CXN _ 102319_14 567_Mời xem video Youtube về bài học vỡ lòng về KTVM, rất có ích lợi cho mọi người. CXN khi bắt đầu viết về KTVM ngày 16.2.2009 (gần 11 năm nay) có những bài viết vỡ lòng ntn, nhưng bây giờ có video thì rất dễ hiểu (video: How the economy works ???): Nền Kinh Tế Vận Hành Như Thế Nào?

Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời bấm vào xem video “How the economy works ???): Nền Kinh Tế Vận Hành Như Thế Nào?”:

Virus-free. www.avast.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s