý hoặc thiếu thận trọng, và biết nội dung của nó, gửi hoặc chuyển tải, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện để gửi cho người nhận, bất kỳ tài liệu đe dọa giết chết hoặc gây tổn hại cho cơ thể cho bất kỳ người nào là đối tượng chịu phạt tù 10 năm.

(2) Không quan trọng cho các mục đích của hành vi phạm tội theo điều khoản này rằng tài liệu được gửi hoặc chuyển giao được thực sự nhận hay không, và có hay không các mối đe dọa trong một văn bản gửi, chuyển giao hoặc đã nhận được thực sự truyền đạt cho đương sự hoặc cho người nhận hoặc người nhận tài liệu (như có liên quan trong các trường hợp). (CXN: Người nhận có nhận dc hay dc truyền đạt thì ko thành vấn đề, có những tài liệu gửi đi là đủ bằng chứng)”

Bây giờ nhìn vào phổ biến pháp luật, trong R v Leece (1995) 78 A Crim R 531, sau khi xem xét các cơ quan có liên quan, Higgins J nói (ở 536):

“Người ta có thể suy ra từ những câu trích dẫn đó là một mối đe dọa giết, những lời phát biểu có liên quan hoặc thông tin phải truyền đạt, khách quan, để người giả dụ ở vị trí của người nghe hoặc người nhận rằng các người truyền thông điệp đề nghị giết người nghe hoặc người nhận hay bằng cách nào khác. Nếu nó truyền đạt đề nghị chỉ giả thiết rằng sẽ không đủ, nhưng một mối đe dọa có điều kiện, đặc biệt là khi người bị đe dọa có quyền không đáp ứng điều kiện như vậy, sẽ đủ là “một mối đe dọa”. Có thể, tất nhiên, có một ranh giới giữa một mối đe dọa có điều kiện như vậy và một chỉ là giả thiết. ”
Các yếu tố của hành vi phạm tội

Trong Luu v/s Cook (2008) 185 A Crim R 403, Penfold J đặt ra các yếu tố của hành vi phạm tội (tại 405-406 [15]) dựa trên Leece và Barbaro v Quilty [1999] ACTSC 119, cụ thể như sau:

có phải là một tuyên bố về ý định kết thúc cuộc sống của người bị đe dọa;
những câu nói có thể dẫn tới một mối đe dọa giết vì lý do hoàn cảnh trước đó, thậm chí nếu nó không phải là nghĩa đen thể hiện như là một mối đe dọa đó;
có phải là một mối đe dọa rằng người đó sẽ bị giết, không chỉ bị thương (ví dụ như một mối đe dọa cho bắn một ai đó sẽ không tự thoả mãn yêu cầu);
một mối đe dọa có điều kiện để tiêu diệt có thể là một mối đe dọa đủ nếu người bị đe dọa có quyền không đáp ứng điều kiện;
có phải là một lời nói hay truyền đạt thông tin liên lạc, khách quan, để các người có lý thuyết mà người xuất bản các mối đe dọa, đề xuất để giết người đó;
một lịch sử của các mối đe dọa có thể có thể cung cấp ý nghĩa của một ý định giết nếu điều này là không rõ ràng từ các hành vi tính;
mối đe dọa giết một người không cần phải là một mối đe dọa giết người của bị cáo cá nhân, cũng không giết người ‘ở đó và sau đó’, hoặc giết người mà bị cáo có công suất ngay lập tức để thực hiện;
trong trường hợp việc xác trong số đó được các ý định, chứ không phải là do bất cẩn, người bị đe dọa phải được dành để tin rằng mối đe doạ này sẽ được thực hiện;
thực tế là những người bị đe dọa mất các mối đe dọa nghiêm trọng, hoặc tổ chức niềm tin rằng nó sẽ được thực hiện, là không, tuy nhiên đủ;
có phải là một mối đe dọa mà người chứng kiến ​​khách quan và hợp lý, hiểu về lịch sử của các giao dịch trước đó giữa bị cáo và người bị đe dọa, sẽ tin rằng có thể dùng để thực hiện;
nó không phải là cần thiết cho người thốt ra những mối đe dọa để có ý định rằng nó được thực hiện;
câu hỏi liệu một người có lý trí ở vị trí của người bị đe dọa sẽ lo sợ rằng việc đe doạ sẽ được thực hiện.

xxxx
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/ca195882/s20.html

Victorian Current Acts

[Index] [Table] [Search] [Search this Act] [Notes] [Noteup] [Previous] [Next] [Download] [Help]
CRIMES ACT 1958 – SECT 20

Threats to kill

A person who, without lawful excuse, makes to another person a threat to kill that other person or any other person—

(a) intending that that other person would fear the threat would be carried out; or

(b) being reckless as to whether or not that other person would fear the threat would be carried out—

is guilty of an indictable offence.

