Vai trò của quân đội trong các cuộc biểu tình thay đổi chế độ

https://www.rfavietnam.com/node/5797

Thứ Hai, 11/18/2019 – 14:44 — nguyenvandai

Trong Hiến pháp của tất cả các quốc gia trên thế giới đều ghi nhận quyền biểu tình của người dân. Quyền biểu tình của công dân Việt Nam được qui định tại điều 25 Hiến pháp 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s