Ai Là Cộng Sản , Ai Là Tư Bản ?

http://thesaigonpost.com/vn/viet-nam/item/2378-ai-la-cong-san-ai-la-tu-ban.html

Ai là cộng sản , ai là tư bản ?

Cộng sản là gì ? Cộng là gộp chung lại, sản là tài sản. Do đó việc lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo là chủ trương của cộng sản.

Điều này thì các nước Mỹ và phương Tây cộng sản hơn ai hết. Vì với chính sách thuế lũy tiến, người có tài sản càng lớn đóng thuế càng nhiều họ đã làm cho tài sản được gộp chung lại trong những quỹ phúc lợi khổng lồ. Từ đó người dân được hưởng những chính sách phúc lợi như y tế, an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội. Do vậy các nước dân chủ mới là các nước cộng sản nhất.
Tư sản là gì ? Là tài sản được dồn vào những cá nhân nhờ vào cướp đoạt, tham nhũng, bóc lột và nhờ vào bất cập của cơ chế.

Như vậy các nước độc tài lại là các nước tư sản hơn ai hết. Bởi vì tài sản của nhân dân giờ đây đang biến thành tài sản riêng của một bọn ăn bám , ăn trên ngồi trốc giống y như giai cấp tư sản ở vào thời mà Marx đòi đánh đổ.

Do đó Tuyên ngôn của đảng cộng sản gồm 10 điểm được Marx đưa ra vào năm 1848 giờ đây áp dụng cho hoàn cảnh Việt Nam lại vô cùng đúng:

-1/Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước.
-2/Áp dụng thuế luỹ tiến cao.
-3/Xoá bỏ quyền thừa kế
-4/Tịch thu tài sản của tất cả những kẻ lưu vong và của tất cả những kẻ phiến loạn
-5/Tập trung tín dụng vào tay nhà nước thông qua một ngân hàng quốc gia với tư bản của nhà nước và ngân hàng này sẽ nắm độc quyền hoàn toàn.
-6/Tập trung tất cả các phương tiện vận tải vào trong tay nhà nước.
-7/Tăng thêm số công xưởng nhà nước và công cụ sản xuất; khai khẩn đất đai để cấy cầy và cải tạo ruộng đất trong một kế hoạch chung.
-8/Thực hành nghĩa vụ lao động đối với tất cả mọi người, tổ chức các đạo quân công nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp.
-9/Kết hợp nông nghiệp, thi hành những biện pháp nhằm làm mất dần sự khác biệt thành thị và nông thôn.
-10/Giáo dục công cộng và không mất tiền cho tất cả các trẻ em. Xoá bỏ việc sử dụng trẻ em làm trong các khu công xưởng như hiện nay. Kết hợp giáo dục với sản xuất vật chất,…

Như vậy nếu ta nghĩ bọn cộng sản giả mạo hiện nay là tầng lớp tư sản mới thì tư tưởng của Marx là tư tưởng chống tầng lớp thống trị độc tài. Có điều nó lại bị bọn độc tài lợi dụng mà thôi bởi vì Marx chưa đưa ra tư tưởng hình thành nên một nhà nước dân chủ , tam quyền phân lập.

Dương Hoài Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s