Trong 5 năm tới, Hà Nội phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế

http://laodong.com.vn/kinh-te/trong-5-nam-toi-ha-noi-phai-tinh-gian-toi-thieu-10-bien-che-521758.bld
7:0 AM, 26/02/2016

Sáng 25.2, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17.4.2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP.Hà Nội. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch của Thành ủy, tỉ lệ tinh giản biên chế được xác định theo từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, phù hợp với thực tế số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; đảm bảo tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiếu 10%, số cán bộ, công chức, viên chức; tuyển mới không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Thành ủy Hà Nội cũng xác định, tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy, các cơ quan chuyên môn theo hướng thu gọn đầu mối; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm chi phí hoạt động (như trường học, bệnh viện…); giữ ổn định biên chế các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp đến hết năm 2016, từ năm 2017 thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, song thời gian qua, Thành ủy đã chủ động triển khai các nội dung về tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, như việc triển khai hiệu quả Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”; việc đào tạo cán bộ, công chức nguồn khối Đảng và công chức nguồn xã, phường, thị trấn; đặc biệt là việc thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy quản lý không đủ tuổi tái cử, nghỉ hưu trước tuổi… Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế của Thành phố thời gian qua còn một số khó khăn, tồn tại, như việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp tiến độ còn chậm; cơ cấu công chức, viên chức chưa hợp lý; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức chưa chỉ rõ được số chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn tình trạng nể nang, né tránh, do một số cán bộ, công chức năng lực chuyên môn không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Thành ủy sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy làm Phó trưởng ban, để tập trung chỉ đạo trên toàn TP. Căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương có thể thành lập Ban Chỉ đạo, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện Chương trình 01 về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, chương trình cải cách hành chính của TP; thống nhất quan điểm Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy trực tiếp quy định và quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan, đơn vị mình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nhất là 5 quan điểm, 4 nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết 39-NQ/TW và Kế hoạch của Thành ủy, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cùng với đó, chủ động rà soát, xây dựng đề án tinh giản biên chế phù hợp, gắn với nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên, đảm bảo ổn định từ cơ sở. Khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, làm cơ sở bố trí cán bộ, công chức, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, lấy năng lực, hiệu quả công việc thực tế, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân làm thước đo để đánh giá, kiên quyết giảm những người nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s