CXN _112019_14 609_ Tối ngày 18.11.19 Mỹ tức trưa ngày 19.11.19 Úc, sau khi CXN viết bài 14 608 thì Ngoại Trưởng Mỹ họp báo lên tiếng về HKong. Tôi viết rằng Mỹ phải chờ đủ chứng cớ C Sát Hkon g tức là văn hóa của chế độ cầm quyền BKinh, aka Tập Cận Bình chứng minh bọn chúng là một l ũ tàn ác, man rợ, phi nhân tính thì HKy mới lên tiến, lần này Ngoại Trưởng Mỹ nhắc lại cam k ết của TC đối với sự tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Hkong. CXN _111919_14 608_ Đừ ng tưởng Donald Trump ngu hơn các bạn khi các bạn tự hỏi, tại sao Trump nắm chóp của Tập Cận B ình, KT TC (muốn tăng thuế 50% thay vì 25% để trừng phạt TC quá mạnh tay). Lý do Trump chưa can thi ệp vào HKong cũng chính là lý do Mỹ không ngăn chặn ISIS cho tới khi hằng trăm vụ chém đầu, xử trảm lên hết trên Youtube, MXH thì Mỹ m�

 

Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời xem họp báo của NTHKy Mike Pompeo

xx

https://www.facebook.com/huy.tuong.75839/posts/534908837351601
xx

Mời bấm vào xem video này.. https://www.facebook.com/nhan.viet.7549/videos/791375814631610/
xx
và video này..https://www.facebook.com/lishu.chou/videos/2514503521942854/
xx
và video này https://www.facebook.com/DaiKyNguyenNews/videos/1009484269390841/
xx
và video này https://www.facebook.com/nhuquynh.nguyentran.7528/videos/251085422522325/