Penalty: Level 5 imprisonment (10 years maximum).

S. 21 substituted by No. 10233 s. 8(2), amended by Nos 49/1991 s. 119(1)
(Sch. 2 item 13), 48/1997
s. 60(1)(Sch. 1 item 16).

xxxxx

Dịch

Những đạo luật hiện hành của Tiểu Bang Victoria
[Index] [Bảng] [Tìm kiếm] [Tìm kiếm Đạo luật này] [Ghi chú] [Noteup] [Trước] [Next] [Download] [Help]
TỘI ACT 1958 – Điều 20
Đe dọa giết

Một người, mà không có lý do hợp pháp, hăm dọa giết một người khác một mối đe dọa giết người khác đó hoặc bất kỳ người nào khác

(a) có ý định đó mà người khác sẽ sợ hãi sự đe dọa sẽ được thực hiện; hoặc là

(b) là thiếu thận trọng để người khác sẽ sợ sự đe dọa sẽ tiến hành

là có tội của một hành vi phạm tội bị truy tố.

Penalty: Level 5 tù (10 năm tối đa).

S. 21 thay thế bằng số 10.233 s. 8 (2), sửa đổi bởi Nos 49/1991 s. 119 (1)
(Sch. 2 mục 13), 48/1997
S. 60 (1) (Sch. 1 mục 16).

xxxxxxxxxx

Việt Tân hay mặt Trận Hoàng Cơ Minh có hăm dọa giết hay đả thương hay không ??? Có, rất nhiều và những lời kể đều tương tự, có những lời kể còn nêu tên người hăm dọa (nên nhớ những lời hăm dọa giết hay đã thương là rất hiếm trong XH Mỹ hay Úc, nên những lời hăm dọa tương tự trong cách hành xử, tương tự trong nội dung hăm dọa, tương tự trong lý do hăm dọa thì Bồi Thẩm Đoàn rất dễ kết luận lời hăm dọa đó từ ai hay từ tổ chức nào.

Ai đã bị VT hăm dọa và lên tiếng ??? (bài này chỉ nói về hăm dọa, không nói về hành vi giết 5 ký giả)

KG Đạm Phong, con của KG Đạm Phong, Niên Trưởng Bằng Phong Đặng Văn Âu, Ông Phạm Văn Liễu, Ls Đinh Thạch Bích,

CXN_111715_10 693_Luật Sư Đinh Thạch Bích là ai ??? và ông nghĩ gì về băng Đảng Việt Tân lừa đồng bào NVHN bằng chuyện 10 ngàn quân kháng chiến trong lòng đất VN Nguyễn Xuân Nghĩa ex Việt Tân, và vay trò của NXN, cháu của TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh trong sự tan rã của Mặt Trận Hoàng CM, ngay cả FBI cũng cảnh báo có Đảng Viên CS cài cắm, ảnh hưởng Đảng VT và cộng đồng NVHN ??? Tại sao NX Nghĩa, cũng như Nguyễn Quang A, Phạm Chí Dũng đều chống Tàu nhưng không bao giờ chống ĐCSVN, tại sao chính sách của VT cũng chỉ toàn chống TC mà không chống CS, nhờ phim Terror in litte Saigon, tất cả đều mở mắt cho rất nhiều ng, trong đó có CXN, nó xác nhận thêm những gì CXN nghi ngờ và viết lên từ lâu về dân chủ cuội, chống TC không đụng CSVN, dắt mủi PT Dân Chủ… Đài Việt Nam Hải Ngoại Phỏng vấn Ls Đinh Thạch Bích và Ls Nguyễn Văn Chức Về “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Đảng Việt Tân”

Trích bài 10 693 ngày 17.11.15:”Ông (Chức) dùng chữ Băng Đảng không phải là oan đâu ! Nhưng khi bọn Hoàng Cơ Minh bị FBI ở nước Mỹ này bắt giam. Trong số bắt giam Hoàng Cơ Định bị còng tay bắt giam, Nguyễn Kim Hườn, Lý thái Hùng (4 – 5 tên) bắt giam về tội:
1 – tình nghi băng đảng giết người.
2 – thâu tiền bất hợp pháp. Vụ bắt giam đó thì tôi có bị tòa án của nước Mỹ này đưa ra một án lệnh của tòa (trát tòa) bắt tôi phải ra tòa làm chứng về vụ họ dọa giết tôi. Nhưng đến lúc ra tòa thì Jury (bồi thẩm đoàn) hơi thất vọng vì tôi cố tình Tha tôi không tố cáo Hoàng Cơ Minh.

