CỘNG SẢN LÀ THẾ LỰC GÂY RA “BẠO LOẠN”.

http://www.thesaigonpost.com/2018/06/cong-san-la-luc-gay-ra-bao-loan.html

Vì bức xúc trước việc “bọn đấy tớ mất dạy” là đảng cộng sản Việt Nam định lừa “ông bà chủ nhân dân” để “đợ đất” cho Trung cộng nên ông bà chủ nổi giận, dạy dỗ cho bọn đầy tớ một bài học.

Tuy nhiên, bút nô, bồi báo lại vu cáo ông bà chủ nhân dân là “bạo loạn”, một sự vu cáo trắng trợn và phi lý. Bởi vì từ “bạo loạn” được dùng để chỉ “một hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng ly khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành nhằm gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền”. Cộng sản Việt Nam luôn miệng khẳng định “nhà nước là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Cán bộ, đảng viên là đầy tớ của nhân dân “.

Như vậy, nhân dân Việt Nan sẽ không ngu gì làm “bạo loạn” bởi không ai lại đi làm cái việc “tự lật đổ mình”. Phải khẳng định rằng kẻ “gây bạo loạn” duy và chỉ duy nhát là “cộng sản Việt Nam”, chính bọn “đầy tớ của nhân dân” đã kích động bạo loạn, người dân có phản ứng thì cũng chỉ là việc “chủ dạy tớ hư”, bởi bọn đầy tớ đã dám “dồi chủ bán đất cho kẻ gian”.

Cộng sản Việt Nam chính là bọn phản loạn, kích động bạo lực. /.
Tran Hung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s