DANH NGÔN HAY VỀ TÌNH YÊU (12)


DANH NGÔN HAY VỀ TÌNH YÊU (12)

Inline image 2

Inline image 1
Ái tình chỉ là trường học đào tạo ra kẻ điên rồ.
Love was but a school to breed a fool.
Henry Wotton

Love is the poetry of the senses.

Tình yêu là bài thơ của giác quan.
Balzac
Cũng như tình yêu là định hướng chỉ dẫn tới mọi điều và không phù hợp với giới hạn của một điều, tài năng của con người phải ôm trọn cả thế giới mà con người phải đối đầu.
Just as love is an orientation which refers to all objects and is incompatible with the restriction to one object, so is reason a human faculty which must embrace the whole of the world with which man is confronted.
Erich Fromm
Chẳng có hoạt động nào hay sự nghiệp nào lại bắt đầu với nhiều hy vọng và mong chờ đến thế, mà lại thường thất bại như là tình yêu.
There is hardly any activity, any enterprise, which is started out with such tremendous hopes and expectations, and yet which fails so regularly, as love.
Erich Fromm
Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta.
May we so love as never to have occasion to repent of our love!
Henry David Thoreau
Còn thế lực nào mạnh mẽ hơn tình yêu?
What force is more potent than love?
Igor Stravinsky
Người phụ nữ biết gương mặt của người đàn ông nàng yêu như thủy thủ hiểu biển khơi rộng lớn.
A woman knows the face of the man she loves as a sailor knows the open sea.
Balzac
Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó.
Love will subsist on wonderfully little hope but not altogether without it.
Walter Scott
Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Love is not altogether a delirium, yet it has many points in common therewith.
Thomas Carlyle
Danh ngôn – Tình yêu sâu thẳm đại dương
Inline image 3
Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối.
In love, as in gluttony, pleasure is a matter of the utmost precision.
Italo Calvino
Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ trao cho con người bên dưới thiên đường.
True love’s the gift which God has given to man alone beneath the heaven.
Walter Scott
Không người nào có thể ra lệnh cho tình yêu.
No human creature can give orders to love.
George Sand
Đem cho tình yêu chính nó cũng là một môn giáo dục.
The giving of love is an education in itself.
Eleanor Roosevelt
Nói người đàn ông không thể luôn luôn yêu một người phụ nữ cũng vô lý như nói người nhạc sĩ viôlông cần vài chiếc đàn để chơi cùng một bản nhạc.
It is as absurd to say that a man can’t love one woman all the time as it is to say that a violinist needs several violins to play the same piece of music.
Balzac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s