Bà già 76 tuổi xin được đi kiện Formosa: “cho dù phải đi bộ cũng đi”


Bà già 76 tuổi xin được đi kiện Formosa: “cho dù phải đi bộ cũng đi”

Tin Mừng Cho Người Nghèo
3 hours ago

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s