Hội nghị TƯ7: ‘Dân muốn thu hồi tài sản tham nhũng’

http://www.bbc.com/vietnamese/media-44049630

?ui=2&ik=06d7bf3914&view=att&th=16344c469c2a2a1e&attid=0.1&disp=safe&realattid=ii_jgz1vgb40_16344c469c2a2a1e&zw

https://www.youtube.com/watch?v=8NCkEbxUUfs

Khi được hỏi về mức độ quan tâm tới công tác nhân sự, một người nói rằng ông thiết tha làm sao chọn được những người có đức có tài và liêm khiết để lãnh đạo và xây dựng đất nước.

Trong khi đó một người dân khác nói đã chống tham nhũng phải làm ‘tới nơi tới chốn’ thì mới gây dựng và khôi phục được lòng tin của dân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s