Hồng Phúc: Vì sao Luật sư lại hành động như vậy ?

Luật sư Đinh Thạch Bích: Bởi vì họ chỉ dọa xa, dọa gần thôi mà chưa dám làm đó là điều thứ nhất, điều thứ hai là tôi muốn đưa một cái message (tín hiệu) cho người Mỹ rằng: Người Việt Nam sang đây không phải chỉ có những băng đảng như vậy đâu. Ra trước Jury, đầu tiên tôi nói:

-Tôi xin lỗi nước Mỹ! Chúng tôi sang đây chưa đóng góp gì cho nước Mỹ mà đã làm cho nước Mỹ phiền toái vì những vụ bắn nhau, giết nhau. Tôi nghĩ là bọn Hoàng Cơ Minh có thể nghĩ là có dọa giết tôi nhưng nó cũng không thực hiện được. Vả lại, nó chưa thực hiện! Thành ra tôi không có điều gì để làm chứng.
Tôi ra tòa trước khi bọn Hoàng Cơ Minh đưa ông Dung (Cao Thế “Xuân” Dung), ông (Phạm Văn) Liễu ra tòa thì tôi đã phải ra tòa làm chứng về tội giết người của nó rồi ! Tôi Tha ! tôi nói:

– bọn nó có thể là trong lúc tức tối nó dọa, nhưng nó chưa làm được thì có làm gì để mà (truy tố). Thì họ hỏi:

-Nó có dọa không ?

Tôi nói:

-có dọa bắn tiếng, bắn hơi nhưng không có dọa trực tiếp thôi.

Mà thiệt (thật) !, Nó có dọa thiệt (thật)!.“(HT)

====

CXN_111615_10 687_Tại sao câu chuyện bị Việt Tân hăm dọa giết và vất báo hay tịch thu báo của con của nhà báo bị ám sát Đạm Phong và NT Bằng Phong Đặng Văn Âu có nhiều trùng hợp quá, có thể nào 2 người toa rập nhau để bịa đặt hãm hại thanh danh của Việt Tân, như AC Thompson và hằng ngàn ngời khác đã lên tiếng ?????Niên Trưởng Bằng Phong Đặng Văn Âu là ai ??? Việt Tân hăm dọa NT thì còn ai mà VT không dám hăm dọa, nói chi tới 5 ký giả bị sát hại: Phim Terror in Little Saigon: Con trai Ðạm Phong lên tiếng

Trích bài 10 687 ngày 16.11.2015:”CXN_111615_10 686_Niên Trưởng Bằng Phong Đặng Văn Âu là ai ??? Việt Tân hăm dọa NT thì còn ai mà VT không dám hăm dọa, nói chi tới 5 ký giả bị sát hại: Bằng phong Đặng Văn Âu gửi nhà báo Ngô Nhân Dụng
x
Trích bài 10 686 ngày 16.11.15:” Thế mà tờ báo vừa phát hành thì lập tức MT cho người đến đòi thu hồi tờ báo. Tôi không chịu cái lối hành xử giống như Việt đi tịch thu báo. Nếu MT không có gì gian dối thì không cần phải bịt miệng người khác, đúng không? Tôi không nhượng bộ yêu sách của MT thì sau đó ông Hội trưởng Trần văn Nghiêm, ông Phạm Đặng Cường (người cộng tác của tôi) và cá nhân tôi bị nhiều cú điện thoại gọi đến hăm dọa.”(HT)
x
So sánh với lời kể của con trai nhà báo Đạm Phong. Trích bài viết dưới đây:”NV: Làm sao mà ông biết chắc chắn những người gọi điện thoại hăm dọa là người của Mặt Trận? Khi gọi hăm dọa, họ nói gì?

