Hàng trăm người dân chuẩn bị lên đường khởi kiện và khiếu nại việc trả đơn kiện Formosa


Hàng trăm người dân chuẩn bị lên đường khởi kiện và khiếu nại việc trả đơn kiện Formosa

Tin Mừng Cho Người Nghèo was live.
8 hours ago

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s