Nóng. Căng thẳng. Hàng trăm công an cả của Bộ Công An vây đoàn xe đi kiện của Cha Anton Đặng Hữu Nam


Nóng. Căng thẳng. Hàng trăm công an cả của Bộ Công An vây đoàn xe đi kiện của Cha Anton Đặng Hữu Nam

Tin Mừng Cho Người Nghèo was live.
2 hours ago

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s