Nguyễn Thanh Tú: Chính tôi cũng nhiều lần nhận phôn. Họ nói rõ ràng, không giấu giếm. Họ nói họ là đại diện của Mặt Trận… giải phóng Việt Nam. Họ bảo nói cho bố tôi nghe nếu mà không ngừng, mà tiếp tục viết những bài có thể ảnh hưởng xấu tới Mặt Trận, thì bố tôi sẽ bị thủ tiêu. Ngày nào họ cũng gọi, gọi hoài. Nếu bố tôi không trả lời thì tôi trả lời. Tôi không trả lời thì mẹ tôi trả lời.

NV: Tôi muốn xác định một lần nữa là những người gọi điện thoại hăm dọa gia đình ông, họ tự xưng họ là Mặt Trận? Họ có xưng tên không?

Nguyễn Thanh Tú: Họ không giấu giếm. Họ nói họ là Mặt Trận, là đại diện cho Mặt Trận. Họ nói rõ ràng, không nói khéo gì cả. Họ không xưng tên, chỉ nói là người làm cho Mặt Trận, hay đại diện cho Mặt Trận. Bố tôi biết mà, biết là mình bị Mặt Trận dọa thủ tiêu. Khi gọi cho bố tôi, họ nói: “Nếu không dừng lại thì sẽ sắp là những giờ cuối cùng của đời mày.”

NV: Bố ông phản ứng ra sao sau khi bị hăm dọa?

Nguyễn Thanh Tú: Tôi nhớ một lần đi bỏ báo, bố tôi nhìn tới nhìn lui, dặn tôi, nếu có chuyện gì con phải chạy trước. Tại vì họ chỉ muốn bố chứ không muốn con đâu. Có những lúc tôi mang báo xuống mấy tiệm, họ mang cả chồng báo họ vứt vào thùng rác. Nhiều chỗ họ phải giấu báo đi, vì tờ báo Tự Do của bố tôi lúc đó rất là nổi tiếng. Nổi tiếng không phải là vì bố tôi viết hay, mà nổi tiếng là vì bố tôi cả gan dám nói những sự thật mà không ai dám nói, những tờ báo khác không dám nói. Vứt báo xong, thấy vẫn còn có người đọc, họ từ từ hăm dọa những người quảng cáo trên báo. Bố tôi tự bỏ tiền túi ra làm mà, cho nên không có quảng cáo vẫn tiếp tục làm. Trước khi làm những số báo cuối cùng, bố tôi bay thẳng qua Thái Lan để điều tra. Bố tôi qua tới Thái Lan mới khám phá ra sự thật. Tại ngày xưa bố tôi là phóng viên quốc tế, đi nhiều lắm, từng đi qua đó phỏng vấn mấy ông tướng, mấy ông làm lớn bên Thái Lan, chứ không phải chỉ ở trong Việt Nam thôi. Bố tôi qua đó thì mới biết cái trại mà họ nói có 10 ngàn quân, là chỗ ở Thái Lan chứ không phải ở Việt Nam. Chẳng những không có 10 ngàn người, mà chỉ có vài trăm người, mà trong đó còn có người Thái và người Lào đứng vào đó để chụp hình, để quay phim, để đem về quảng cáo. Bố tôi tìm được sự việc này, bay về, chuẩn bị cho ra một số báo để vạch trần những việc đó. Biết như vậy, Mặt Trận gặp bố tôi để hăm dọa một lần cuối.

NV: Trong lần người hăm dọa gặp mặt bố ông lần cuối cùng ở một nhà hàng ở Houston, buổi tối hôm đó ông có mặt không? Bị hăm dọa bố ông có sợ không?

Nguyễn Thanh Tú: Không. Nhưng nghe bố tôi kể thì họ đông lắm, khoảng mười mấy người. Hôm đó họ nói cho bố tôi một cơ hội cuối cùng. Chuyện hăm dọa với bố tôi là chuyện thường. Ông quen rồi. Nhưng bố tôi không ngờ họ dám cả gan như vậy. Tại vì ông nghĩ họ hăm dọa công khai như thế thì nếu họ giết ông, ai cũng sẽ biết là họ giết. Bố tôi hay nói cái câu nhà báo mình chỉ có nhau thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra cho một nhà báo thì các nhà báo khác sẽ xúm vào bênh vực, lên tiếng. Chắc họ không dám giết.”(HT)

xx

Nếu là cơ quan điều tra của Úc hay Mỹ sẽ kết luận là cùng một nhóm người . Vì sao ???? Vì ai sống ở Úc, Mỹ đều biết những chuyện hăm dọa khủng bố là rất RẤT hiếm, khi có chuyện như thế này xảy ra thì rất dể mà zero-in on the suspect (tìm ngay người hay nhóm nghi ngờ là thủ phạm). Tìm dc là một chuyện mà chứng minh lại là một chuyện khác. Còn Tòa Án Lương Tâm như NT BP ĐVÂ thì khác rồi, sẽ ko bao giờ sống dc với lương tâm cắn rứt.(HT bài 10 687)

