CXN _060516_11 348c_Phụ đính 3: Anh Quốc: QUAN ĐIỂM CHUYÊN GIA: Tại sao lịch sử cho chúng ta biết mọi chi tiêu thoát ra khỏi suy thoái kết thúc trong thất bại: EXPERT VIEW: Why history tells us spending your way out of recession ends in failure (idiotic PM, relax monetary policy)

http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-2185989/EXPERT-VIEW-Why-history-tells-spend-way-recession.html

EXPERT VIEW: Why history tells us spending your way out of recession ends in failure

By

Anthony Gillham

Published: 21:51 EST, 9 August 2012 | Updated: 21:56 EST, 9 August 2012

View comments

With the Bank of England warning that the economy will flatline this year and will take another two years to regain its peak size in 2008, pressure is building on Chancellor George Osborne.

Anthony Gillham

Anthony Gillham

Richard Lambert, a former member of the Bank’s monetary policy committee and director of the CBI, yesterday warned that the emphasis was shifting toward the government to do something. But do what?

Our guest writer today briefly explains why history shows the Chancellor should stick to his promise not to try and spend his way out of recession.

Yet another set of terrible GDP figures has caused many to call on the Chancellor to drop his fiscal guard and change tack on facilitating economic recovery.

Compared to the US, which continues to try and spend its way out of trouble, George Osbourne’s laser focus on austerity seems peculiarly eccentric and British.

However, the problem with the argument for more spending and less austerity, advocated by so called ‘Keynesians’ after the economist John Maynard Keynes, is that it doesn’t work.

The Keynesian argument is filled with anecdotes but ignores the powerful lessons that history has to teach us if only we were willing to look.

Over the past 60 years there have been ten recessions in the US followed by numerous attempts by government to use tax and spending, or fiscal policy, to kick start economic growth.

However, research shows that there is no relationship between changes in per capita GDP (economic output per person) growth and changes in US government spending over this period, although it does show that government spending per capita has quadrupled over this period in real terms!

When it comes to paying for stimulus spending through taxing the wealthy the results are even more damning showing a negative relationship between the top rate of tax and per capita tax receipts.

In light of this analysis, today’s Keynesians advocate what amounts to one hell of a gamble with the bond market implying that Osborne must stay the course.

Any perception that UK plc is going on a spending spree might cause government bond yields to rise, hence costing the Government more to borrow.

Whilst a ratings agency downgrade is unlikely to prove a catalyst for significantly higher gilt yields, the bond market is likely to be less forgiving of a wavering Chancellor; hard won credibility with markets once lost is difficult to regain. Just ask Spain.

  • Anthony Gillham is a fixed interest bond portfolio manager at Skandia Investment Group.

Read more: http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-2185989/EXPERT-VIEW-Why-history-tells-spend-way-recession.html#ixzz4Aam1aQnn
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

xxxxxxxxxxx
QUAN ĐIỂM CHUYÊN GIA: Tại sao lịch sử cho chúng ta biết mọi chi tiêu thoát ra khỏi suy thoái kết thúc trong thất bại

Anthony Gillham

Xuất bản: 21:51 EST, 09 tháng 8 năm 2012 | Cập nhật: 21:56 EST, ngày 09 tháng 8 năm 2012

số 8

Xem bình luận

Với những cảnh báo của Ngân hàng Anh rằng nền kinh tế sẽ đi ngang năm nay và sẽ mất thêm hai năm nữa để lấy lại đỉnh điểm của năm 2008, áp lực được áp dụng vào Bộ Trưởng Ngân Khố (BT NK) Chancellor George Osborne.

Anthony Gillham

Richard Lambert, một cựu thành viên của Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng và giám đốc của CBI, hôm qua cảnh báo rằng sự nhấn mạnh được hướng về phía chính phủ để làm một cái gì đó. Nhưng làm gì?

Kinh Tế Gia Anthony Gillham ngày hôm nay giải thích ngắn gọn tại sao lịch sử cho thấy BT NK nên giữ lời hứa của mình không cố gắng tìm cách và không tiêu tiền ngân sách để thoát khỏi suy thoái.

Tuy nhiên, một tập hợp các số liệu GDP khủng khiếp đã gây ra nhiều tiếng gọi BT NK bỏ phương án bảo vệ tài chính của mình và thay đổi chiến thuật để tạo thuận lợi cho phục hồi kinh tế.

So với Mỹ, họ tiếp tục cố gắng và tiêu tiền cho những gói kích cầu ra khỏi khó khăn, tia laser tập trung của George Osbourne về thắt lưng buộc bụng có vẻ khác thường lập dị và hoàn toàn theo kiểu Anh Quốc.

Tuy nhiên, vấn đề với các đối số cho chi tiêu nhiều hơn và ít thắt lưng buộc bụng, chủ trương của cái gọi là “Keynes ‘sau khi kinh tế gia John Maynard Keynes, là nó không hiệu quả.

Lập luận của Keynes được lấp đầy với những giai thoại nhưng bỏ qua những bài học mạnh mẽ rằng lịch sử đã dạy cho chúng ta nếu chúng ta đã sẵn sàng để nghiên cứu.

Trong 60 năm qua, đã có mười cuộc suy thoái ở Mỹ sau nhiều nỗ lực của chính phủ sử dụng thuế và chi tiêu, hoặc chính sách tài khóa, để kich cầu tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng không có mối quan hệ giữa những thay đổi trong GDP bình quân đầu người (sản lượng kinh tế cho mỗi người) tăng trưởng và thay đổi trong chi tiêu chính phủ Mỹ trong giai đoạn này, mặc dù nó cho thấy chi tiêu của chính phủ bình quân đầu người đã tăng gấp bốn lần trong giai đoạn này trong thực tế!

Khi nói đến việc trả tiền cho chi tiêu kích thích kinh tế thông qua việc đánh thuế người giàu kết quả thậm chí còn tệ hơn cho thấy một mối quan hệ tiêu cực giữa các tỷ lệ thuế cao của người giàu và thuế nhận dc bình quân đầu người.

Trong phân tích này, những người ủng hộ trường phái Keynes đang chơi một canh bạc liều lĩnh với thị trường trái phiếu ngụ ý rằng Osborne phải kiên định chính sách tài khóa.

Bất kỳ nhận thức nào cho rằng Anh Quốc đang đi trên một con đường chi tiêu tự do có thể gây ra lãi suất trái phiếu chính phủ tăng lên, do đó chi phí vay của Chính phủ càng cao và nặng nề.

Trong khi một hạ cấp xếp hạng tín dụng không thể chứng minh là một chất xúc tác cho lãi suất trái phiếu tăng cao, thị trường trái phiếu có thể sẽ ít tha thứ cho một BT NK dao động; giành lại uy tín với thị trường một khi bị mất là rất khó để lấy lại. Chỉ cần hỏi Tây Ban Nha là biết ngay..

Anthony Gillham là một người quản lý danh mục đầu tư trái phiếu lãi suất cố định của Tập đoàn Đầu tư Skandia.

Đọc thêm: http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-2185989/EXPERT-VIEW-Why-history-tells-spend-way-recession.html#ixzz4Aam1aQnn
Thực hiện theo chúng tôi: @MailOnline trên Twitter | DailyMail trên Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s