18/10/2016 đoàn ngư dân quỳnh lưu đi vào toà an nhân dân Kỳ Anh nộp đơn kiện formosa


18/10/2016 đoàn ngư dân quỳnh lưu đi vào toà an nhân dân Kỳ Anh nộp đơn kiện formosa

Hiện tại cả đoàn xe đang bị chặn ở đường nguyễn du thành phố vinh
Mary Phương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s