=
CXN_111315_10 656_Cụ Phạm Văn Liễu là ai, có phải là người cùng sáng lập Mặt Trận cùng Hoàng Cơ Minh rồi bị Nguyễn Xuân Nghĩa lập kế cùng Hoàng Cơ Định đẩy ra để tan nát MT (và chiếm đoạt hằng chục triệu tiền đã lừa bịp dc của NVHN) hay không ??? Đây là một phần hồi ký, Ông PVL nói K9 hiện hữu từ 1982, ghi lại trong hồi ký từ 1987 của cụ PV Liễu, nhưng ngày hôm nay Hoàng Cơ Định chối leo lẻo, ngụy biện như ĐCSVN rằng là K9 chỉ có trong đầu của AC Thompson. Cụ Pham Văn Liễu nghĩ gì về Nguyễn Xuân Nghĩa ex Việt Tân, và vay trò của NXN, cháu của TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh trong sự tan rã của Mặt Trận Hoàng CM, ngay cả FBI cũng cảnh báo có Đảng Viên CS cài cắm, ảnh hưởng Đảng VT và cộng đồng NVHN ??? Tại sao NX Nghĩa, cũng như Nguyễn Quang A, Phạm Chí Dũng đều chống Tàu nhưng không bao giờ chống ĐCSVN, tại sao chính sách của VT cũng chỉ toàn chống TC mà không chống CS, nhờ phim Terror in litte Saigon, tất cả đều mở mắt cho rất nhiều ng, trong đó có CXN, nó xác nhận thêm những gì CXN nghi ngờ và viết lên từ lâu về dân chủ cuội, chống TC không đụng CSVN, dắt mủi PT Dân Chủ… LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG

xx

Trích bài..http://www.tinparis.net/thoisu15/2015_11_07-LuoiTroiLongLong_PhamVanLieu_CoivaymaKPVay.html :”Đồng bào hải ngoại đọc những loại tin “tức mình” này, rất khâm phục cặp bài trùng Hoàng Cơ Định – Nguyễn Xuân Nghĩa với hai bộ óc có trí tưởng tượng tuyệt vời của một tiến sĩ hóa học tốt nghiệp tại Pháp và một chuyên viên kinh tài tốt nghiệp trường Cao Đẳng Thương Mại tại Paris.”(HT)

Và ở đoạn này, Cụ Phạm Văn Liễu tiết lộ có đơn vị K9..”Nhanh như cắt, Đoàn trọng Thê, K 9, chạy lao tới phía tôi đang đứng, dơ tay dí vào ngực tôi, dáng điệu hung bạo và sừng sộ, gằn giọng nói với tôi:”(HT)

xxxx

Với những bằng chứng rành rành, lời khai của những nhân chứng có vị thế cao trong Cộng Đồng HN mà Việt Tân vẫn trân tráo đổi trắng thay đen, đem những con rối như Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn ra làm trò đòi ProPublica gỡ bài xuống và xin lỗi cộng đồng. Hành động này của Janet Nguyễn chỉ lộ cho cử tri đã và sắp bầu cô ta trở lại ngán ngẫm cho sự trơ trẽn làm tay sai cho Việt Tân, lạm dụng chức vụ dân cử như Madison Nguyen đã từng làm và sau này thất bại trong kỳ bầu cử sau.

x

ĐCS VN bịt miệng, bỏ tù, thủ tiêu người chống đối (Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh v.v..) mà vẫn trơ trẽn huênh hoang là không có tù chính trị, VN là dân chủ gấp vạn lần Mỹ v.v… Việt Tân cũng bịt miệng, gây thương tích và thủ tiêu người chống đối mà vẫn trơ trẽn chối không có K9, không dính vào ám sát, rồi thay đổi câu chuyện để đổ thừa người chết rồi là cụ Phạm Văn Liễu rằng cụ PVL là thủ phạm, là boss của K9 Mặt Trận HCM.
=

Bây giờ tôi mới hiểu ra, Việt Tân là cánh tay nối dài của VC.

CXN., 23.11.15, Melb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s