xx

xx

xx

x

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

https://www.facebook.com/groups/HCHVN/permalink/2820378858103515/
x
https://www.facebook.com/xuanthuledesign/posts/152029649383599
xx
https://www.facebook.com/davis.duong.5/posts/829957844089554
xx
https://www.facebook.com/tinchonloc23/posts/1220185921509517?__xts__%5B0%5D=68.ARBAjggxJM_Z3X1flZnFHX0moTauujHKq3fsY2BoX1nwFVgF3CTda34HgqOOhDUTmReJ43o9BS9plF9or4kf-PNRS-W_-P6Q3T9Ru1T4VB–9JyEUjhS_ewkb_qmm7wCcqIvYMgWTyGMiaHw80tmSw0R0PH3xTsH27LuU3wZ6wfgcPqIriRpS4zertZJhycNwUVlPjgbPW0cC4FUL81rSE1ptuDEG7zIHPSpMCj1cqaeoExquX-J4wbRXYnvc9xoI-9WuCoReTJKlbl00PNMV_iHFjQisi44wZzv9ucp0M2O_fmXwoPdFOz3N8nvXiu3yqPq&__tn__=C-R
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407970306759236&id=100026388108172
x
https://www.facebook.com/linhngoc.nguyen.733076/posts/254432308853290
xx
https://www.facebook.com/proHongKongers/posts/154572809272145?__xts__%5B0%5D=68.ARDSh_7kB3rr9pLnfEDIcSBVAncfqWB9pOD9TlbOWmzsMypzkYm8IQZfWe2J7wUFDJDaZ3brz8l1yib816U4ZHaLgoCmpwMQ3X4kP3ijB3AkIY1ckGfpJ3jv7MV85I-13SQtY9UT6g5bsy_eWz5yNuK4dzsFztzTDNu7fl6IoEsTmW9kE23jvWRStT8Nt5gpyVr17JygdJbRBK-Kfc8SFVdxHpJ8k0V6Z8g6X7DT2eGsIMyAWvqGk9-pOr3a4cpahL4QGRhwlxJ3iUr3DF6t2KZBHxs8dCB3TevXZx_b_ybqZyS5gj5W5dQpVusDe7Za9gbnanRkKQRzQY3Y6GX4nubFPxg75U0mE22zlFNd6sRDEPWHYtdUe_cwQ0M&__tn__=C-R
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436632603901759&id=100026650698939
xx
https://www.facebook.com/nguyen.nguyenhuu.3110/posts/431254821103502
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1261644854023224&id=100005331634071
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2486620811581671&id=100007013297800
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412086199678803&id=100026322796484
xx
https://www.facebook.com/peter.lam.71216/posts/2804310569632464
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179625129850050&id=100034076919350
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=416549492621352&id=100027989135606
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407970306759236&id=100026388108172
xx
https://www.facebook.com/vietquoc01/posts/2455208671414616
xx
https://www.facebook.com/groups/500089374090858/permalink/546217059478089/
xx
https://www.facebook.com/doanngocthanh/posts/1550944581724568
xx
https://www.facebook.com/sonh.cao.5/posts/155675595818560
xx
https://www.facebook.com/tinchonloc23/videos/2421722121427549/?hc_ref=ARS8h0mR4j_qcqZYOrAsJVtc_LvlZdr8Ovl4osQ6YFqamWliAAGvuJdRkCnL8souUB0&__xts__%5B0%5D=68.ARAPVgjIojOM6TblAtswmz_7xyOVzT0xyPQDQsVDaI3daphpyjyOvKoVbPUBi99oQynQSOcEdLFYEVGJGv5sBQwtTgvDthw3UaLmEMGkEer7rjhcmGXs3AmwlDcDaT1vdAyPtAcEVzaF9-JLikslb5OLeWihJnpRVOjwlYBpIWpcAIcCYbRi7AsXPRs7q7ZS145c_AoRtTslJCninmOSCKwE0Otj4QSQZ-7MMvXq9tSWxrdtbMOrvGqzMayrNCX2D0qYUwhyWbBIG4LLagj5HPWoOzyjZpTuQ3SECbGQ4r-fv154jvL8aULsKwjYWtlTWGNjFIZkuVm3JA-lV5u0OPZlPfthKia4mf9N&__tn__=FC-R
xx
https://www.facebook.com/vickytuyennguyen/posts/3128857287130151
xx
https://www.facebook.com/nhuquynh.nguyentran.7528/posts/251085459188988
xx
https://www.facebook.com/DaiKyNguyenNews/videos/1009484269390841/?hc_ref=ARTSv6eepnM-4fJ8wQ6_leAgEt8fxbND3O9B3VsqEgKhbhElgs5DtzZUWN9VM_Rpk2Q&__xts__%5B0%5D=68.ARBfDsE11SBmk2-4mOnSXB4RLpemxK-mrGG7Ml_cdnGQlXjQS_L2U2FV-9GnijQtT44kRsMHcMfTX1DqGcqXVD2BpITAxU7y2adroZ6iuHIgzfPHMG4XzGFCAMzRl6Fz27sVZ3iYHFCcw_OCwfcC8Gyoe76xL4ToT0H2BMKcEgNxdSVE6HSiKJoouj7KTDKDgIurOXA5hkd6EXZgHCNWH0_SqMYopKN4uAcj5ymR5tIAYYDuc1VFhv5LDAIQHChrdOrqkQV8eyzUh0wCGNd3fIAfbTvGNbsAh4BCGixh-onOIcIw-s7WQToz8kA1CTI2tKGPeHDjjTNnEj_uHBVyip6vOSIqt6MMaSi-NWl3Xewnx9-ScJQDOH2Wyp9G1xtev-m5&__tn__=FC-R
xx
https://www.facebook.com/hai.phancong.9619/posts/184540559336778
xx
https://www.facebook.com/groups/295202647488775/permalink/1799220317086993/
xx
https://www.facebook.com/nhan.viet.7549/posts/791376524631539
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408123493410584&id=100026388108172
xx
https://www.facebook.com/vu.mang.dep.trai/posts/1341051376052678
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1064412407062338&id=100004807664963
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149654316317832&id=100038197936830
xx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s